K6-09 Ilotulitteet - Yleiseen kauppaan hyväksyntä, merkinnät ja laadunvalvonta

5.1.2009

Huom! ao. tekstilisäys päivitetty 6.11.2014

 

Tämä ohje kuvaa räjähdeasetuksen (473/1993) mukaisesti yleiseen kauppaan hyväksyttyjen ilotulitteiden vaatimukset. Kansallisesti hyväksytyt ilotulitteet saavat olla markkinoilla 4.7.2017 saakka. Nyt markkinoille tulevien uusien ilotulitteiden tulee olla pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1102/2009) mukaisia ja CE-merkittyjä.


Ohje pdf-tiedostona

 

1 JOHDANTO
 
Ohjeen tarkoitus on yhtenäistää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten soveltamista ilotulitteisiin.

 

Ohje liittyy pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY saattamiseen osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Direktiivin mukaiset menettelyt korvaavat 16.12.2009 alkaen EU:n jäsenmaiden kansalliset menettelyt ilotulitteiden hyväksymiseksi. Uusista menettelyistä on säädetty edellä mainitussa laissa ja uudessa valtioneuvoston asetuksessa pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta (1102/2009).

 

Direktiivin mukaisten menettelyjen vaihtoehtona saadaan ilotulitteita hyväk-syä yleiseen kauppaan lyhyenä siirtymäaikana 4.7.2010 saakka. Tämä ohje kuvaa siirtymäajan kansallisessa hyväksymisessä noudatettavia menettelyjä.
On huomattava, että siirtymäkauden aikana ilotulitteita yleiseen kauppaan hyväksyttäessä sovelletaan eräitä uusia rajoituksia ja ehtoja:

 

• Direktiivin mukaisin menettelyin hyväksyttävien tuotteiden rajoitukset koskevat myös siirtymäaikana yleiseen kauppaan hyväksyttäviä tuotteita
• Direktiivin yhdenmukaistettujen standardien määrittämät melurajat koskevat myös tämän ohjeen mukaisesti yleiseen kauppaan hyväksyttäviä ilotulitteita.

 

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), muutos (1030/2009) säätää ilotulitteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta, räjähteiden luovuttamista koskevista rajoituksista ja yleiseen kauppaan hyväksymisestä 4.7.2010 saakka.

 

Räjähdeasetus (473/1993), muutos (1103/2009) säätää mm. ilotulitteiden valmistuksesta, maahantuonnista, varastoinnista, säilytyksestä ja käytöstä. Asetuksen 49 a §:ssä on lueteltu ilotulitteet, joita ei voida luovuttaa kuluttajalle, eikä siten hyväksyä yleiseen kauppaan.

 

Ohje kuvaa ilotulitteiden testauksen, merkintöjen ja laadunvalvonnan osalta menettelyt, joiden mukaisesti toimien voidaan katsoa säädösten määräysten täyttyvän siirtymäaikana. Ohje kuvaa myös ne tuotteet, jotka voidaan katsoa siirtymäaikana hyväksyttäväksi yleiseen kauppaan.

 


2 SÄÄDÖSPERUSTA

  

Räjähdeasetus (473/1993) muutoksineen säätää mm. ilotulitteiden valmistuksesta, yleiseen kauppaan hyväksymisestä 4.7.2010 saakka, maahantuonnista, varastoinnista, luovuttamisesta, säilytyksestä ja käytöstä.

 

Yleiseen kauppaan tai yleiseen käyttöön laskettavien räjähteiden tulee olla tarkoitukseensa sopivia ja niiden tahattoman syttymisen tulee olla räjähteiden käyttötarkoitus huomioon ottaen niin epätodennäköistä kuin se on kohtuudella mahdollista. Räjähteiden tulee lisäksi olla sellaisia, ettei niiden varastoinnista eikä käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä aiheudu muutoinkaan vaaraa ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. Räjähdeasetuksen 6 §:n ilotulitteiden yleistä turvallisuutta koskevan määräyksen lisäksi määritetään 49a §:ssä seuraavat ilotulitteet, joita ei voi hyväksyä yleiseen kauppaan:

