Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta

13.11.2015


Ohje pdf-muodossa (6 s., 200 kt)


1. JOHDANTO  

 
Tässä ohjeessa käsitellään kauppa- ja teollisuusministeriön painelaiteturvallisuudesta antaman päätöksen (953/1999) 18 §:n tarkoittamaa painelaitteen määräaikaistarkastusten korvaamista painelaitteiden seurannalla. 

 
Säännöksen tarkoitus on, että painelaitteen omistaja tai haltija sopii hyväksytyn laitoksen kanssa seurantamenettelystä, jolla varmistetaan painelaitteen turvallisuus. Samalla yksinkertaistetaan tarkastuksiin liittyviä menettelyitä tai tietyistä tarkastuksista luovutaan kokonaan.  Seurannalla korvataan tarkastuksia, jotka eivät ole rakenteellisista syistä kohtuudella mahdollisia.


Ohje on tarkoitettu toiminnanharjoittajille ja hyväksytyille laitoksille sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) omaan käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää sekä helpottaa ja yhtenäistää säädöksen mukaista käytäntöä. 

 
Tässä ohjeessa lihavoitu ja kursivoitu teksti on säännösten suoraa lainausta ja sen jälkeinen teksti Tukesin ohjeita sen soveltamiseksi. 

 

2. VALTUUS OHJEEN ANTAMISEEN JA VOIMASSAOLO 

 

Ohje on annettu painelaitelain (869/1999) 25 §:n perusteella. Ohje on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 3.12.2020 saakka. 

 
3. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN KORVAAMINEN SEURANNALLA 

 

Määräaikaistarkastukset voidaan osittain tai kokonaan korvata rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan hyväksytyn laitoksen kanssa sopimalla painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turvallisuudesta voidaan seurannan avulla varmistua.  

 

Seurannalla voidaan korvata painelaitteiden sisäpuoliset tarkastukset ja painekokeet. Seuraaville painelaitteille voidaan soveltaa painelaitteen seurantaa:

 

  • muurauksella tai massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  • kylmälaitoksen painelaitteet
  • painelaitteet, joita ei painelaitteen rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollista tarkastaa.  Tällaisia ovat esimerkiksi putkistot ja tyhjöeristeiset säiliöt. Tähän ryhmään kuuluvat myös painelaitteet, joiden sisäosat estävät tarkastuksen eikä painelaitetta voida kohtuudella purkaa. 
     


4. SEURANTA
 

 

Seurannasta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle sovitusta seurannasta sekä seurantaan kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot. 

 
Painelaitteen omistaja tai haltija tekee seurantasuunnitelman. Hyväksytty laitos tarkastaa, että seurantasuunnitelman mukaisella toiminnalla varmistetaan, että painelaitteessa tai sen varusteissa ei ole vikoja tai ominaisuuksia, jotka vaarantavat painelaitteen turvallisen käytön.

 

Seurannasta tulee tehdä kirjallinen sopimus, jossa tulee olla niiden painelaitteiden rekisterinumerot, joita seuranta koskee, seurannalla osittain tai kokonaan korvattavat tarkastukset, selvitys siitä miten omistaja tai haltija huolehtii seurannasta sekä milloin käytäntöön siirrytään. Sopimuksessa tulee olla periaatteet suunnitelman ajan tasalla pitämisestä ja kehittämisestä sekä millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jos poikkeamia havaitaan. 

 

Seurantasuunnitelma on tekninen liite, josta käy ilmi millä toimenpiteillä tarkastukset korvataan, aikataulu tehdyille ja tuleville tarkastuksille, mitä dokumentteja tarkastuksista syntyy sekä millaisilla toimenpiteillä havaitaan, jos sovitut tarkastukset eivät ole riittäviä ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään asian osalta.

 

Menettelyllä ei voida korvata ensimmäistä määräaikaistarkastusta, käyttötarkastusta eikä muutostarkastusta.

