Tukes-ohje 20/2018 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S10-2018)

31.1.2018

Ohje pdf-muodossa (pdf, 650 kt)
Korvaa ohjeen 19/2017 Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit (S10-2017)  (julkaistu 27.1.2017)
Vanhoja S10-Tukes-ohjeita ja Tukes-ohje 19/2017

 

1 Johdanto

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 31§ ja 82§ nojalla on säädetty sähkölaitteistojen rakenteellisen turvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden olennaisista turvallisuusvaatimuksista. Olennaisten turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai vastaavia julkaisuja. Lain 33§ ja 84§:n mukaisesti Sähköturvallisuus­viranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on julkaista tällaisten standardien ja julkaisujen luettelo.

 

Tällä Tukes-ohjeella Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vahvistaa kohdissa 2 ja 3 esitetyt standardiluettelot.

 

2 Sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevat standardit

 

Seuraavat standardit vastaavat valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista (1434/2016) esitettyjä oleellisia turvallisuusvaatimuksia:

 

 • Standardisarja SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset, jonka yksittäiset standardit on lueteltu liitteessä 1.
 • SFS 6001 (2015) Suurjännitesähköasennukset

 

 • SFS-EN 60079-14 (2015) + AC (2016) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 14: Sähköasennusten suunnittelu, laitevalinta ja asentaminen [korvaa standardin SFS-EN 60079-14 (2009)]
 • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat
  • SFS-EN 50107-1 (2003) Valomainokset ja valopurkausputkien asennukset yli 1 kV mutta alle 10 kV tyhjäkäyntijännitteellä. Osa 1: Yleiset vaatimukset
 • SFS-EN 50191 (2011) Sähköisten testauslaitteistojen asennus ja käyttö
 • SFS-EN 50272-2 (2001) Akkujen ja akkuasennusten turvallisuus­vaatimukset. Osa 2: Paikallisakut

 

 • SFS-EN 50119 (2010) +A1 (2013) Railway applications. Fixed installations. Electric traction overhead contact lines
 • SFS-EN 50122-1 (2011) + A1 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and bonding.  Part 1: Protective provisions against electric shock
 • SFS-EN 50122-2 (2011) Railway applications. Fixed installations. Electrical safety, earthing and the return circuit. Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. traction systems
 • SFS-EN 50124-1 (2001) + A1 (2004) + A2 (2005) Railway applications. Insulation coordination. Part 1: Basic requirements. Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

 

 • SFS-EN 50341-1 (2014) + SFS-EN 50341-2-7 (2015) Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt, Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt (standardeja sovelletaan myös enintään 1 kV:n ilmajohtoihin osan 2-7 soveltamisalan mukaisesti)

 

 

Luetteloitujen standardien edelliset painokset

 

Standardin painoksen vaihtuessa tai uuden standardin korvatessa aiemman noudatetaan oheisia sähköturvallisuuslain 1135/2016 33§:n vaatimuksia:

 

”Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä"

 

Lain ns. perustelumuistiossa (HE 116/2016) on asiasta seuraava täydentävä selitys:

 

”Rakenteilla olevaksi sähkölaitteistoksi katsotaan tilanne, jossa konkreettinen rakentaminen on jo aloitettu tai sähkösuunnitelman perusteella on jo ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten urakkatarjouskierrokseen. Sen sijaan pelkkää sähkösuunnitelman olemassaoloa ei lasketa tällaiseksi, koska suunnitelmia voi olla hyvinkin vanhoja ja hyvin eritasoisia varalle tehtyinä.”

 

 

3  Sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit

 

Seuraavat standardit vastaavat valtioneuvoston asetuksessa sähkö- ja käyttötöistä 1435/2016 esitettyjä sähkötyöturvallisuuden oleellisia turvallisuusvaatimuksia:

 

 • SFS 6002 (2015) Sähkötyöturvallisuus

 

Luetteloidun standardin edellinen painos

 

Sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 ei anneta siirtymäsäännöksiä sähkötyöturvallisuuden standardien painoksen vaihtumistilanteeseen eikä niitä annettu myöskään lakia edeltäneissä säädöksissä. Kun standardin SFS 6002 vuoden 2015 painos luetteloitiin tämän ohjeen edelliseen painokseen, annettiin samalla seuraavat ohjeet:

 

"Koska standardin SFS 6002 (2015) muutokset edelliseen painokseen nähden ovat suhteellisen pienet, ei tässä ohjeessakaan katsota tarpeelliseksi antaa erityisiä siirtymäohjeita. Mahdolliset muutokset työntekokäytäntöihin voidaan sovittaa aikataulullisesti luontevaksi osaksi yrityksen toimintaa."

