Vaarallinen tuote tai palvelu


Kuluttajilla on oikeus turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin

Tuotteet ja palvelut eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai omaisuudelle. Vaara voi liittyä itse tuotteeseen tai sen käyttöön. Palvelussa vaara voi liittyä työsuoritukseen tai siinä käytettyyn aineeseen tai laitteeseen. Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee sellaisia tuotteita ja palveluja, joiden loppukäyttäjänä on kuluttaja.


Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö lähtee siitä, että ensisijainen vastuu tuotteiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajille (esim. valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palvelun tarjoaja) tai muulle palveluntarjoajalle, kuten kunnalle tai seurakunnalle. 


Tukes valvoo osaltaan, että kulutustuotteet ja kuluttajapalvelut täyttävät lainsäädännön vaatimukset eivätkä aiheuta vaaraa kuluttajan terveydelle tai omaisuudelle. Valvonta on pistokokeenomaista. Viranomaiset eivät tarkasta kaikkia tuotteita. Valvontaviranomaiset eivät myöskään myönnä hyväksymisiä turvallisille tuotteille, vaan elinkeinonharjoittaja vastaa että tuote on turvallinen.

 

Puute tuotteen turvallisuudessa on aina myös kuluttajansuojalain mukainen tavaran virhe

Kuluttaja on oikeutettu virheen hyvitykseen, käytännössä yleisimmin palauttamaan tuotteen ja saamaan rahansa takaisin (KSL 5 luku 19 §). Joidenkin tuotteiden kohdalla voidaan vaara poistaa myös korjaamalla tuote (KSL 5 luku 18 §). Kun kyse on turvallisuuspuutteesta, palautusoikeus ei edellytä kuittia.

 

Kuluttajalla on oikeus palauttaa tuote sinne, mistä se on ostettu. Kuluttajalla on myös oikeus saada korvaus palautuksen aiheuttamista kuluista (KSL 5 luku 20 §). Jos kuluttaja palauttaa tuotteen postitse, hänellä on oikeus saada korvaus postikuluista.

 

Silloin, kun tavaran virheessä ei ole kyse turvallisuuspuutteesta, kuluttajansuojalaki edellyttää, että kuluttaja ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Lain 5 luvun 16 §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että kun tuotteen virheellisyys johtuu sen vaarallisuudesta, ei virheeseen vetoamiselle ole aikarajaa. Näin ollen elinkeinonharjoittaja ei saa takaisinvetoilmoituksessa vaatia, että kuluttajien on palautettava vaarallinen tuote tietyn määräajan kuluessa.

 

Elinkeinonharjoittaja ei voi määrätä, millä tavalla kuluttaja saa palautettavan tuotteen ostohinnan takaisin. Jos asiakas on voinut ostaa tuotteen käteisellä, hänen on myös voitava saada kauppahinta takaisin käteisenä.

 

Ehkäise vaaratilanteet ja kerro havainnoistasi

Jos hankkimassasi tuotteessa tai palvelussa on ominaisuus, joka aiheutti vaara- tai "läheltä piti" -tilanteen, tai epäilet, että jokin tuote tai palvelu voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle

  • lopeta tuotteen käyttö ja poista se muidenkin ulottuvilta
  • ilmoita asiasta toiminnanharjoittajalle
  • ilmoita asiasta Tukesiin

 

Turvallisuuspuute tuotteessa tai palvelussa on myös kuluttajansuojalain mukainen virhe, josta on oikeus vaatia hyvitystä.

Päivitetty 9.11.2016