 

Yleiseen kauppaan tai yleiseen käyttöön ei saa hyväksyä seuraaviailotulitusvälineitä:

1) kädessä pidettäviä luokan 2 ilotulitteita;
2) paukkupommeja yksittäisinä tai yhdistelmätuotteiden osina; lukuun ottamatta tuotteita, joissa yksittäinen pamahtava panos sisältää enintään 0,05 grammaa mustaruutia;
3) paukkupommeja, jotka syttyvät iskusta maahan heittämällä;
4) roomalaisia kynttilöitä yksittäisinä tuotteina, joiden laukaisuputken sisähalkaisija on alle 20 millimetriä;
5) kertalaukeavia tähtipommeja yksittäisinä tuotteina, joiden putken sisähalkaisija on alle 28 millimetriä ja avauspanoksena muu kuin mustaruuti;
6) luokan 2 mukaisista raketeista miniraketteja;
7) luokkaan 3 kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta suihkuja ja patatyyppisiä tuotteita, joiden pyroteknisen massan kokonaismäärä on enintään 1000 grammaa; suihkuja ja patatyyppisiä toimintoja sisältävässä yhdistelmätuotteessa pyroteknisen massan kokonaismäärä saa olla enintään 2000 grammaa, josta muiden kuin suihkujen osuus saa olla enintään 1000 grammaa.


 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 kumotussa 70§:ssä määrätään yleiseen kauppaan laskemista koskevasta hyväksymismenettelystä. Hakemuksessa on annettava tarpeelliset räjähteen rakennetta, koostumusta ja ominaisuuksia koskevat tiedot. Turvatekniikan keskuksella on oikeus tarvittaessa vaatia hakemukseen liitettäväksi testauslaitoksen lausunto räjähteen ominaisuuksista. Turvatekniikan keskus voi hyväksyä myös ulkomaisen testauslaitoksen testaustulokset, jos hakemuksessa osoitetaan, että räjähde on testattu pätevässä ja luotettavassa testauslaitoksessa.

 

Turvatekniikan keskus edellyttää lain 71§:n mukaisesti, että pyroteknisten tuotteiden valmistaja, maahantuoja tai jakelija varmistaa riittävällä laadunvalvonnalla tuotteiden olevan lain 67–68§:ssä edellytettyjen vaatimusten mukaisia.

Edellä mainittujen räjähdeasetuksen turvallisuutta ja teknisiä ominaisuuksia koskevien määräysten lisäksi Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista (313/1980) määrää ilotulitteiden merkinnöistä.

 

3 OHJEEN SITOVUUS JA VOIMASSAOLO

 

Turvatekniikan keskus antaa tämän ohjeen vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 135 § nojalla. Ohje ei ole sitova.

 

Ohje on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 4.7.2017 saakka. Yleiseen kauppaan hyväksynnän osalta ohje on voimassa kuitenkin 4.7.2010 saakka.

 

4 ILOTULITTEIDEN HYVÄKSYMINEN YLEISEEN KAUPPAAN

 

4.1 Hakemus

Turvatekniikan keskukselle (Tukes) toimitettava hakemus on vapaamuotoinen, asianmukaisesti allekirjoitettu ja siinä tulee antaa seuraavat tiedot suomen tai ruotsin kielellä:

 

• hakijan nimi ja osoitetiedot
• hakijan yhteyshenkilö ja tämän yhteystiedot (puhelin, telekopio)
• ilotulitteen valmistaja/valmistuttaja, alkuperämaa
• tuotteen valmistajan antama tuotenumero ja/tai tuotenimi tai muu tuotteen yksilöivä tieto
• tuotteen vähittäiskauppaan tarkoitettu nimi/nimet
• tuotteiden merkinnät ja käyttöohjeen sisältävä etikettiehdotus
• jokaisesta hyväksyttäväksi esitetystä tuotteesta hakemukseen liitetään testauslaitoksen tekemä testausraportti liitteineen (liitteiden oltava kopioita testauslaitoksen merkinnöillä varustetuista). Tarvittaessa TUKES pyytää selvityksen testauslaitoksen asiantunte¬vuudesta ja riippumattomuudesta.