 

Hyväksytty laitos toteaa painelaitteen käyttötarkastusten yhteydessä sen, että painelaitteen käyttöturvallisuudesta on huolehdittu sovitun suunnitelman mukaisesti. Dokumentit seurannasta on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

 
Käyttötarkastuksen voi tehdä muukin hyväksytty laitos kuin seurantasuunnitelman tarkastanut laitos. 


Seurantasuunnitelman toteuttamisesta ja seurannan yhteydessä syntyvien asiakirjojen säilytyksestä vastaa painelaitteiden omistaja tai haltija. 

 

 
5. SEURANNASTA ILMOITTAMINEN TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTOLLE

 

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle sovitusta seurannasta ja seurantaan kuuluvien painelaitteiden rekisterinumerot.

 

Painelaitteen omistaja tai haltija ilmoittaa kirjallisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seurannasta sekä siitä, että hyväksytty laitos on todennut suunnitelman säännösten mukaiseksi. Ilmoitukseen tulee liittää tarkastettu, päivätty ja allekirjoitettu seurantasuunnitelma sekä painelaitteen haltijan/omistajan ja hyväksytyn laitoksen välinen, päivätty ja allekirjoitettu sopimus.

 

Painelaitteeseen liittyvän putkiston sisäpuoliset tarkastukset korvaavasta seurannasta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta Tukesille (953/1999: 14 §). 

 
Tukes vastaa ilmoitukseen kirjallisesti. Vastauksessa annetaan Tukesin kannanotto seurantasuunnitelmaan.  

 
Omistajan tai haltijan ei tarvitse odottaa Tukesin vastausta vaan se saa toimia seurantasuunnitelman mukaisesti heti, kun hyväksytty laitos on todennut suunnitelman säännöstenmukaisuuden. 


Jos seurannassa olevat painelaitteet varastoidaan, romutetaan, viedään ulkomaille tai myydään, tulee siitä tehdä ilmoitus Tukesille.  Jos painelaite on myyty uudelle asiakkaalle, tulee heidän tehdä uusi seurantasopimus ja -suunnitelma hyväksytyn tarkastuslaitoksen kanssa.

 

 
6. MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSIIN PALAAMINEN

 

Määräaikaistarkastuksiin on palattava, jos omistaja, haltija, hyväksytty laitos tai valvontaviranomainen katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta painelaitteen seurannalla. 

 
Jos omistaja tai haltija katsoo, ettei vaadittua turvallisuutta saavuteta, menettely paluusta määräaikaistarkastuksiin on yksinkertainen.  Omistaja tai haltija ilmoittaa kirjallisesti Tukesille palaavansa normaaleihin määräaikaistarkastuksiin. Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta. 

 
Jos hyväksytty laitos käyttötarkastuksen tai muussa yhteydessä toteaa, että seuranta ei ole riittävä turvallisuuden takaamiseksi, on palattava tavanomaisiin määräaikaistarkastuksiin. Hyväksytyn laitoksen on lähetettävä asiasta ilmoitus Tukesille, esimerkiksi pöytäkirjamerkintänä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ilmoituksessa tulee olla painelaitesäädöksiin pohjautuva perustelu kyseiselle päätökselle. Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta. 

 
Mikäli Tukes katsoo valvontatoimen yhteydessä saamiensa tietojen perusteella painelaitteen turvallisuuden vaarantuneen, Tukes ilmoittaa kirjallisesti määräaikaistarkastuksiin palaamisesta painelaitteen omistajalle tai haltijalle sekä seurantaohjelman tarkastaneelle hyväksytylle laitokselle. Lisäksi Tukes määrää aikataulun määräaikaistarkastuksiin palaamisesta. 
 

 


 
 
                                                          Pääjohtaja                                                                 Kimmo Peltonen 
 

                                                          Johtaja                                                                        Päivi Rantakoski
 
 

Tämä ohje on tulostettavissa Tukesin verkkosivuilla.

Ohjeeseen liittyvää lainsäädäntöä löytyy osoitteesta Edilexin säädöstietopalvelusta.

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteenamme on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi.

 

Haluamme olla suojan tuoja – turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja.