Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineiden lupahakemusten hallinnointia varten ollaan vähitellen ottamassa käyttöön EU-komission kehittämä tietokanta (PPPAMS). Lisätietoa aiheesta: PPPAMS järjestelmän esittely komission sivuilla

1. Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen


Lomakkeet


Hakemuslomake kasvinsuojeluaineen hyväksymiseksi (lomake on englanninkielinen)

Liite 1. Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation (liite on englanninkielinen).

Liite 2. Summary of good agricultural practice for pesticide use in Finland (liite on englanninkielinen).

Liite 3. Reference list of supplied studies (liite on englanninkielinen).


Lomake tulevasta vyöhykehakemuksesta ilmoittamista varten(englanninkielinen) (Form to notify intended zonal applications under Regulation (EC) No 1107/2009).

 


 Ohjeet 

Vastavuoroisen luvan hakeminen (ohje, pdf)

Kansalliset tutkimusvaatimukset löytyvät Pohjoisen vyöhykkeen ohjeasiakirjasta:

 

Tutkimusvaatimuksia koskeva  ohjeet kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden arvioimiseksi EU:n pohjoisella vyöhykkeellä löytyvät täältä (ohjeet ovat englanninkieliset).


Kasvinsuojeluvalmisteiden luvanhakijoiden tulee käyttää maaperäpitoisuuslaskurin  tuottamia pitoisuuksia maaperäeliöiden riskinarvioinnissa toimittaessaan valmistehyväksyntää varten tarvittavan aineiston Tukesille.

 

Toimitettavat aineistot

  • mikäli kyseessä vastavuoroinen hyväksyminen tai hyväksyminen toisen maan tekemän vyöhykearvioinnin perusteella: 2 kopiota CD:nä
  • mikäli Suomi on valmisteen arvioitsijamaa: 2 kopiota CD:nä sekä 1 paperikopio

 
2. Hyväksytyn kasvinsuojeluaineen muutokset tai poisto sekä minor use -hakemus

Hakemuslomake hyväksytyn kasvinsuojeluaineen muutoksille tai poistolle (lomake on englanninkielinen)

  •  Minor use -hakumenettely (ohje, pdf)


3. Rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen

Hakemuslomake rinnakkaisvalmisteen lupaa varten

  • Rinnakkaisvalmisteen luvan hakemismenettely (ohje)


4. Poikkeuslupa (120 vrk) kasvinsuojelun hätätilanteissa (art. 53)

Poikkeusluvan hakemismenettelyt ovat muuttumassa. Lupaa haetaan Tukesista ja hakemustiedot tallennetaan EU-komission hakemusten hallintajärjestelmään (PPPAMS).  Lisätietoa Tukesin kasvinsuojeluaineryhmältä (ppp @ tukes.fi). Lisätietoa PPPAMS-järjestelmästä täältä.

 

5. Koetoimintalupa sekä kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP)


Hakemuslomake
koetoimintalupaa varten

  • Koetoimintaluvan hakemismenettely (ohje, pdf)


Hakemuslomake
GEP-hyväksyntää varten

 

6. Ilmoitus valmisteen luokituksesta ja merkinnöistä (CLP)

 
Hakemuslomake CLP:n mukaiselle luokitukselle

 

7. Kasvinsuojeluainekouluttajaksi ja tutkinnon järjestäjäksi haku


Hakulomake koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi (doc)

8. Levitysvälineiden testaajaksi haku

 
Hakulomake levitysvälineiden testaajaksi  (doc)


9. Markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrätietojen ilmoittaminen

Kasvinsuojeluaineiden luvanhaltijan tulee ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) Suomessa vuosittain markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrät (Kasvinsuojeluaineasetus (EY) N:o 1107/2009, art. 67).

Lomake vuoden 2016 tietojen toimittamista varten julkaistaan tällä sivulla helmikuussa. 

Päivitetty 17.1.2017