 


4.2 Testaaminen

4.2.1 Näytemäärä ja asiakirjat

Tuotteiden maahantuoja tai valmistaja toimittaa testauslaitokselle 11 kpl jokaista tuotetta. Mikäli tuotteella on eri efektejä ja tuotteet ovat mitoiltaan, rakenteeltaan ja pyromassojen koostumuksen ja painon osalta – efekti¬massan koostumusta ja -painoa lukuun ottamatta - keskenään samanlaisia, katsotaan ne yhden tuotteen eri efekteiksi. Tällöin testauslaitokselle toimitettava määrä on 3 kpl jokaista tuotteen eri efektiä, mutta kuitenkin vähintään 11 kpl tuotetta.

 

Näytteiden lisäksi toimitetaan testaajalle jokaisesta testattavaksi esitetystä tuotteesta seuraavat tiedot ja kuvaukset

• toimintaperiaate
• kokonaispaino (g)
• pyroteknisten massojen yhteismäärä (g)
• jokaisen massan koostumus ja määrä (g) (useasta osasta koostuvan tuotteen jokaisen osan massojen määrä- ja koostumustiedot)
• tuotteen rakennekuvaus, josta ilmenee tuotteen (myös sen osien) rakenne ja mitat, tulilankatyyppi, sen paloaika ja sijainti
• käyttöohje

 

Näytteet merkitään siten, että asiakirjat ja näytteet pystytään helposti yhdistämään toisiinsa.

 


4.2.2 Asiakirjoihin tutustuminen

Testauslaitos tarkastaa, että asiakirjoista löytyy tarvittavat tiedot. Asiakir-jojen perusteella testauslaitos tekee alustavan arvion tuotteen toimintatavasta efektitoimintoineen. Puutteellisista asiakirjoista pyydetään lisäselvitys asiakkaalta.

 


4.2.3 Näytteiden silmämääräinen tarkastus

Testauslaitos tarkastaa silmämääräisesti, että:
• näytteet ovat ehjiä eikä niistä irtoa osia (rakettikeppi, ajomoottori, efektihylsy, padan eri putket eivät irtoa toisistaan yms.) tuotetta normaalisti käsiteltäessä
• tuotteessa on vain yksi tulilanka (ks. jäljempänä patoja koskeva poikkeus kohdassa 4.3.1 "Yleiset vaatimukset"), joka on ns. turvatulilankaa
• turvatulilanka on suojattu ja merkitty, eikä suojaamatonta pikatulilankaa ole näkyvissä.
• käyttöohjeen on oltava niin selkeä, että tuotetta voidaan käsitellä ja ampua turvallisesti

 


4.2.4 Koeammunta ja äänenpaineen mittaus

Testauslaitos koeampuu tuotteen siten, että yksi kappale tuotetta tai sen jokaista eri efektiä jätetään purettavaksi. Koeammunta toteutetaan käyttöohjeiden mukaisesti. Koeammuntaa ei suoriteta sateella eikä tuulella (tuulen nopeus korkeintaan 5 m/s). Mikäli koe¬ammunnassa todetaan, että tuote ei selvästi täytä yleiseen kauppaan hyväksymisen vaatimuksia, testauslaitos voi keskeyttää testauksen toimeksiantajaa kuultuaan.

 

Äänenpaine mitataan EN 61672-1 luokan 1 mukaisella äänenpainemittarilla, johon on liitetty avoin mikrofoni.

