Käytetyt painelaitteet

 • Mitä tarkastuksia tehdään käytettynä maahantuodulle painelaitteelle ja mitä asiakirjoja siitä tarvitaan, kun painelaite otetaan käyttöön Suomessa?

  Tarkastus- ja asiakirjavaatimuksissa on otettava huomioon seuraavaa: - onko painelaite rekisteröitävä - onko painelaitteessa CE-merkintä - missä valtiossa painelaite on ollut käytössä ennen Suomeen tuontia, jos painelaitteessa ei ole CE-merkintää.

  1) Käytettynä maahantuodussa painelaitteessa on CE-merkintä
  Jos painelaite on rekisteröitävä, sille tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä. Säädösten edellyttäessä myös sijoitussuunnitelma on tarkastettava ennen paikalleen asennusta. Ks. painelaiteturvallisuuspäätös (953/1999), 3, 7 ja 11 §.
  Jos käytettynä maahantuotua CE-merkitty painelaite ei ole rekisteröitävä, painelaitteelle ei normaalisti tehdä tarkastuksia. Sijoitussuunnitelman tarkastus saattaa tulla kyseeseen tietyissä tapauksissa, vrt. kysymys 3-9. Ks. myös painelaiteturvallisuuspäätös (953/1999), 3 ja 7 §.
  Rekisteröitävästä painelaitteesta on esitettävä ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa asiakirjoina vähintään käyttöohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöohjeiden on oltava suomen- tai suomen- ja ruotsinkieliset.

  2) Painelaitteessa ei ole CE-merkintää ja se on ollut käytössä Euroopan talousalueen valtiossa ennen Suomeen tuontia
  Painelaitteelle tehdään muutostarkastus ennen käyttöönottoa. Tarkastuslaitos arvioi muutostarkastuksessa painelaitteen asiakirjojen perusteella ja painelaitetta tutkimalla, että se vastaa kunnoltaan ja muulta turvallisuustasoltaan painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen I olennaisia turvallisuusvaatimuksia. Ks. painelaiteturvallisuuspäätös (953/1999), 17 §.

  Muutostarkastus on tehtävä myös painelaitteelle, jota ei rekisteröidä, jos siinä ei ole CE-merkintää ja se on ollut käytössä Euroopan talousalueen valtiossa ennen Suomeen tuontia.

  Muutostarkastusta ei tehdä painelaitteille, jotka ovat hyvän konepajakäytännön painelaitteita painelaitepäätöksessä (938/1999).

  Tarkastuslaitos saattaa tarvita muutostarkastuksessa esimerkiksi seuraavia asiakirjoja painelaitteen turvallisuustason arvioimisessa: - käyttöohjeet; oltava suomen- tai suomen- ja ruotsinkielellä - aikaisemmat tarkastuspöytäkirjat ja hyväksymistodistukset - suunnittelu- ja valmistuspiirustukset - tiedot suunnittelun ja valmistuksen perusteista - materiaalitodistukset - hitsaus-, lämpökäsittely- ja NDT-asiakirjat.

  3) Painelaitteessa ei ole CE-merkintää ja se on ollut käytössä Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa ennen Suomeen tuontia
  Tällaisen painelaitteen vaatimustenmukaisuus on arvioitava painelaitepäätöksen (938/1999) mukaan, koska painelaite saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella, kun se tuodaan Suomeen Euroopan talousalueen ulkopuolisesta maasta. Ks. myös painelaitedirektiivin soveltamisohje 10/1. Jos painelaite on hyvän konepajakäytännön painelaite painelaitepäätöksessä (938/1999), vaatimustenmukaisuuden arviointia ei tehdä.

  Sijoitussuunnitelman tarkastuksen, rekisteröinnin ja ensimmäisen määräaikaistarkastuksen osalta noudatetaan painelaiteturvallisuuspäätöstä (953/1999).

  Huom 1: Painelaiteturvallisuuspäätöstä (953/1999) ei sovelleta painelaitteisiin, jotka ovat hyvän konepajakäytännön painelaitteita painelaitepäätöksessä (938/1999), lukuun ottamatta höyry- ja kuumavesikattiloita. Ks. myös painelaiteturvallisuuspäätös (953/1999), 1 ja 2 §.

  Huom 2: Jos käytettynä maahantuotu hyvän konepajakäytännön höyry- tai kuumavesikattila on rekisteröitävä painelaite, sille tehdään tarkastuksina sijoitussuunnitelman tarkastus ennen paikalleen asentamista ja ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä. Ks. painelaiteturvallisuuspäätös (953/1999), 2, 3, 7 ja 11 §. Muutostarkastusta ei tehdä.

Päivitetty 21.8.2007