Tarjouspyynnöt

Kysymykset ja lisätietopyynnöt ”Kiertotalouden turvallisuusriskit” -hankkeen tarjouspyynnöstä

dnro 1447/02.03.02/2017

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouskilpailusta oli mahdollista pyytää lisätietoja sähköpostitse. Määräaikaan pe 4.8.2017 klo 12 saapui kolme lisätietopyyntöä. Tässä esitetään kootusti Tukesin vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.

 

Tarjouspyynnössä Tukes ilmoittaa julkaisevansa kysymykset ja niihin annetut vastaukset verkkosivuillaan www.tukes.fi viimeistään 8.8.2017. Tarjoaja on velvollinen ottamaan huomioon kysymykset ja niihin annetut vastaukset sekä käyttämään hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja antaessaan tarjouksen.

 

Lisätietopyyntö 1

1. Tarjouspyyntöpaperissa sivulla 2 on mainittu arvioiduksi sopimuskaudeksi 15.9.2017-30.11.2018 ja sivulla 10 projektin suunnittelu ja toteutusajankohdaksi 1.9.2017-30.11.2017. Onko työ tarkoitus toteuttaa marraskuun loppuun 2017 vai 2018 mennessä?

V: Projekti on tarkoitus toteuttaa 30.11.2018 mennessä.

 

2. Tarjouspyynnön sivulla 3 kohdassa 5 - Tarjousten valintaperusteet ja vertailu, olevassa taulukossa on esitetty tarjousten valintaperusteet ja kriteerit. Onko laatukriteerin 1 - Asiantuntemus kaikki alakohdat kelpoisuusvaatimuksia eli kaikkien on täytyttävä, vai vain arvioitiperusteita?

V: Toteuttajatiimin asiantuntemusta arvioidaan ja pisteytetään esitettyjen kriteereiden perusteella. Projektissa arvioidaan tarvittavan kriteereissä esitettyä asiantuntemusta, mutta tarjouspyynnössä niitä ei ole esitetty ehdottomina kelpoisuusvaatimuksina. Asiantuntemuksesta saa vähemmän pisteitä, jos kaikki kohdat eivät täyty.

 

3. Tarjouspyynnön sivulla 10 kohdassa 6 on esitetty alustava toteutussuunnitelma. Kuinka monta CASE-organisaatioita on tarkoitus valita ja onko tulosten käsittelyä koskevat työpajat tarkoitus pitää TUKESin asiantuntijoiden kanssa vai avoimina?

V: Tarjouspyynnön sivulla 9 kohdassa 4 on esitetty alustavasti bio- ja kiertotalouden laitostyyppejä, jotka CASE-organisaatioiden tulisi kattaa. CASE-organisaatioiden määrää ei esitetä tarjouspyynnössä, jotta ei tarpeettomasti rajata tarjoajan toteutussuunnitelmaa ja toteutusvaihtoehtoja.

Tulosten käsittelyä koskevat työpajat on tarkoitus pitää Tukesin asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi työpajoihin voidaan kutsua CASE-organisaatioiden ja muiden viranomaisten edustajia.

 

Lisätietopyyntö 2

 

1. Mikä on hankkeen arvioitu budjetti?

V: Hankkeelle varattu määräraha on 90 000 €. Tarjoajan toteutussuunnitelman perusteella hankkeen kokonaisbudjetti voi olla myös pienempi.

 

2. Ylittääkö hanke laajuudeltaan kansallisen kilpailutusrajan?

V: Hankkeen toteutussuunnitelmasta riippuen kansallinen kilpailutusraja voi alittua tai ylittyä, joten hankinta toteutetaan kansallisten kilpailutusmenettelyjen mukaisesti.

 

Lisätietopyyntö 3

 

1. Tarjouspyynnön kappaleessa 1 määritellään, että ”Projektin tulokset raportoidaan sähköisesti hankkeen raportissa ja kalvosarjassa (suomi/englanti)”, sekä liitteessä 1 kappaleessa 6 ”Hankeraportti ja kalvosarjat (suomi/ englanti)”. Kysymys: Onko virallinen raportointikieli suomi, jolla tuotetaan hankeraportti?  Kalvosarja ja tiivistelmä hankeraportista tehdään lisäksi englanniksi, onko näin?

V: Hankeraportti tehdään suomeksi. Kalvosarjat suomeksi ja englanniksi. Hankeraporttiin liitetään myös ruotsin ja englanninkielinen tiivistelmä. Tukes hoitaa tiivistelmien käännökset.

 

2. Pitääkö työ sisällään teknologiatoimittajien kanssa käytävät mahdolliset selvitystyöt riskien tunnistamiseksi? Voidaanko olettaa, että tarkasteltavien teknologioiden osalta teknologiatoimittajat toimittavat tarvittavat tiedot REACH/tuoteturvallisuuteen liittyen?

V: Toteutussuunnitelmaan on hyvä sisällyttää teknologiatoimittajien kanssa käytävät mahdolliset selvitystyöt riskien tunnistamiseksi. Hankkeessa keskitytään bio- ja kiertotalouteen liittyvien laitosten erityisesti laitostyyppikohtaisiin turvallisuusriskeihin.

Hankkeen toteutuksen ohessa tulee todennäköisesti esiin kemikaalituoteturvallisuuteen tai tuoteturvallisuuteen liittyviä turvallisuusnäkökohtia, jotka on hyvä kirjata tässä yhteydessä jatkoselvittelyä varten.

 

3. Rajataanko tarkastelu bio- ja kiertotalouden käsittelylaitoksiin?

V: Tarjouspyynnön s. 9 kohdassa 4 on lueteltu tyypillisiä bio- ja kiertotalouden laitoksia. Tarjouksessa tai projektin edetessä laitosten tyypittelyä voidaan täsmentää.

Hankkeen toteutuksen ohessa tulee todennäköisesti esiin kemikaalituoteturvallisuuteen tai tuoteturvallisuuteen liittyviä turvallisuusnäkökohtia, jotka on hyvä kirjata tässä yhteydessä jatkoselvittelyä varten.

 

4. Mikä on hinnoittelun vertailuperuste, kun todennäköisesti eri tarjoajien tehtävänmäärittelyt tulevat poikkeamaan toisistaan (vaikka kaikki olisivatkin tarjouspyynnön mukaisia)?

V: Hinnoittelulle ei ole erillistä vertailuperustetta. Tarjousten vertailuperusteet ja kriteerit on esitetty tarjouspyynnön sivulla 3 kohdassa 5. Vertailuperusteissa hinta on 20 %, toteuttajatiimin asiantuntemus 30 % ja alustava projektisuunnitelma 50 %.

 

5. Onko sopimuskausi tarjouspyynnön mukainen 15.9.2017-30.11.2018 ja liitteessä 1 virheellisesti -30.11.2017?

V: Kyllä. Sopimuskausi on tarjouspyynnön mukainen 15.9.-30.11.2018.

 

 

Helsingissä, 7.8.2017

 

 

Kirsi Levä, kehitysjohtaja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes