Kuljetettavat painelaitteet, hengityslaitteiden pullot ja muut kuljetettavien painelaitteiden kaltaiset painelaitteet

 • Oluenkuljetusajoneuvosäiliöt ovat olleet rekisteröitynä T-rekisteriin. Ne eivät ole vaarallisten aineiden kuljetussäiliöitä, eli ne eivät kuulu vastaavien liikenneministeriön päätösten piiriin. Miten nämä rekisteröidään jatkossa?

  Uudet säiliöt rekisteröidään A-rekisteriin (jos PS·V > 3000 bar·l ja PS > 1,0 bar). Aiemmin rekisteröidyt säiliöt jäävät T-rekisteriin.

 • Tehtaan asetyleeniputkistoon liitetään asetyleenipullopaketti, jonka pullot tarkastetaan määräajoin. Onko asetyleeniputkisto tarkastettava samoin määräajoin kuin pullotkin?

  Ei. Kyseisen putkiston määräajoin tarkastamisesta ei ole säädetty. KTMp 953/1999 10 § käsittelee vain rekisteröitävään painelaitteeseen liittyvää putkistoa.

 • Painelaitesäädökset ovat muuttuneet 29.11.1999. Miten toimin sukeltajanpullojen maahantuonnissa jatkossa?

  Hengityslaite kuten sukelluslaite on henkilönsuojain ja siihen sovelletaan EU:n direktiiviä henkilönsuojaimista (89/686/ETY). Lisäksi direktiivin soveltamisesta on yhdenmukaistettuja standardeja, esim. standardi EN 137 kannettavista paineilmalaitteista ja standardi EN 250 sukelluslaitteista. Henkilönsuojaindirektiivi edellyttää hengityslaitteiden tyyppitarkastusta ilmoitetulla laitoksella ja ilmoitetun laitoksen laadunvalvontaa. Hengityslaitteissa pitää olla henkilönsuojaindirektiivin CE-merkintä sekä laadunvalvonnasta vastaavan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero. Hengityslaitteista annettujen yhdenmukaistettujen standardien EN 137 ja EN 250 mukaan on hengityslaite testattava kokonaisuutena ennen markkinoille saattamista.

  Painelaitesäädöksiä sovelletaan hengityslaitteen pulloon ja pulloventtiiliin, jotta ne ovat turvallisia painelaitteina. Hengityslaitteiden pullot ja pulloventtiilit ovat jatkossa KTM:n painelaitepäätöksen (938/1999) eli painelaitedirektiivin (97/23/EY) soveltamisalassa, ks. myös painelaitedirektiivin soveltamisohje 1/10. Pullojen ja pulloventtiilien maahantuonnissa voidaan toimia vanhojen paineastiasäädösten mukaan 29.5.2002 saakka, jolloin sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä kuljetettavista kaasusäiliöistä (641/1978).

  1) Painelaitesäädösten soveltaminen hengityslaitteen pulloon:
  a) KTM:n painelaitepäätös 938/1999 eli EU:n painelaitedirektiivi 97/23/EY Hengityslaitteen pullo luokitellaan painelaitepäätöksessä vähintään luokkaan III, ks. painelaitepäätöksen liitteen II kuvan 2 teksti. Luokan III painelaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä on mukana ilmoitettu laitos.

  b) Vanhat paineastiasäädökset eli KTMp kuljetettavista kaasusäiliöistä 641/1978
  Vanhoissa paineastiasäädöksissä hengityslaitteen pullo on kuljetettava kaasusäiliö. Maahantuojan pitää pyytää tarkastuslaitokselta seuraavat tarkastukset ennen pullon markkinoille saattamista:
  - rakennesuunnitelman tarkastus
  - rakennetarkastus.
  Tarkastuslaitoksia ovat Inspecta Tarkastus Oy ja Polartest Oy.

  Jos hengityslaitteen pullo valmistetaan EU:n pullodirektiivien 84/525/ETY tai 84/526/ETY mukaisesti, rakennesuunnitelman tarkastusta ei tarvita, mutta rakennetarkastus on pyydettävä. Rakennetarkastus on tarpeen, koska pullodirektiivit eivät kata pullon merkintöjä (tunnusväri, etiketti) tai varusteita.

  c) Pullon merkinnät
  Pullojen leimausmerkinnöissä noudatetaan standardia SFS-EN 1089-1 (mm. painemerkintä ja venttiilikierteen merkintä).

