Merkinnät

 • Mitkä varoitusmerkinnät on oltava tuotteissa?

  Varoitusmerkinnöillä ohjataan kuluttajia käyttämään tuotetta oikein, vaikka tuote itsessään olisi turvallinen. Käyttö- ja varoitusmerkinnät on oltava tuotteen yhteydessä sekä suomeksi että ruotsiksi, pelkkä vieraskielinen teksti ei riitä. Merkinnöistä  tarkemmin ks. Tuotteiden merkinnät.

 • Mitä merkintöjä tekstiileissä tulee olla?

  Tekstiileissä tulee olla tarvittavat tiedot, jotta tuotetta voidaan käyttää turvallisesti koko käyttöajan. Tekstiileissä annettavia tietoja koskevat vaatimukset on esitetty kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011), valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004, 3 § ja 4 §), erityissäädöksissä (kuten asetuksessa formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa 233/2012) ja tuoteryhmäkohtaisissa standardeissa.

   

  Tietojenantoasetuksen (613/2004) mukaan kuluttajille myytävissä tekstiilituotteissa tulee olla mm.

   

   

  • tuotteen kauppatavan mukainen nimi (jos ei käy selvästi ilmi pakkausta avaamatta)
  • tiedot valmistajasta, valmistajan valtuuttamasta edustajasta tai maahantuojasta
  • tuotteen hoito-ohjeet joko symbolein tai sanallisesti (mm. vesipesu, valkaisu, rumpukuivatus, silitys ja kemiallinen pesu)
  • kuitusisältö (ilmoitetaan prosenttiosuuden mukaisessa järjestyksessä)

   

  Tiedot tulee antaa selkeästi, ymmärrettävästi ja lähtökohtaisesti suomeksi ja ruotsiksi. Tiedot tulee olla helposti löydettävässä paikassa. Hoito-ohjemerkinnät tulee kutoa tai painaa kangasetikettiin tai suoraan vaatteeseen. Jos pakkauksen pinta-ala on riittämätön tai muuten sopimaton merkintöjen tekemiseen, merkinnät saa tehdä erilliselle lipukkeelle tms., joka on liitetty pakkaukseen tai kulutustavaraan. Tällöin merkinnöissä tulee olla ohje erillisen lipukkeen säilyttämisestä.

   

  Lisätietoja tekstiilimerkinnöistä löytyy täältä.

 • Mitä tietoja pitää antaa nettikaupassa myytävistä tuotteista ja millä kielellä tiedot pitää olla saatavilla?

  Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 9 §:n mukaan on tuotteen mukana toimitettava tarpeelliset tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista annettavista tiedoista (613/2004) 7 § mukaan etämyynnissä on ennen sopimuksen tekemistä annettava kulutustavarasta tiedot, jotka ovat tarpeen siitä terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi. Saman asetuksen 9 § mukaan asetuksessa tarkoitetut tiedot kulutustavaroista on annettava suomen ja ruotsin kielellä siten kuin kielilain (423/2003) 34 §:ssä säädetään, jollei tietoja ole annettu yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.

   

  Tiedot, jotka todennäköisesti vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen esim. käyttäjän ikää tai kokoa koskevat varoitukset, tulee antaa kuluttajalle etämyynnissä ennen kaupantekoa.

   

  Näin ollen suomalaisen palveluntarjoajan suomalaisille asiakkaille suunnatussa verkkokaupassa tiedot tulee antaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Ei kuitenkaan riitä, että tiedot annetaan vain postimyyntiluettelossa tai internetsivuilla. Kulutustavaran turvallisuutta koskevat tiedot tulee antaa tuotteen myyntipäällyksessä tai siihen kiinnitetyssä erillisessä lipukkeessa taikka muussa vastaavassa selosteessa. Etämyyntituotteita koskevat laissa edellytetyt tietojen sisältö-, ymmärrettävyys-, selkeys- ja kielivaatimukset samalla tavalla kuin kaupoissa myytäviäkin tuotteita.

   

  Suomen lainsäädännön vaatimuksia sovelletaan lähtökohtaisesti myös ulkomaisten toiminnanharjoittajien tarjoamiin tavaroihin, jos markkinoinnin voidaan katsoa kohdistuvan Suomeen. Etämyynnin on katsottu kohdistuvan Suomeen pääsääntöisesti toiminnanharjoittajan markkinointiaineiston perusteella. Tästä on kyse esimerkiksi, jos ulkomainen toiminnanharjoittaja lähettää suomenkielistä markkinointipostia suomalaisille kuluttajille tai toiminnanharjoittaja ylläpitää suomenkielisiä internetsivuja, joilta voi tilata tuotteita. 

   

  Lisätietoa sivulla tuotteista annettavista tiedoista.

  Etämyynnistä lisää tietoa Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta.

   

 • Mitä CE-merkintä tuotteessa tarkoittaa?

  CE-merkintä on valmistajan vakuutus viranomaisille, maahantuojille ja myyjille siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin oleelliset turvallisuusvaatimukset. Merkintä näkyy mm. leluissa, koneissa, sähkölaitteissa, henkilönsuojaimissa, rakennustuotteissa, kaasulaitteissa ja telepäätelaitteissa.

  CE-merkintä ei ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tai laadun tae kuluttajalle. Direktiivit eivät välttämättä kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia, esimerkiksi käyttöominaisuuksia, vaan ainoastaan tietyn osan, kuten kestävyys ja syttyvyys. Lue lisää täältä.

Päivitetty 14.9.2012