CE-merkityt rakennustuotteet

 • CE-merkinnän pakollisuus

  • Pitääkö CE-merkityn kokonaisuuden osien olla CE-merkittyjä?

   Valmistamme tuotetta, jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, mutta jonka valmistuksessa käytämme rakennusosia, joille on harmonisoitu tuotestandardi. Pitääkö nämä osat CE-merkitä?  

    

   Vastaus:

   Olennaista näiden osien suhteen on, onko ne saatettu markkinoille erillisinä tuotteina vai ei.

    

   Jos ostatte osat toiselta valmistajalta, ne tulee olla CE-merkittyjä. Jos taas valmistatte ne itse, tuotetta ei ole saatettu markkinoille eikä CE-merkintää tarvita.

    

   Jos valmistamanne kokonaisuus on yhdenmukaistetun standardin mukainen, se on CE-merkittävä. Vaikka yhdenmukaistettua standardia ei olisikaan, voitte myös CE-merkitä valmistamanne kokonaisuuden. Tällöin kokonaisuuden CE-merkintä kattaa myös sen osat. CE-merkintä on mahdollista ETA-menettelyn kautta tuotteille, joille ei ole harmonisoitua tuotestandardia.

    

   Jos kokonaisuuskin jätetään CE-merkitsemättä, jää viime kädessä rakennusvalvonnan päätettäväksi, miten tuotteen kelpoisuus osoitetaan. Niistä saa lisätietoa Ympäristöministeriön sivuilta.

    

  • Pitääkö tuote CE-merkitä, jos sille on myönnetty ETA?

   Valmistaja A on hakenut tuotteelleen ETAn ja CE-merkitsee tuotteensa. Valmistamme samaa tuotetta A:n luvalla. Onko meidän pakko CE-merkitä valmistamamme tuote? Saammeko CE-merkitä tuotteen saman ETA:n perusteella?

    

   Vastaus:

   Tuotteelle ei siis ole harmonisoitua tuotestandardia, koska sille on myönnetty ETA. Koska ETA on vapaaehtoinen menettely, CE-merkintä ei ole pakollinen.

    

   Jos tuotteelle halutaan CE-merkintä, sille on haettava oma ETA. Tyyppitestejä voi tarvittaessa korvata alkuperäisen tuotteen tyyppitesteillä, jos ensimmäinen valmistaja siihen suostuu.

    

  • Voiko työmaalla valmistetun tuotteen jättää CE-merkitsemättä?

   Valmistamme tuotetta, jolle on harmonisoitu tuotestandardi. Haluaisimme kuitenkin jättää sen CE-merkitsemättä rakennustuoteasetuksen artiklan 5b perusteella, koska valmistamme sen työmaalla. Onko asia OK?

    

   Vastaus:

   Rakennustuoteasetus tosiaan antaa mahdollisuuden jättää tuote CE-merkitsemättä, jos se valmistetaan rakennuspaikalla. Tarkempi määrittely on rakennustuoteasetuksessa artiklassa 5b.

    

   Rakennusvalvonta voi kuitenkin vaatia tuotteen kelpoisuuden osoittamista jollain muulla tavalla, jos tuotetta ei CE-merkitä. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä antaa tähän lisätietoa.

    

   Kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen ja sopia kelpoisuuden osoittamismenettelystä jo ennen töiden aloittamista.

    

   Useissa tapauksissa helpoin tapa osoittaa tuotteen kelpoisuus on CE-merkintä.

    

  • Voidaanko "yksilöllisesti valmistettu" tuote jättää CE-merkitsemättä?

   Valmistamme tuotetta, jolle on harmonisoitu tuotestandardi. Tuote suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti. Asennamme tuotteet itse. Haluaisimme jättää tuotteen CE-merkitsemättä rakennustuoteasetuksen artiklan 5a perusteella. Onko asia OK?

    

   Vastaus:

   Rakennustuoteasetus tosiaan antaa mahdollisuuden jättää tuote CE-merkitsemättä, jos se on "muu kuin sarjavalmisteinen" ja valmistaja asentaa sen itse. Tarkempi määrittely on rakennustuoteasetuksessa artiklassa 5a.

   Rakennusvalvonta voi kuitenkin vaatia tuotteen kelpoisuuden osoittamista jollain muulla tavalla, jos tuotetta ei CE-merkitä. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä antaa tähän lisätietoa.

    

   Kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen ja sopia kelpoisuuden osoittamismenettelystä jo ennen töiden aloittamista.

    

   Useissa tapauksissa helpoin tapa osoittaa tuotteen kelpoisuus on CE-merkintä.

    

 • CE-merkintä ilman yhdenmukaistettua standardia

 • CE-merkinnän kiinnittäminen

  • Voimmeko käyttää vanhat pakkaukset loppuun?

   Tuotepakkauksemme muuttuvat hitaasti. Voimmeko käyttää vanhoja pakkauksia, joissa ei ole CE-merkintää?

    

   Vastaus:

   Jos standardi määrittää ainoaksi CE-merkinnän kiinnityspaikaksi pakkauksen, merkintä on oltava pakkauksessa. Standardin salliessa CE-merkintä voidaan kiinnittää myös muuhun paikkaan.