  Pullon sisällöstä varoittavan etiketin pitää olla standardin SFS-EN 1089-2 mukainen. Ilmasisällöstä varoittavassa etiketissä pitää olla merkintöinä "Ilma, puristettu" ja "YK-numero 1002".

  Pullon sisältö pitää ilmoittaa venttiilipään hartian värimerkinnöillä. Niissä noudatetaan standardia SFS-EN 1089-3. Ilmasisällön värimerkinnät ovat valkoinen ja musta. Kannettaviin savu-, pöly- tai vesisukelluslaitteisiin tarkoitettujen pullojen lieriöosa maalataan keltaiseksi.

  Painelaitepäätöksen mukaisesti tarkastetussa pullossa pitää olla CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero muiden merkintöjen ohella.

  Vanhojen paineastiasäädösten mukaisesti tarkastetussa pullossa pitää olla rakennetarkastuksen tehneen tarkastuslaitoksen tarkastusmerkintä muiden merkintöjen ohella. Vanhojen paineastiasäädösten mukaisesti tarkastettuja pulloja ei CE-merkitä.

  Maahantuojan pitää kiinnittää pulloihin lipuke, jossa ilmoitetaan määräaikaistarkastuksen vuosi (teräspulloilla 10 vuotta ja komposiittipulloilla 3 vuotta valmistusvuodesta).

  2) Painelaitesäädösten soveltaminen hengityslaitteen pullon venttiilin:
  a) KTM:n painelaitepäätös

  Pulloventtiili on painelaitepäätöksessä paineenalainen lisälaite. Se on pienen nimellissuuruuden (ei yli DN 25) vuoksi hyvän konepajakäytännön painelaite.

  b) Vanhat paineastiasäädökset
  Pulloventtiili on varuste ja sen tarkastus sisältyy pullon rakennetarkastukseen, ks. edeltä kohta 1 b). Tarkastuslaitoksen tarkastaja tarkastaa pullon rakennetarkastuksessa, että pulloventtiilissä on tarvittavat merkinnät ja se soveltuu hengityslaitteeseen.

  c) Pulloventtiilin merkinnät
  Hengityslaitteen pullon venttiilissä pitää olla merkittynä ainakin valmistajan tunnus, valmistusvuosi, painemerkintä ja kierremerkintä.

  Pulloventtiilissä voi olla merkittynä myös henkilönsuojaindirektiivin CE-merkintä, ilmoitetun laitoksen tunnusnumero ja henkilönsuojaindirektiivin yhdenmukaistetun standardin numero, esim. sukelluslaitteiden pulloventtiileissä standardi EN 250. .

 • Saako vanhojen säädösten mukaisia sukeltajapulloja käyttää vielä painelaitedirektiivin siirtymäkauden päätyttyä 29.5.2002 jälkeen?

  Kyllä. Vanhojen säädösten sukeltajapulloja varusteineen saa käyttää edelleen 29.5.2002 jälkeen. Täyttölaitos tai täyttöpaikka saa täyttää sukeltajapullon, jos pullossa ja varusteissa on vanhojen säädösten merkinnät, pullolle sekä varusteille on tehty määräaikaistarkastukset ja pullo varusteineen on käyttökunnossa. Vanhojen säädösten mukaisessa sukeltajapullossa tai sen varusteissa ei tarvitse olla CE-merkintää, jotta se saataisiin täyttää.
  Sukeltajapullon omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitokselta määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Käytännössä sukeltajapullojen määräaikaistarkastukset tehdään tarkastuslaitosten arvioimissa tarkastuspaikoissa. Tarkastuspaikan toiminnanharjoittaja valmistelee ja huoltaa pullot sekä pyytää määräaikaistarkastuksen tarkastuslaitokselta pullon omistajan tai haltijan puolesta - korvausta vastaan. Tarkastuslaitoksen tarkastaja käy tarkastuspaikassa, kun pulloja on kertynyt tarpeeksi edullista sarjatarkastusta varten. Vilkkaimmissa tarkastuspaikoissa tarkastaja käy viikottain. Lähimmän tarkastuspaikan osoitetta sekä tarkastuksista muutenkin voi kysyä määräaikaistarkastuksia tekevistä tarkastuslaitoksista: Inspecta Tarkastus Oy (puh 010 521 600) ja Polartest Oy (puh 09-878 020).