 

Koeammunnassa testauslaitos havainnoi seuraavia seikkoja raportointia varten:

• tulilangan esille saaminen
• käyttöohjeiden selkeys, ei saa jäädä tulkintamahdollisuuksia
• tuotteen sytyttäminen ohjeen mukaisesti toimittuna
• tulilangan paloaika
• Pikatulilangan suojaus, sekä sen ja turvatulilangan liitoksen kestävyys
• tuotteen tukevuus toimiessaan, tuote on tuettava ohjeiden mukaisesti
• onko tuotteen toiminnassa vain pelkän äänen aiheuttava paukkuefekti
• näkyykö padoissa toiminnan jälkeen missään kohdassa reikiä, halkeamia, pullistumia, repeämiä yms.
• onko tuotteista lentävien partikkeleiden tai itse tuotteiden lentorata vaa-raa aiheuttamaton ja oletetun muotoinen
• onko maasta nousevien perhosten, hyrrien, helikoptereiden yms. lentorata katsojille ja ampujalle vaaraa aiheuttamaton
• onko tuotteiden efektiosien nousukorkeus riittävä, erityisesti padoilla, tähtipommeilla ja raketeilla
• onko mitattavan tuotteen äänenpaine alle 120dB

 


4.2.5 Yhden näytekappaleen purkaminen

Testauslaitos purkaa kunkin tuotteen tai sen jokaisen eri efektin yhden näytekappaleen siten, että se voi varmistua tuotteen rakenteen olevan asiakirjojen mukainen. Tuotteen eri osien mittoja verrataan asiakirjoissa mainittuihin mittoihin. Jos tuote ja asiakirjat eivät vastaa toisiaan, testauslaitos pyytää toimeksiantajalta korjausta asiakirjoihin. Epäselvissä tapauksissa voidaan tuotteen sisältämiä massoja analysoida tarkemmin.

 


4.2.6 Raportointi

Testauslaitos kirjoittaa täydellisen testausraportin. Testauslaitos liittää raporttiin yksilöityinä kaikki tuotetta koskevat asiakirjat varmennusmerkinnöin varustettuina.

 


4.3 Hyväksyminen

4.3.1 Yleiset ja tuotetyyppikohtaiset vaatimukset

Hakemustietojen ja testauslaitoksen tekemien mallikappaleiden tarkastuksen perusteella Tukes harkitsee, onko hyväksyttäväksi esitetty tuote riittävän turvallinen yleiseen kauppaan laskettavaksi. Tuote voidaan hyväksyä yleiseen kauppaan, jos hakemuksen mukana toimitetaan tarvittavat asiakirjat, testauslaitoksen raportin testaustulokset puoltavat hyväksymistä ja jäljempänä mainitut yleiset ja tuotetyyppikohtaiset vaatimukset täyttyvät.

 

Yleiset vaatimukset

• tulilangan tulee olla nk. turvalankaa. Papattimatoissa saa käyttää muutakin kuin turvatulilankaa
• tulitetta ei saa varustaa kaksoistulilangalla. Kuitenkin padoissa voi käyttää kaksoistulilankaa, jolloin varatulilanka on oltava suojattuna ja siitä on oltava selkeä maininta käyttöohjeessa. Myös varatulilangan tulee olla turvatulilankaa
• tulilangan on oltava suojattuna siten, että suojaamatonta pikatulilankaa tai muuta vastaavaa tulilankaa ei näy. Suojatun pikalangan ja turvatulilangan liitos tulee olla niin luja, ettei se tavanomaisessa käsittelyssä voi aueta ja siten aiheuttaa vaaratilannetta tuotteen sytyttäjälle. Pikalanka tulee suojata riittävän hyvin. Yksittäiset osat (rakettikeppi, ajopanos, hylsyt yms.) eivät saa irrota käsittelyssä.


