Kylmälaitteiden asennus ja huolto

 • Mistä saa lisätietoja erilaisista lämmitysjärjestelmistä?

  Motivan verkkosivuilta www.motiva.fi on saatavissa tietoa lämmitysjärjestelmän valinnasta sekä oppaita eri lämmitysjärjestelmistä.

   

 • Pitääkö ilmalämpöpumpun asennuksesta saada todistus?

  Tukes suosittelee, että kylmälaiteliike antaa asiakkaalleen asennustodistuksen.

  Ilmalämpöpumpusta on saatava käyttöohjeet ja muu kirjallinen aineisto, esim. takuun laajuus ja takuuaika sekä takuuehdot (esim. huoltojen säännöllinen teettäminen).

  Ohjeissa on selvitettävä sellaiset vähäiset huoltotoimet, jotka kuluttaja saa tehdä itse. Ohjeissa on annettava riittävästi tietoa oikeista toimintatavoista virhe- ja vikatilanteissa; erityisesti laitteen turvallisesta pysäyttämisestä vikatilanteissa.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuusluokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako ilmalämpöpumpun asentaa itse?

  Ei. Ilmalämpöpumpun saa asentaa vain siihen oikeutettu kylmälaiteliike. Asennusta ei saa tehdä itse eikä sitä saa teettää epäpätevällä asennusliikkeellä.

 • Mistä saa tietoja pätevistä kylmälaiteliikkeistä?

  Tukes pitää rekisteriä kylmälaiteliikkeistä. Kylmälaiteliikerekisteri on Tukesin kotisivuilla.

  Ilmalämpöpumppujen asennukseen ja huoltoon oikeutetut liikkeet on merkitty rekisterissä y3- tai e3-lyhenteellä.

  Autojen ilmastointilaitteiden huoltoon oikeutetut liikkeet on merkitty ku-lyhenteellä.

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun sillä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys tulee osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon taikka pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset.

 • Kuka valvoo kylmälaitteiden asennus- ja huoltoliikkeiden pätevyyttä?

  Tukes valvoo kylmäalan pätevyysvaatimusten noudattamista ympäristönsuojelualain (527/2014) mukaisesti.

   

  Pätevyysvaatimuksia rikkovan toiminnanharjoittajan voi ilmoittaa Tukesille esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen kylmalaite@tukes.fi.

 • Saako ilmalämpöpumpun asentaa kerrostalon parvekkeelle?

  Ennen ilmalämpöpumpun asennusta pitää isännöitsijälle tehdä asunto-osakeyhtiölain mukainen muutostyöilmoitus. Isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus päättää, saako laitteen asentaa parvekkeelle. Asennuksen saa teettää vasta muutostyöilmoituksen hyväksynnän jälkeen.

 • Mitä voi tehdä, jos ilmalämpöpumpun asennus tehdään huonosti?

  Jos ilmalämpöpumpun asennuksesta tulee kiistaa, olisi hyvä olla kirjallista näyttöä sovitusta. Huolimattomasti tehdystä asennustyöstä voi vaatia hinnanalennusta. Jos työ on täysin kelvotonta, voi hinnanalennus vastata asennuksen uusimiskuluja. Jos erimielisyydestä ei päästä sopuun omin toimin, voi kuluttaja kääntyä kuluttajaneuvojan puoleen. Kuluttaja voi myös tehdä valituksen kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä riita-asioissa.

 • Tarvitseeko maalämpöpumpun asennusliike kylmälupaa?

  Ei tarvise, mikäli kylmäainepiiriä ei tarvitse avata. Maalämpöpumpun kylmäainepiiriin tehtävissä huolto- ja korjaustoimenpiteissä asennusliikkeellä on oltava kylmälaiteliikkeen pätevyys.

   

 • Tarvitaanko ilma-vesilämpöpumpun asentamisessa kylmäpätevyyttä?

  Kyllä. Myös ilma-vesilämpöpumppuja asentavalla liikkeellä on oltava kylmälaiteliikkeen pätevyys.

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?


  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

   

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

   

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

   

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta. 

   

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?
  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen sähköalan töistä 516/1996 (ks. päätöksen 29 d §).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.