 • Kuljetettava painelaite kytketään pysyvästi laitoksen prosessiin niin, että sitä ei viedä enää uudelleen täytettäväksi. Mitä tarkastuksia vaaditaan ennen käyttöönottoa ja käytön aikana?

  Tällaisen kuljetettavan painelaitteen suhteen menetellään, kuten kyseessä olisi kiinteästi asennettu tavallinen painelaite. Painelaitteelle tehdään muutostarkastus ennen käyttöönottoa (KTMp 953/1999, 17 §). Säädösten edellyttäessä painelaitteen sijoitukselle pyydetään sijoitussuunnitelman tarkastus, painelaite rekisteröidään ja painelaitteelle tehdään määräaikaistarkastuksia.

 • Mitä tarkastuksia on tehtävä maakaasua polttoaineena käyttävien linja-autojen polttoainesäiliöille painelaitesäädösten mukaan?

  Maakaasubussien polttoainesäiliöiden määräaikaistarkastuksille ei Suomessa ole velvoittavaa lainsäädäntöä joka antaisi yksityiskohtaiset vaatimukset tarkastuksille ja niiden määräväleille.

  Painelaitelaki (869/1999) ja laki räjähdysvaarallisista aineista (263/1953) koskevat maakaasua sisältäviä ajoneuvojen polttoainesäiliöitä.

  Painelaitelain nojalla annetut kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset painelaitteista (938/1999) ja painelaiteturvallisuudesta (953/1999) eivät soveltamisalansa perusteella koske ajoneuvojen polttoainesäiliöitä. Räjähdysvaarallisista aineista annetun lain nojalla annettua maakaasuasetusta (1058/1993) ei myöskään sovelleta kyseiseen maakaasukäyttöön. Täten asetuksen ja päätösten tarkoittamia määräyksiä ei voida pitää velvoittavina maakaasubussien säiliöille ja maakaasun käytölle.

  Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) nojalla annettu liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta (660/1997), liite A, reunanumero 2201a, käsittelee ajoneuvojen säiliöiden kaasuja luokan 2 osalta. Maakaasu on luokan 2 kaasu. Kun luokan 2 kaasuja käytetään ajoneuvojen käyttövoimana, polttoainesäiliöiden sisältämät kaasut eivät ole liitteen A luokan 2 määräysten alaisia. Täten polttoainesäiliöille ei ole määräaikaistarkastusvelvoitetta vaarallisten aineiden kuljetussäädöksissä.

  Painelaitelain mukaan painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että painelaite sijoitetaan sekä hoidetaan ja käytetään sekä tarkastetaan niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Laki räjähdysvaarallista aineista lähtee yleisestä turvallisuudesta sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämisestä. Turvallisuuden varmistaminen kuuluu tässäkin tapauksessa toiminnanharjoittajalle.

  Ottaen huomioon käyttötavan ja painelaitteen vaikutuspiirissä olevien ihmisten määrän on erittäin tärkeää, että painelaitelain yleisvelvoite painelaitteen turvallisuuden varmistamiseksi täytetään. Linja-auton omistajan tai haltijan tulee noudattaa vähintään valmistajan/toimittajan polttoainesäiliöille antamia käyttö- ja tarkastusohjeita.

  Linja-auton omistajan tai haltijan on kiinnitettävä huomiota polttoainesäiliöiden lisäksi myös säiliön jälkeiseen putkistoon sekä tarvittaviin säätö- ja turvalaitteisiin. On erittäin tärkeätä, että säiliön lisäksi putkisto sekä säätö- ja turvalaitteet tarkastetaan säännöllisesti (esim. tiiviys, putkiston kiinnitys, yleinen kunto, toimivuus). Omistajan tai haltijan tulisi teettää toimenpiteet säännöllisesti joko hyväksytyllä kaasuasennusliikkeellä tai kouluttaa oma henkilöstö suorittamaan ko. tehtävät.

 • Mitä säädöksiä sovelletaan erilaisiin ajoneuvojen nestekaasusäiliöihin?