Tuotetyyppikohtaiset vaatimukset
• kertalaukeavat tähtipommityyppiset tuotteet:
- laukaisuputken sisähalkaisijan on oltava välillä 28–30 mm
- Äänenpaine (A-painotettu) ei saa olla yli 120dB mitattuna 15m etäisyydeltä tuotteesta ja 1,0m korkeudella maasta
- nousevan panoksen ja heittopanoksen yhteenlaskettu pyromassa saa olla enintään 25 g
- hajottavan panoksen massa saa olla enintään 10 g mustaa ruutia, 4g muuta metalli-nitraattipohjaista pyromassaa tai 2 g metalli-perkloraattipohjaista pyromassaa
- tulilangan paloajan tulee olla välillä 5-10s,
- mikäli käytetään alussa turvasuihkua, saa tulilangan paloaika olla 3-10s, tuotteen kokonaisnettomassa 40g, sekä putken halkaisija 50mm ja avauspanos 20 mustaruutia, 8g muuta metalli-nitraattipohjaista pyromassaa tai 4g metalli-perkloraattipohjaista pyromassaa
- Yli 30mm tuotteilla sytytyslanka on putken sisällä suojassa sytytysvaiheessa poistettavan kannen alla. Tulilangassa ei saa olla poistettavaksi tarkoitettua suojusta. Tulilangan tulee ylettyä tuotteen reunan ulkopuolelle.
- putkesta lähtevä panos lähtee välittömästi suihkun toimittua
• padat ja yhdistelmätuotteet:
- yksittäisen putken sisähalkaisija on enintään 50 mm tähtipommityyppisillä tuotteilla ja 30mm roomalaisilla kynttilä – tyyppisillä tuotteilla, sekä 50mm miina-tyyppisillä tuotteilla
- Äänenpaine (A-painotettu) ei saa olla yli 120dB mitattuna 15m etäisyydeltä tuotteesta ja 1,0m korkeudella maasta
- laukaisuputken sisältämä nettopyromassa saa olla yhteensä enintään 40g tähtipommilla ja 50g roomalaisella kynttilällä
- hajottavan panoksen massa saa olla enintään 20 g mustaa ruutia, 8g muuta metalli-nitraattipohjaista pyromassaa tai 4 g metalli-perkloraattipohjaista pyromassaa
- tuotteen kokonaispyromassa korkeintaan 2000g, josta muita kuin suihkutyyppisiä elementtejä saa olla korkeintaan 1000g
- tuote ei saa sisältää paukkuja efekteinä, poislukien avauspanokset
-  tulilangan paloajan tulee olla välillä 3 - 10s
- jos padan pyromassa on yli 200g, paloaika 5-13s
- sytytyslanka on tuotteen sivulla helposti sytytettävissä (ei liian alhaalla)
- varalangan tulee sijaita tuotteen vastakkaisella puolella suojateipin alla (jos sellainen on)
- tuotteen laukausten väli on enintään 5 s


• roomalaiset kynttilät:
- putken sisähalkaisija on välillä 20–30 mm
- tuotteen kokonaispyromassa saa olla korkeintaan 50g
- putkesta nousevan yksittäisen panoksen ja yksittäisen heittopanoksen yhteenlaskettu massa saa olla enintään 10 g
- hajottavan panoksen massa saa olla enintään 10 g mustaa ruutia, 4g muuta metalli-nitraattipohjaista pyromassaa tai 2 g metalli-perkloraattipohjaista pyromassaa
- tulilangan paloajan tulee olla välillä 3-10s
- tulilanka saa olla tuotteen päällä
- tulilangan tulee ylettyä tuotteen reunan ulkopuolelle

 

• raketit:
- hajottavan panoksen massa saa olla enintään 10 g mustaa ruutia, 4g muuta metalli-nitraattipohjaista pyromassaa tai 2 g metalli-perkloraattipohjaista pyromassaa
- Äänenpaine (A-painotettu) ei saa olla yli 120dB mitattuna 15m etäisyydeltä tuotteesta ja 1,0m korkeudella maasta
- Tuotteen kokonaispyromassa saa olla korkeintaan 75g
- tulilangan paloajan tulee olla välillä 3 - 10s

 

• Suihkut
- tulilanka saa olla tuotteen päällä
- tulilangan paloajan tulee olla välillä 3-10s
- kokonaispyromassa saa olla korkeintaan 1000g
- Äänenpaine (A-painotettu) ei saa olla yli 120dB mitattuna 15m etäisyydeltä tuotteesta ja 1,0m korkeudella maasta

 

• Miinat
- tulilanka saa olla tuotteen päällä
- tulilangan paloajan tulee olla välillä 3-10s
- kokonaispyromassa saa olla korkeintaan 50g
- laukaisuputken halkaisija saa olla korkeintaan 50mm


•  Pientuotteet
- papatit, perhoset, tankit yms. pientuotteet. Tulilangan paloajan tulee olla välillä 3-10s.

