Kemikaalituotteiden markkinavalvonta

Tukes valvoo markkinoilla olevia kemikaalituotteita (aine, seos, esine). Kemikaalien markkinavalvontaan kuuluva säädös- ja tehtäväkenttä on laaja. Kemikaalilainsäädännön tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja.  Valvonnan keinoin pyritään puolestaan varmistamaan, että yritykset noudattavat lainsäädännön velvoitteita, ja että markkinoille saatetut tuotteet täyttävät velvoitteet mm. kemikaalien rekisteröinnistä, vaarallisten kemikaalien merkitsemisestä ja pakkaamisesta sekä kemikaalien käyttöä koskevista rajoituksista ja lupamenettelyistä.

 

Valvonnalla pyritään poistamaan markkinoilta kemikaalisäännösten vastaiset tuotteet tai korjauttamaan havaitut puutteet siten, että tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Samalla varmistetaan, että toiminnanharjoittajat noudattavat laissa säädettyjä rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteita, ja että vähittäismyymälässä noudatetaan vaarallisten kemikaalien myyntiä koskevia määräyksiä.

 

Markkinavalvonnan käytäntöjä           

Markkinavalvonta kohdistetaan joko vähittäismyynnissä oleviin kemikaaleihin (aineet ja seokset) ja kemikaaleja sisältäviin esineisiin, tai niiden valmistajien, maahantuojien ja/tai jakelijoiden varastoissa oleviin tuotteisiin. Riskiperusteisesti valvontaa voidaan kohdentaa markkinoilla olevien tuotteiden osalta esim. tiettyihin tuoteryhmiin, kemikaaleihin tai toimijoihin. Valvonta kohdistuu pääasiassa suomalaisiin valmistajiin ja maahantuojiin, sekä osaltaan myös tuotteen toimitusketjun muihin portaisiin, kuten jakelijoihin.

 

Markkinoilla olevia tuotteita ei tarkasteta ennakkoon, eikä niille anneta ennakkohyväksyntää, lukuun ottamatta biosideja ja kasvinsuojeluaineita. Toiminnanharjoittajat ovatkin aina ensisijaisesti vastuussa siitä, että tuote on kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukainen.

 

Laissa on säädetty keinot valvonnan suorittamiseksi. Jos toiminnanharjoittaja ei noudata kemikaalilainsäädännön säännöksiä, valvontaviranomainen voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä toiminnanharjoittajan muutoin täyttämään laissa säädetyt velvoitteet. Markkinavalvonnan keinoina valvontaviranomainen voi mm. kieltää kemikaalin tai kemikaalia sisältävän esineen markkinoille saattamisen tai markkinoilla saataville asettamisen tai antaa määräyksen säädösten vastaisen tuotteen markkinoilta poistamisesta, palautusmenettelystä sekä aiheutuneesta vaarasta ilmoittamisesta. Kiellon tai määräyksen noudattamista on mahdollista tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että viranomainen suorittaa toimenpiteen toiminnanharjoittajan kustannuksella.

 

 

Päivitetty 23.10.2014