 

 

4 Voimaantulo

 

Tämä Tukes-ohje tulee voimaan ilmestyttyään ja on voimassa toistaiseksi. Ohje uusitaan tavallisesti kerran vuodessa standardien päivittymisen takia. Tämä Tukes-ohje korvaa ohjeen 19/2017, 27.1.2017.

 

 

LISÄTIETOJA 

 

Muutokset ohjeen edelliseen painokseen nähden

Ohjeeseen on lisätty seuraavat standardien ja julkaisujen uudet painokset:

 • Standardisarja SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset, jonka yksittäiset standardit on lueteltu liitteessä 1.
 • SFS-käsikirja 604-2 (2017) Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 2: Sähköasennukset, tarkastus ja huolto, Luku 3: Räjähdetilat

 

Kohdan 2 loppuun on lisätty lainaus hallituksen esityksestä 116/2016.

Luetteloitujen standardien suhde määräyksiin

Kuten kohdassa 1 on esitetty, tässä ohjeessa luetteloituja standardeja noudattamalla katsotaan sähköturvallisuuslain 1135/2016 31§ ja 82§ nojalla annettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyvän. Tämä koskee niitä standardeissa esitettyjä vaatimuksia, jotka kuuluvat lain kyseisten pykälien soveltamisalaan. Luetteloitujen standardien vaatimuksista suurin osa onkin tällaisia, mutta eivät aivan kaikki.

 

Muista standardien vaatimuksista osa liittyy sähköturvallisuuslain muiden pykälien nojalla annettuihin määräyksiin ja osa muuhun lainsäädäntöön kuten rakentamismääräyskokoelmaan tai pelastuslakiin. Tällaisten vaatimusten noudattamisen sitovuus, voimaantuloajankohta ja poikkeamismahdollisuudet erityistapauksia varten määräytyvätkin kyseisten määräysten eikä sähköturvallisuuslain mukaisesti. Eräät standardien vaatimuksista voivat myös liittyä yhtä aikaa sekä sähköturvallisuuslain että muiden lakien määräyksien noudattamiseen.

 

Standardin soveltajan kannalta määräystaustalla ei yleensä ole merkitystä. Soveltajaa kuitenkin helpottaa, että sähköasennusstandardit sisältävät tietoa myös muiden lakien kuin sähköturvallisuuslain vaikutuksista sähköasennuksiin.

 

Esimerkkinä kyseisistä muista vaatimuksista mainittakoon standardisarjassa SFS 6000 olevat vaatimukset sähkön syötön katkottomuudesta tulipalotilanteessa tai muussa vaaratilanteessa sekä kohdan 62 vaatimukset kunnossapitotarkastuksista. Tällaisten standardivaatimusten tausta käy yleensä ilmi standardin ao. kohdasta.

 

Yhteystietoja

Lisätietoja tästä ohjeesta antaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, puhelin 029 50 52 000. Tukes-ohjeiden ajantasaiset versiot ovat saatavilla Tukesin Internet-sivuilla www.tukes.fi

 

SFS-standardeja ja SFS-käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, PL 130, 00101 Helsinki, puhelin (09) 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa http://sales.sfs.fi/.

 

Tarvittaessa lisätietoja standardien yksityiskohtaisesta sisällöstä antaa mm. SESKO ry (Sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoimisjärjestö), PL 134, 00211 Helsinki, puhelin (09) 696 391, internet-sivut www.sesko.fi.