 


4.3.2 Hyväksymisnumero

Jokainen yleiseen kauppaan hyväksytty ilotulite varustetaan kunkin tuotteen yksilöivällä Tukesin määräämällä hyväksymisnumerolla ja valmistajan antamalla nimellä tai tuotenumerolla, jotka sijoitetaan tuotteen etikettiin.

 

Tukes numeroi kaikki testauslaitoksessa testatut ja yleiseen kauppaan hyväksytyt ilotulitteet annettujen päätösten päiväyksien mukaisessa järjestyksessä maahantuoja- / valmistajakohtaisesti. Mikäli uudelleen hyväksyttävällä tuotteella on jo olemassa oleva Tukes-numero, jää se voimaan.

 

Hyväksymisnumero merkitään etikettiin seuraavasti:

esim. Hyväksytty TUKES 0029

 

 

4.3.3 Tuotteen nimi / nimet vähittäiskaupassa

Tuotteen, joka on varustettu hyväksymisnumerolla, nimenä voi käyttää vapaasti valittua nimeä, koska tuotteen ensisijainen tunnistaminen vähittäiskaupan valvonnassa tapahtuu hyväksymisnumeron perusteella. Sama nimi voi olla useamman eri maahantuojan/valmistajan tuotteella, jos tuotteilla on omat hyväksymisnumeronsa.
Etiketissä käytettävä nimi tulee ilmoittaa Tukesin tietoon ennen tuotteen  kauppaan laskemista, jos sitä ei ole ilmoitettu hyväksymishakemuksessa.

 

 

4.3.4 Hyväksymispäätöksen voimassaoloaika

Tuotteen yleiseen kauppaan hyväksyntä on voimassa korkeintaan 4.7.2017 saakka.

 


5 ILOTULITTEIDEN MERKINNÄT


Tuotteen etiketissä edellytetään seuraavia merkintöjä:

 

• Myyntiin laskettavassa tuotteessa on oltava Tukesin hyväksymisnumero, jolla tuote on hyväksytty yleiseen kauppaan,

• Oikeasta säilytystavasta on vähintään mainittava, että tuotetta on säilytettävä alaikäisten ulottumattomissa lukitussa kuivassa ja viileässä paikassa, jos tuotteen ominaisuuksista ei muuta johdu

Käyttöohjeiden sisältö riippuu tuotteen ominaisuuksista ja toimintatavasta. Asianmukaisessa käyttöohjeessa käsitellään seuraavia asioita:

• Käyttäjää ohjataan valitsemaan oikea käyttöpaikka (sisä-/ulkokäyttö, etäisyydet rakennuksista yms. kohteista sekä etäisyydet katselijoista).
 
• Käyttäjälle kerrotaan, millä tavalla tuote toimii (esim. sinkoaa 20 hehkuvaa väripalloa n. 2 sekunnin välein n. 20 m korkeuteen).
 
• Käyttäjää kehotetaan tarkistamaan ennen käyttöä, ettei tuote ole vaurioitunut. Vaurioitunutta tuotetta ei saa käyttää eikä yrittää korjata, vaan se tulee pyytää palauttamaan kauppaan.
 
• Käyttäjälle suositellaan vähintään suojalasien, tarvittaessa muunkinlaisten suojainten käyttöä.
 
• Käyttäjälle annetaan ohjeet tuotteen asettamisesta laukaisutelineeseen tai maahan sekä tuotteen mahdollisesta tukemisesta. Tarvittaessa on selvästi merkinnöin osoitettava kuinka päin tuote asetetaan telineeseen tai maahan, ellei se tuotteen rakenteesta johtuen ole muutoin täysin selvää.
 