  Seuraavista tapauksista on tullut kyselyjä:
  1. Tavanomainen nestekaasupullo, joka täytetään ajoneuvosta irrotettuna täyttölaitoksessa ("vaihdetaan huoltoasemalla täyteen pulloon"): vaarallisten aineiden kuljettamisesta annetut säädökset.
  2. Ns. moottorikaasupullo (esim. trukin polttoainesäiliö), joka täytetään trukista irrotettuna täyttölaitoksessa ("vaihdetaan huoltoasemalla tai muussa huoltopisteessä täyteen pulloon"): kuten kohta 1
  3. Matkailuauton kiinteä nestekaasusäiliö, josta nestekaasua otetaan talouskäyttöön (kuten lämmityslaite, liesi ja jääkaappi): KTMp painelaitteista ja painelaiteturvallisuudesta, ja jos PS·V > 1000 bar·L, säiliö rekisteröidään.
  4. Kuorma-auton ja linja-auton kiinteä polttoainesäiliö: Näihin sovelletaan painelaitelain yleistä vaatimusta eli painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että painelaite sijoitetaan sekä hoidetaan ja käytetään sekä tarkastetaan niin, ettei se vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Ajoneuvojen polttoainesäiliöiden määräaikaistarkastuksille ei Suomessa ole velvoittavaa lainsäädäntöä joka antaisi yksityiskohtaiset vaatimukset tarkastuksille ja niiden määräväleille - vrt. kysymys 7-8.
  5. Trukin kiinteä polttoainesäiliö: Tähän sovelletaan markkinoille saattamisen osalta painelaitepäätöstä (938/1999) eli EY:n painelaitedirektiiviä (97/23/EY), ks. myös painelaitedirektiivin soveltamisohje 1/41. Käytön osalta tämä on säädösteknisesti "kuljetettavan painelaitteen kaltainen painelaite" (KTMp 953/1999, 29 §), jonka määräaikaistarkastukset tehdään vaarallisten aineiden kuljettamisesta annettujen säädösten mukaisesti.

 • Ovatko ns. hillonkuljetuskontit (ym. elintarvikkeiden kuljetussäiliöt) enää tarkastusvelvoitteen alaisia uusien painelaitesäädösten perusteella?

  Kyllä, jos suurin sallittu käyttöpaine on kuljetuksen aikana tai tyhjennyksessä yli 0,5 bar. Tällaiset elintarvikkeiden kuljetussäiliöt on usein paineistettu typpikaasulla kuljetuksen aikana pilaantumisen estämiseksi. Säiliöt saatetaan tyhjentää kuljetuksessa käytetyllä typpikaasulla tai tyhjennyspaikassa käytettävissä olevalla typpikaasulla tai paineilmalla.

  Säiliöihin sovelletaan painelaitesäädöksiä. Uusien säiliöiden on täytettävä painelaitepäätöksen (KTMp 938/1999) vaatimukset. Säiliöt rekisteröidään ja niille tehdään määräaikaistarkastuksia, jos suurimman sallitun käyttöpaineen ja sisäpuolisen tilavuuden tulo on yli 3 000 bar×L ja lisäksi suurin sallittu käyttöpaine on yli 1,0 bar.

  Hillonkuljetuskontteihin ym. vastaaviin säiliöihin ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetussäädöksiä:

  • jos kuljetuksen aikana käytettävän typpikaasun paine on enintään 2,0 bar, kuljetussäädöksiä ei sovelleta. Tyypillinen typpikaasun paine kuljetuksen aikana on 0,5 - 1,0 bar. Ks. liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä LMp 660/1997, liite A, reunanumero 2201a, kohta (2)(a).
  • koska elintarvike ei ole kuljetussäädösten tarkoittama vaarallinen aine, paineella tyhjennettäviin (kuljetuksen aikana ylipaineettomiin) elintarvikkeiden kuljetussäiliöihin ei sovelleta liikenneministeriön asetusta kuljetettavista painelaitteista ja vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävistä paineella tyhjennettävistä tai täytettävistä säiliöistä (579/2000).

  Huom.!: Ks. myös painelaitedirektiivin soveltamisohjeet 1/2 ja 1/14.

 • Sukeltajakerhomme on ostanut paineilmakompressorin. Kerhomme aikoo täyttää sillä sukeltajapulloja. Kesällä kompressori on mukana kerhon matkoilla pakettiautossa, talvisin kompressoria käytetään kerhotiloissamme. Vaaditaanko kompressorille tarkastuksia?

  Kyllä, täyttöpaikkana.
  Kompressori täyttölaitteineen ja täyttöympäristöineen (pakettiauto tai kerhohuone) on painelaitelainsäädännössä täyttöpaikka. Täyttöpaikassa saa täyttää enintään 15 L pulloja. Täyttöpaikkojen vaatimuksia käsitellään KTM:n painelaiteturvallisuuspäätöksessä 953/1999 (päätöksen 30 ja 32 §).
  Kerhonne on pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan täyttöpaikka ennen sen käyttöönottoa. Lisäksi kerhonne on pyydettävä tarkastuslaitosta tarkastamaan täyttöpaikka 6 vuoden välein.

