Kemikaalilaitosten tehtävä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä

16.6.2015 Ammattilaistiedote

  

Vaarallisia kemikaaleja käsitteleville laitoksille tuli uusia turvallisuusvelvoitteita ns. kemikaaliturvallisuusasetuksen myötä. Velvoitteet koskevat takautuvasti myös sellaisia laitoksia, jotka ovat saaneet perustamisluvan ennen asetuksen voimaantuloa.  Näiden laitosten tulee tehdä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä vuoden 2015 aikana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt kemikaalilaitosten käyttöön taulukkomuotoisen ohjeistuksen, joka sisältää kemikaaliturvallisuusasetuksen tulkintoja. Taulukkoa voi käyttää apuna laadittaessa selvitystä turvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

 

Vanhojen kemikaalilaitosten tulee tehdä 1.1.2016 mennessä selvitys kemikaaliturvallisuusasetuksen vaatimusten täyttymisestä laitoksella, tai esittää suunnitelma aikatauluineen siitä, miten turvallisuusvaatimukset tullaan täyttämään.  Selvityksessä tulee arvioida mm. laitoksen sijaintia, onnettomuuksiin varautumista, vuotojen hallintaa ja yksityiskohtaisempia teknisiä ratkaisuja.

 

Selvityksiä ei lähetetä viranomaisille tarkastettavaksi, vaan niitä käydään läpi tarkastuskäynneillä. Selvityksen riittävyyden arvioi valvontaviranomainen, joka voi olla joko Tukes tai pelastusviranomainen. Laajamittaisten vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten valvonnasta vastaa Tukes ja vähäisten kohteiden valvonnasta vastaa pelastuslaitos.

 

Toiminnanharjoittavat voivat käyttää selvityksen laadinnassa apuna Tukesin tekemää Excel-taulukkoa, joka sisältää kemikaaliturvallisuusasetuksen pykälien tulkintoja.  Tukes on siinä linjannut, miten asetuksen turvallisuusvelvoitteet täyttyvät ja mitä säädöksen pykälät vähintään edellyttävät.  

 

Tukes on käyttänyt taulukon laadinnassa apuna seuraavia oppaita: Tuotantolaitosten sijoittaminen (2013), Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset (2015) sekä Vaarallisten kemikaalien varastointi (2013). Oppaat ovat luettavissa Tukesin verkkosivuilla.

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Heikki Penttinen, p. 029 5052 413, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Linkit:

Tukesin tulkintoja kemikaaliturvallisuusasetuksesta (856/2012), Excel-taulukko

 

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

 

Oppaat:

Tuotantolaitosten sijoittaminen

Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset

Vaarallisten kemikaalien varastointi

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.