 

LIITTEET                      Liite 1, Standardisarjan SFS 6000 standardit

 

Liite 1, Standardisarjan SFS 6000 standardit


Tunnus

Otsikko

vahvistuspäivä

SFS 6000-1

Pienjännitesähköasennukset. Osa 1: Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

2017-08-18

SFS 6000-4-41

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-41: Suojausmenetelmät. Suojaus sähköiskulta

2017-08-18

SFS 6000-4-42

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-42: Suojausmenetelmät. Suojaus lämmön vaikutuksilta

2017-08-18

SFS 6000-4-43

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-43: Suojausmenetelmät. Ylivirtasuojaus

2017-08-18

SFS 6000-4-44

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-44: Suojausmenetelmät. Suojaus jännitehäiriöiltä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä

2017-08-18

SFS 6000-4-46

 

SFS 6000-5-51

Pienjännitesähköasennukset. Osa 4-46: Suojausmenetelmät. Erottaminen ja kytkentä

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-51: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Yleiset säännöt

2017-08-22

 

2017-08-18

SFS 6000-5-52

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-52: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Johtojärjestelmät

2017-08-18

SFS 6000-5-53

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-53: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Erottaminen, kytkentä ja ohjaus

2017-08-18

SFS 6000-5-54

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-54: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Maadoittaminen ja suojajohtimet

2017-08-18

SFS 6000-5-55

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-55: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Muut sähkölaitteet

2017-08-18

SFS 6000-5-56

 

SFS 6000-6

Pienjännitesähköasennukset. Osa 5-56: Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen. Turvajärjestelmät

Pienjännitesähköasennukset. Osa 6: Tarkastukset

2017-08-18

 

2017-08-18

SFS 6000-7-701

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-701: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Kylpy- ja suihkutilat

2017-08-18

SFS 6000-7-702

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-702: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Uima-altaat ja vastaavat

2017-08-22

SFS 6000-7-703

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-703: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Saunat

2017-08-18

SFS 6000-7-704

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-704: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Rakennustyömaat

2017-08-18

SFS 6000-7-705

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-705: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Maa- ja puutarhatalouden tilat

2017-08-18

SFS 6000-7-706

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-706: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Ahtaat johtavat tilat

2017-08-18

SFS 6000-7-708

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-708: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Leirintäalueet

2017-08-18

SFS 6000-7-709

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-709: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Venesatamat

2017-08-18

SFS 6000-7-710

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-710: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Lääkintätilat

2017-08-18

SFS 6000-7-711

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-711: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Näyttelyt, esitykset ja näyttelyosastot 

2017-08-18

SFS 6000-7-712

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-712: erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Aurinkosähköiset tehonsyöttöjärjestelmät

2017-08-18

SFS 6000-7-713

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-713: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Kalusteet

2017-08-18

SFS 6000-7-714

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-714: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Ulkovalaistusasennukset

2017-08-18

SFS 6000-7-715

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-715: erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät

2017-08-18

SFS 6000-7-717

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-717: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Liikkuvat tai siirrettävät laitteistot

2017-08-18

SFS 6000-7-721

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-721: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Matkailuajoneuvojen sähköasennukset

2017-08-18

SFS 6000-7-722

 

SFS 6000-7-729

 

SFS 6000-7-740

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-722: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Sähköajoneuvojen syöttö

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-729: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Jakokeskusten asentaminen

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-740: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Huvipuistojen, tivolien ja sirkusten huvilaitteiden, myyntikojujen ja vastaavien tilapäiset sähköasennukset

2017-08-18

 

2017-08-18

 

2017-08-18

SFS 6000-7-753

Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-753: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Lämmitysjärjestelmät

2017-08-18

SFS 6000-8-801

Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-801: Täydentävät vaatimukset. Jakeluverkot

2017-08-18

SFS 6000-8-802

Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Täydentävät vaatimukset. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt

2017-08-18

SFS 6000-8-803

Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-803: Täydentävät vaatimukset. Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot

2017-08-18

SFS 6000-8-804

Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-804: Täydentävät vaatimukset. Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat

2017-08-18

SFS 6000-8-813

pienjännitesähköasennukset. Osa 8-813: Täydentävät vaatimukset. Pistokytkimien valinta ja asentaminen

2017-08-18

SFS 6000-8-814

pienjännitesähköasennukset. Osa 8-814 Täydentävät vaatimukset. Kaapelien asentaminen maahan tai veteen

2017-08-18

 

Huom.         Edellä luetellun standardisarjan SFS 6000 standardit sisältyvät SFS-käsikirjaan 600-1 (2017).

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.