Käsisyöttöiset kiinteän polttoaineen lämminvesikattilat

 • Mikä on kokoonpano laitekokonaisuudelle, joka CE-merkitään?

  Laitekokonaisuus sisältää kattilan ja sen suojalaitteet, ks. painelaitedirektiivin soveltamisohje 3/5.

 • Miten tuloraja 50 bar · L määräytyy?

  Tuloraja katsotaan kattilan suurimman sallitun käyttöpaineen (PS, bar) ja paineellisen kokonaistilavuuden (V, L) perusteella.

 • Mitä on säädetty laitekokonaisuuden kattilan valmistuksesta?

  Kattilan valmistuksessa on noudatettava hyvää konepajakäytäntöä painelaitepäätöksen liitteen II kuvan 4 perusteella.

  Painelaitepäätöksen liitteen I kohtia 2.10, 2.11, 3.4, 5(a) ja 5(d) on noudatettava laitekokonaisuudessa lisävaatimuksena hyvälle konepajakäytännölle.

 • Miten laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa toimitaan?

  Laitekokonaisuuden arvioinnissa sovelletaan joko B1- tai H-moduulia painelaitepäätöksen liitteen II kuvan 4 tekstin perusteella.

  B1-moduuli (EY-suunnitelmatarkastus):
  - valmistaja tarkastuttaa laitekokonaisuuden suunnitelman ilmoitetulla laitoksella. Suunnitelmassa selvitetään, miten painelaitepäätöksen liitteen I kohdat 2.10, 2.11, 5(a) ja 5(d) on otettu huomioon laitekokonaisuudessa.
  - Painelaitepäätöksen liitteen I kohdan 3.4 mukaiset käyttöohjeet ovat mukana ilmoitetulle laitokselle esitettävässä suunnitelmassa.
  - ilmoitettu laitos tarkastaa suunnitelman. Jos se täyttää vaatimukset, ilmoitettu laitos antaa valmistajalle EY-suunnitelmatarkastustodistuksen.

  Valmistaja kiinnittää laitekokonaisuuteen CE-merkinnän. Ilmoitetun laitoksen tunnusnumero jätetään pois CE-merkinnästä sovellettaessa B1-moduulia, koska ilmoitettu laitos ei osallistu valmistuksen tarkastusvaiheeseen, ks. painelaitedirektiivin soveltamisohje 3/5.

  H-moduuli (täydellinen laadunvarmistus):
  Laitekokonaisuuden valmistajalla pitää olla ilmoitetun laitoksen hyväksymä ja valvoma laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän pitää sisältää
  - laitekokonaisuuden suunnitteleminen, valmistaminen, testaus ja loppuarviointi siten, että painelaitepäätöksen liitteen I kohtien 2.10, 2.11, 5 (a) ja 5(d) vaatimukset täyttyvät
  - käyttöohjeiden laatiminen painelaitepäätöksen liitteen I kohdan 3.4 mukaisesti.

  Valmistaja kiinnittää laitekokonaisuuteen CE-merkinnän ja laatii siitä painelaitepäätöksen liitteen IV mukaisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Valmistaja liittää CE-merkintään laatujärjestelmän hyväksyneen ja sitä valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron.

 • Asennusliike kokoaa lämpökeskuksen käyttöpaikalla laitekokonaisuudesta (käsisyöttöisestä kiinteän polttoaineen lämminvesikattilasta), paisuntasäiliöstä ja varaajasäiliöstä sekä muista laitteista. Jatkuu...

  Mitä asiakirjoja lasennusliikkeen on annettava lämpökeskuksen käyttäjälle asennuksen valmistuttua?

  Vastaus:

  Asennusliikkeen pitää antaa lämpökeskuksen asennuksesta käyttäjälle vaatimustenmukaisuusvakuutus. Asennuksessa ei sovelleta CE-merkintävaatimusta.

  Lisäksi käyttäjälle on annettava
  - laitekokonaisuuden, paisuntasäiliön, varaajasäiliön ja muiden laitteiden käyttöohjeet
  - tarvittaessa koko lämpökeskuksen toiminnan kattavat käyttöohjeet mukaan lukien asennusta koskevat kaaviot.

 • Sovelletaanko 5 § 2 momenttia myös ns. yhdistelmäkattilaan, jossa kiinteän polttoaineen käsisyötön lisäksi on öljypoltin?

  Kyllä.

 • Onko laitekokonaisuuden suojalaitteiden täytettävä painelaitepäätöksen liitteen I olennaiset turvallisuusvaatimukset?

  Kyllä. Suojalaitteiden on täytettävä painelaitepäätöksen liitteen I kohdat 2.10, 2.11, 5(a) ja 5(d). Laitekokonaisuudessa saa käyttää myös sellaisia suojalaitteita, jotka täyttävät edellä mainittua laajemmin painelaitepäätöksen liitteen I vaatimukset.

Päivitetty 21.8.2007