• Käyttäjää kehotetaan poistamaan tulilangan suojus, jos sellainen on tuotteessa. Käyttäjälle ilmoitetaan tulilangan odotettavissa oleva paloaika ja häntä ohjataan sytyttämään tulilanka ainoastaan sen päästä ja poistumaan välittömästi tuotteen luota riittävän etäälle (suositeltava metrimäärä annettava). Käyttäjälle ilmoitetaan, kuinka tulee menetellä epäonnistuneen sytytyksen jälkeen (tarvittava varoaika, suositus n. 10 min, uudelleen sytyttäminen tulee kieltää, mikäli tuotteessa ei ole varatulilankaa) sekä miten hänen tulee menetellä toimimattoman ilotulitteen kanssa.

• Luovutusikäraja tulee ilmoittaa muodossa: …ei saa luovuttaa alle xx vuotiaille. Samaan yhteyteen on suositeltavaa lisätä maininta … eikä päihtyneille.

• Ohjeiden vastaisen käytön seuraamuksista varoitettaessa tulee kieltää tuotteesta riippuen mm. seuraavia asioita: kädestä laukaisu, suuntaaminen ihmisiä kohti (silmävammat, palovammat, vaatteiden syttyminen).

• Merkinnöissä tulee selkeästi ilmetä tuotteen kotimainen valmistaja tai maahantuoja. Suositeltavaa on, että tuotteessa on myös kotimaisen valmistajan tai maahantuojan yhteystiedot tai tavaramerkki.

• Etiketissä oleva TUKES hyväksymisnumero esitetään muodossa: Hyväksytty TUKES 0029

 


Merkinnät tulee tehdä suomen ja ruotsin kielellä. Mikäli merkintöjen kiin-nittäminen tuotteeseen tai sen vähittäismyyntipakkaukseen ei ole mahdollista, on ostajalle tuotteen luovutuksen yhteydessä annettava kyseiset merkinnät sisältävä tiedote.

 

Merkintöjen selkeys edellyttää, että käytetty kirjainkoko on riittävä (vähintään 8 pistettä), tekstin ja pohjan värit on valittu niin, että niiden kontrasti on riittävä. Varoitustekstien tulee erottua selvästi päällyksen muista teksteistä ja kuvista. Merkinnöissä on suositeltavaa käyttää havainnollisia kuvia tarpeen mukaan. Tärkeimpiä varoituksia suositellaan korostettavaksi lihavoinnilla ja/tai suuremmalla kirjainkoolla.

 

Jos vähittäismyyntipakkauksessa on useita erilaisia tuotteita (esim. raketteja, patoja, suihkuja, perhosia, aurinkoja jne.) jokaisessa tuotteessa on oltava omat merkinnät. Osa tuotekohtaisista merkinnöistä (esim. käyttöohjeet, kaikille yhteiset merkinnät) voidaan kuitenkin tehdä tällaisen yhdistelmäpakkauksen päällykseen edellyttäen, että päällyksen merkinnät ovat yhdistettävissä oikeaan tuotteeseen.

 

 

6 ILOTULITTEIDEN LAADUNVALVONTA

 

Ilotulitteen kotimaisen valmistajan / maahantuojan on huolehdittava siitä, että tuotteen jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä on ennen vähittäismyyntiin toimittamista varmistettu, että:
• tuote on säännösten ja hyväksymispäätöksen mukainen,
• tuotteen merkinnät ovat säännösten ja hyväksymispäätöksen mukaisia
• tuotteessa ei ole sen turvalliseen käyttöön vaikuttavia virheitä

 

Jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä otetaan näyte seuraavan taulukon mukaisesti:

 

Valmistus- tai maahantuontierän suuruus, Q
 [kpl] 

Näytteen suuruus
 [kpl]

Q £ 1 000  

20

 1 000 < Q £10 000  

40

10 000 < Q  £ 50 000 

  60

50 000 < Q £ 100 000

80

100 000 < Q £ 500 000

 100

 500 000 < Q £1000 000

140

1000 000 < Q £ 5000 000

   200

 
 

 Jos valmistus- tai maahantuontierän suuruus on yli 5000 000 kpl, jaetaan erä enintään 5000 000 kpl eriin, joista jokaisesta otetaan näyte yllä olevan taulukon mukaisesti.
 