    

   Jotkut standardit sallivat suppean ja laajan CE-merkinnän käytön. Tällöin suppea CE-merkintä pakkauksessa riittää ja varsinainen CE-merkintä toimitetaan muulla, standardin sallimalla tavalla.

    

  • Onko CE-merkinnän seurattava tuotetta?

   Toimitamme mursketta erilaisiin kohteisiin. Joskus joudumme jättämään kuorman työmaalle vaikka siellä ei ole vastaanottajaa. Jätämmekö silloinkin CE-merkintä-dokumentin murskekasan päälle?

    

   Vastaus:

   Tällaisessa tapauksessa lienee järkevää toimittaa CE-merkintä kaupallisten asiakirjojen mukana.

    

  • Voiko tuotteen CE-merkitä, vaikkei sille ole yhdenmukaistettua standardia eikä eurooppalaista teknistä arviointia?

   Kilpailija on CE-merkinnyt tuotteensa vaikkei sille ole yhdenmukaistettua standardia eikä eurooppalailaista teknistä arviointia. Voiko näin tehdä?

    

   Vastaus:

   Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä on mahdollista vain jos tuotteelle on yhdenmukaistettu standardi tai ETA. Myös muiden direktiivien ja asetusten mukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä, ei pelkästään rakennustuoteasetuksen noudattaminen. Tuote voi siis kuulua jonkun muun säädöksen alaisuuteen, joka osoitetaan CE-merkinnällä. Tällaisia säädöksiä ovat esim. pienjännitedirektiivi ja konedirektiivi. Muiden direktiivien ja asetusten noudattaminen on pakollista, jos tuote kuuluu niiden soveltamisalaan.

    

   Kiinnittämällä CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan kaiken EU:n yhdenmukaistamislainsäädännön mukaista.

    

 • CE-merkintä markkinoinnissa

  • Kilpailija mainostaa, että CE-merkintä on pakollinen vaikka näin ei ole?

   Valmistamme tuotetta, jolle ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia. Kilpailijamme on kuitenkin CE-merkinnyt tuotteensa ja tuo sen esiin markkinoinnissa. Samassa yhteydessä kilpailija tuo esiin, että CE-merkintä on pakollinen kaikille rakennustuotteille. Voiko näin tehdä? Eihän tuotetta voi CE-merkitä kun ei ole yhdenmukaistettua standardia?

    

   Vastaus:

   Kyllä tuotteen voi CE-merkitä vaikkei yhdenmukaistettua standardia olisikaan. Tällöin tuotteelle pitää olla myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi ETA, joka on aina vapaaehtoinen.

    

   CE-merkintä ei kuitenkaan ole pakollinen tuotteille, joille ei ole yhdenmukaistettua standardia. CE-merkintä ei näin ollen ole pakollinen kaikille tuotteille.

    

   Rakennustuotteiden markkinavalvonta kohdistuu suoritustasoilmoituksen sisältämiin tietoihin, CE-merkintään sekä siihen vastaako tuote ilmoitettuja tietoja. Puutteet ja virheet näissä johtavat korjaaviin toimenpiteisiin, äärimmillään tuotteen poistattamiseen markkinoilta takaisinvedon muodossa.

    

  • Kilpailija on CE-merkinnyt tuotteensa väärän standardin perusteella, voiko näin tehdä?

   Valmistamme ulkokäyttöön tarkoitettua tuotetta. Tuotteelle on olemassa yhdenmukaistettu standardi, mutta siinä rajataan käyttö vain rakennusten sisälle. Kilpailijamme valmistaa vastaavaa tuotetta ja on CE-merkinnyt tuotteensa ko. standardin perusteella. Kilpailija markkinoi tuotetta CE-merkittynä. Voiko näin tehdä?

    

   Vastaus:

   Tuotteen aiottu käyttötarkoitus tulee ilmetä suoritustasoilmoituksesta ja mainitun käyttötarkoituksen tulee sisältyä yhdenmukaistetun standardin liitteessä ZA mainittuun käyttötarkoitukseen.

    

   Tuotetta hankkivan tulee tarkistaa, että CE-merkintä ja siihen liittyvä suoritustasoilmoitus koskee nimenomaan sitä käyttötarkoitusta, johon tuotetta ollaan hankkimassa.

    

   Jos ulkokäyttöön tarkoitetulle tuotteelle ei ole olemassa yhdenmukaistettua standardia, tuotteen voi silti CE-merkitä ETA-menettelyn kautta.

    

   Sinänsä CE-merkintä ei kuitenkaan osoita, että tuote soveltuisi mihinkään käyttöön Suomessa. Sen suoritustasoja ja muita ominaisuuksia tulee aina verrata kansallisiin vaatimuksiin.

    

   Rakennustuotteiden markkinavalvonta kohdistuu suoritustasoilmoituksen sisältämiin tietoihin, CE-merkintään sekä siihen vastaako tuote ilmoitettuja tietoja. Puutteet ja virheet näissä johtavat korjaaviin toimenpiteisiin, äärimmillään tuotteen poistattamiseen markkinoilta takaisinvedon muodossa.

    

Päivitetty 27.11.2013