  Tarkastuksissa arvioidaan, voidaanko pullot täyttää kompressorilla turvallisesti. Lisäksi tarkastuksissa arvioidaan täyttäjien pätevyyttä. Turvallinen täyttäminen tarkoittaa mm., että pullot voidaan riittävän luotettavasti täyttää kompressorilla enintään suurimpaan sallittuun täyttöpaineeseen. Täyttäjien pätevyys tarkoittaa mm., että täyttäjät osaavat selvittää, että täytettävä pullo varusteineen on käyttökunnossa ja tarkastettu, mikä on pullon suurin sallittu täyttöpaine ja täyttäjät osaavat kiinnittää täyttöletkut huolellisesti ennen täyttämistä. Lisäksi kiinnitetään huomiota täytettävän ilman puhtauteen ja täyttöympäristön lähialueen henkilöturvallisuuteen.

 • Olen suunnittelemassa kaasupullojen maahantuontia. Täyttäisin kaasupullot liikkeessäni suuremmasta kaasupullosta. Tarvitsenko pullojen täyttämiseen lupaa?

  Ei. Painelaitesäädökset sallivat tilavuudeltaan enintään 450 L kuljetettavan painelaitteen täyttämisen toisesta tilavuudeltaan enintään 450 L kuljetettavasta painelaitteesta ilman, että tähän toimintaan tarvitaan täyttölaitokseen tai täyttöpaikkaan liittyviä tarkastuslaitoksen tarkastuksia.

  Teidän on kuitenkin tärkeää huolehtia turvallisuudesta kaasupullojen täyttämisessä.

  Turvallinen täyttäminen tarkoittaa mm.
  - pullot täytetään enintään suurimpaan sallittuun täyttöpaineeseen
  - täytettävien pullojen pitää olla varusteineen tarkastettuja ja käyttökunnossa
  - pullojen välissä oleva letku on kiinnitetty huolellisesti ennen täytön aloittamista
  - pullot on kiinnitetty tukevasti siltä varalta, että letku irtoaisi kesken täytön.

 • Asfalttikoneissa käytetään nestekaasua asfalttimassan lämmittämiseen ja niissä on tätä tarkoitusta varten nestekaasusäiliöitä. Sovelletaanko nestekaasusäiliöihin vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja säädöksiä vai painelaitesäädöksiä?

  Säädösten soveltaminen perustuu siihen, miten asfalttikoneen nestekaasusäiliöitä kuljetetaan:
  1) Jos nestekaasusäiliöt kytketään irti asfalttikoneesta ja kuljetetaan työmaalta muualle täytettäväksi, niihin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja säädöksiä.
  2) Jos asfalttikoneen nestekaasusäiliöt täytetään työmaalla säiliöajoneuvosta, niihin sovelletaan painelaitesäädöksiä.

  Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002) todetaan liittyen kuljetustapahtuman luonteeseen liittyvistä vapautuksista, että asetuksen säännöksiä ei sovelleta sellaisten koneiden ja laitteiden kuljetuksiin, joiden koneisto tai käyttölaitteisto sisältää vaarallisia aineita ja joita ei ole yksilöity asetuksen säännöksissä, ks. asetuksen liite A, luku 1.1, kohta 1.1.3.1 (b). Jos nestekaasusäiliöitä kuljetetaan pelkästään asfalttikoneessa, niiden kuljetus on asetuksen (277/2002) em. vapautuksen mukaista. Tällaisiin nestekaasusäiliöihin sovelletaan painelaitesäädöksiä.

  Huom 1: Säädöksiä sovelletaan vastaavalla tavalla esimerkiksi tiemerkintäkoneissa oleviin maaliainetta sisältäviin painesäiliöihin.

  Huom 2: Asfalttikoneen nestekaasun käyttölaitteiston osalta on noudatettava kauppa- ja te-ollisuusministeriön päätöstä nestekaasuasetuksen soveltamisesta (344/1997), ks. päätöksen 48 §. Asennusliikkeellä on oltava TUKESin hyväksyntä, ks. nestekaasuasetus (711/1993), 7 luku sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaasuasennuksista (1286/1993).

Päivitetty 21.8.2007