Sähköturvallisuustutkinnot

Sähköturvallisuustutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jolla osoitetaan sähkötöiden turvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus.

 

TUTKINTOJEN JÄRJESTÄMINEN

Tutkintoja järjestävät sähköalan oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset. Tutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa Tukesin ilmoittamina ajankohtina. Ilmoittautuminen sähköturvallisuustutkintoihin tapahtuu suoraan tutkinnon järjestäjille.  

 

TUTKINTOTILAISUUDET

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Jos tutkintoon osallistujan äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, tutkinnon suorittamiseen voi saada lisäaikaa yhden tunnin. Myös henkilö, jolla on todistettavasti lukihäiriö, voi saada yhden tunnin lisäajan tutkinnon suorittamiseen. Lisäajan tarve on ilmoitettava oppilaitokselle tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä.


Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

 

TUTKINTOJEN RAKENNE

Sähköturvallisuustutkinto on kaksiosainen. Ensimmäiseen osaan sisältyvät sähkötöihin liittyvät hallinnolliset määräykset ja sähkötyöturvallisuus. Toiseen osaan sisältyvät muut sähköturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet. Tutkintovaatimusten lisäksi tutkinnoissa edellytetään yleistä sähkötekniikan osaamista. Tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää molemmista osista erikseen noin kahden kolmasosan pistemäärää maksimipistemäärästä.

 

TUTKINTOVAATIMUKSET
Tutkintovaatimukset ovat voimassa 11.1.2017 jälkeen järjestettävissä tutkinnoissa.  

Sähköturvallisuustutkinto 1

  

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset:

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

 Standardit:

SFS 6000 (2012)       Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 (3. painos) Sähkötyöturvallisuus

SFS käsikirja 601      Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot. Sisältää standardin SFS 6001 (2015) Suurjännitesähköasennukset ja perusvaatimukset ilmajohtostandardeista

 

Muut julkaisut:

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D 1-2012                  Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas (2011)

 

Sähköturvallisuustutkinto 2

 

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset:

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Standardit:             

SFS 6000 (2012)       Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 (3. painos) Sähkötyöturvallisuus

 

Muut julkaisut:

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D 1-2012                  Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

 

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas (2011)

 

Sähköturvallisuustutkinto 3

 

Tukesin säädöstietopalvelu

 

Lait, asetukset ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset:

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)


Standardit:

SFS 6000 (2012)       Pienjännitesähköasennukset (2012)

-     Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät SFS 6000-1

4    SUOJAUSMENETELMÄT

-     Suojaus sähköiskulta 4-41

-     Ylivirtasuojaus 4-43

5    SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

-     Yleiset vaatimukset 5-51

-     Johtojärjestelmät 5-52

-     Erottaminen, kytkentä ja ohjaus 5-53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 5-54

5-55  MUUT SÄHKÖLAITTEET

-     Pienjännitteiset generaattorilaitokset 551

-     Valaisimet ja valaisinasennukset 559

6    TARKASTUKSET

-     Käyttöönottotarkastus 61

7    ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET

-     Rakennustyömaat 704

8    ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET

-     Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804

-     Asennuspistoliittimien asennus ja käyttö 812

-     Pistokytkimien valinta ja asennus 813

SFS 6002 (3. painos) Sähkötyöturvallisuus

 

Muut julkaisut:

D 1-2012   Käsikirja rakennusten sähköasennuksista: julkaisija Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Yleisten ominaisuuksien määrittely

-     yleistä 300

Suojausmenetelmät

-     Suojaus sähköiskulta 41

-     Suojaus lämmön vaikutuksilta 42

-     Ylivirtasuojaus 43

Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

-    Yleiset säännöt 51

-     Johtojen valinta ja asentaminen 52

-     Kytkinlaitteet 53

-     Maadoittaminen ja suojajohtimet 54

-     Generaattorilaitteistot 551

-     Valaisimien asentaminen 559

Tarkastukset

-     käyttöönottotarkastukset 61

Erityisiä asennuksia koskevat tai asennusolosuhteita koskevat ohjeet

-     Rakennustyömaat 704

Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset

-     Korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

-     Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

-     Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804

-     Pistokytkimen valinta ja asentaminen 813

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekojraajan opas (2011)

 

 TUTKINTOJULKAISUJEN MYYNTI


Lakeja ja asetuksia on saatavilla Tukes säädöstietopalvelusta Tukesin internetsivuilta www.tukes.fi.

 

SFS-standardeja ja -käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, Malminkatu 34, PL 130, 00101 Helsinki, puhelin (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi


Sähkötieto ry:n julkaisua ja julkaisua D1 myy Sähköinfo Oy, PL 55 (Harakantie 18 B), 02601 Espoo, puhelin (09) 5476 1422, sähköposti: tilaukset@sahkoinfo.fi ja verkkosivut www.sahkoinfo.fi, sähköiset julkaisut: www.sahkoinfo.fi/severi.  

 

Sähköturvallisuustutkintoihin 1, 2 ja 3 kuuluvat julkaisut voi tilata täydellisinä tutkintopaketteina Sähköinfo Oy:stä, Opiks-Tiimi Oy:stä, Klaukkalantie 63, 01800 Klaukkala, puhelin 0400 523 253, www.opiks.fi tai Dio Koulutus Oy:stä, puhelin 050 521 9854, www.dio.fi.

 
Sähköturvallisuustutkinnot vuonna 2017:        20.4.2017 ja 16.11.2017 klo 12 - 15

Sähköturvallisuustutkinnot vuonna 2018:        19.4.2018 ja 15.11.2018 klo 12 - 15

 

Lisätietoja puh. 029 5052 000

Päivitetty 17.1.2017