 Näyte otetaan satunnaisotannalla vähintään viidestä kuljetuspakkauksesta. Jos tuontierään kuuluu vähemmän kuin viisi kuljetuspakkausta, otetaan näyte niistä jokaisesta. Jos tuontierä sisältää tuotteita useasta valmistuserästä, näyte otetaan siten, että näyte koostuu kaikista valmistuseristä tasaisesti otetuista tuotteista. Valmistuserästä otetaan näyte satunnaisotannalla edellä esitetyn taulukon mukaisesti.

 

 Lisäksi jokaisesta valmistus- tai maahantuontierästä otetaan yksi mallikappale. Mallikappaleeseen merkitään päivämäärä ja mistä maahantuontierästä ja valmistuserästä se on otettu. Maahantuojalle jäävät mallikappaleet on säilytettävä vähintään niin kauan kuin tuote on markkinoilla.
 

 

 Näytteen jokainen tuote tarkastetaan silmämääräisesti:
 
• onko tuote rakenteeltaan säännösten ja hyväksymispäätöksen mukainen,
• ovatko tuotteen merkinnät säännösten ja hyväksymispäätöksen mukaisia,
• onko tuotteessa valmistusvirheitä ja
• onko tuote vaurioitunut kuljetuksessa
 

 

 Jos näytteen kaikki tuotteet eivät ole rakenteeltaan ja merkinnöiltään säännösten ja hyväksymispäätöksen mukaisia tai niissä on sellaisia valmistusvirheitä tai kuljetusvaurioita, jotka saattavat vaarantaa niiden turvallisen käytön, kysymyksessä olevaa valmistus- tai maahantuontierää ei saa laskea myyntiin.
 

 

Näytteen silmämääräisen tarkastuksen jälkeen on näytteeseen kuuluvien tuotteiden toimintavarmuus selvitettävä koeampumalla kaikki näytteeseen kuuluvat tuotteet.
 

 

Kysymyksessä olevaa erää ei saa laskea myyntiin, jos yhdenkään näytteen tuotteen tulilangan paloaika ei ole hyväksymispäätöksen mukainen, kaikki tuotteet eivät toimi tarkoitetulla tavalla ja jostakin niistä aiheutuu vaaraa käyttäjälle tai ympäristölle
 

 

Edellä tarkoitetusta silmämääräisestä tarkastuksesta ja koeammunnasta on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjassa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
 
• tarkastuspäivämäärä, tarkastuspaikka, tarkastusten tekijät
• arviointi siitä, voidaanko erä laskea myyntiin,
• laadunvalvonnasta vastaavan henkilön allekirjoitus
 

 

 sekä jokaisesta tuotteesta:
 
• rakenteen ja merkintöjen säännösten ja päätöksenmukaisuus,
• havaitut valmistusvirheet ja kuljetusvauriot,
• mitattu tulilangan paloaika,
• toimiko tuote tarkoitetulla tavalla,
• aiheutuiko tuotteen toiminnasta tai sen jäänteistä vaaraa

 

Edellä tarkoitetut pöytäkirjat on säilytettävä vähintään kolme vuotta. Pöytäkirjoista on toimitettava laadunvalvonnasta vastaavan henkilön allekirjoituksellaan oikeaksi vahvistama yhteenveto Turvatekniikan keskukselle viimeistään 14 päivää ennen maahantuontierän laskemista vähittäismyyntiin. Yhteenvedon tulee sisältää edellä mainitun pöytäkirjan tiedot lyhyesti. Tulilangan paloajoista yhteenvedossa riittää mitattu pisin ja lyhin paloaika, sekä mitattujen paloaikojen keskiarvo.

 


7 LISÄTIETOJA

 

Lisätietoja tästä ohjeesta saa Turvatekniikan keskuksen laitosvalvontayksiköstä puh 010 6052 000.

 

Ylijohtaja  Seppo Ahvenainen


Johtaja  Päivi Rantakoski

 

 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.