Maakaasuputkistot

 • Yleistä maakaasuputkistoista sekä käytettyjä käsitteitä

  Nämä kysymys/vastaus -parit käsittelevät KTM:n painelaitepäätöksen 938/1999 - eli EU:n painelaitedirektiivin (97/23/EY) - soveltamista maakaasuputkistoissa, kun painelaitteen tai laitekokonaisuuden suunnittelussa, valmistuksessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa noudatetaan painelaitepäätöstä.


  Sijoituksessa ja käytössä toimitaan maakaasuasetuksen mukaisesti. Uusia painelaitesäädöksiä ei sovelleta maakaasuputkistojen sijoitukseen tai käytönaikaisiin tarkastuksiin:

  • maakaasuasetus 1058/1993, 1 ja 2 §;
  • kauppa- ja teollisuusministeriön päätös painelaiteturvallisuudesta KTMp 953/1999, 1 § 1 mom 1b kohta;
  • hallituksen esitys Eduskunnalle painelaitelaiksi, lain 8 § yksityiskohtaiset perustelut.

   Käsitteitä

  Siirtoputkisto:
  Käsitettä "siirtoputkisto" käytettäessä on otettava huomioon, että sen merkitys on erilainen painelaite- ja maakaasusäädöksissä:

  • painelaitedirektiivin (artikla 1.3.1) tai KTM:n painelaitepäätöksen (938/1999, 2 § 1 kohta) siirtoputkisto tarkoittaa putkistoa tai putkistokokonaisuutta, joka on tarkoitettu minkä tahansa aineen siirtämiseen laitokseen tai laitoksesta (maalla tai merellä), viimeisestä laitoksen alueella sijaitsevasta sulkuventtiilistä alkaen sekä kaikki erityisesti siirtoputkistoon suunnitellut lisälaitteet;
  • maakaasuasetuksessa (1058/1993, 3 § 6 kohta) maakaasuputkisto jakautuu käsitteellisesti kolmeen ryhmään: siirtoputkisto, jakeluputkisto ja käyttöputkisto; jakoon vaikuttaa putkiston omistajuus ja asema jakeluketjussa.

  Seuraavissa kysymyksissä 'siirtoputkisto' tarkoittaa painelaitepäätöksen tarkoittamaa siirtoputkistoa, ellei erikseen muuta mainita.

  Standardipainelaite:
  Painelaitepäätöksen 2 § 1 kohdan mukaan siirtoputkiston standardipainelaite on päätöksen soveltamisalassa. Standardipainelaite ei tarkoita jonkin standardin mukaista painelaitetta vaan yleisesti siirtoputkistoissa tai teollisuusputkistoissa käytettäväksi tarkoitettua painelaitetta - vrt. painelaitedirektiivin soveltamisohje 1/17. Standardipainelaitteita voivat olla esimerkiksi siirtoputkiston tai sen paineenvähennys- tai kompressoriasemien suodattimet, lämmönvaihtimet, säiliöt, venttiilit tai muut paineenalaiset lisälaitteet ja varolaitteet.

 • Mitkä ovat standardipainelaitteen vaatimukset ja miten vaatimustenmukaisuus osoitetaan?

  Standardipainelaitteissa menetellään kuten muissakin painelaitepäätöksen mukaisissa painelaitteissa. Ks. ohjeita TUKESin painelaite-esitteestä (kohta 3) ja CE-merkinnän tiedotteesta.

 • Onko siirtoputkistoon liitetyissä standardipainelaitteissa tarkastettava maakaasusäädösten vaatimusten täyttyminen ennen käyttöönottoa, jos kyseessä on maakaasuasetuksessa tarkoitettu maakaasuputkisto?

  Kyllä. Standardipainelaitteista on tarkastettava merkintöjen ja asiakirjojen perusteella, että ne soveltuvat myös maakaasuputkistoon. Standardipainelaitteiden rakennevaatimuksissa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatetaan painelaitepäätöstä, joten maakaasusäädöstössä mainittuja varmuuskerrointa ja NDT-tarkastuslaajuutta koskevia vaatimuksia ei sovelleta (asetus 1058/1993, 2 § ja KTMp 1059/1993 sekä standardi SFS 2730).
  Standardipainelaitteiden sijoitukseen ja käytönaikaisiin tarkastuksiin sovelletaan maakaasuputkistoa koskevia säädöksiä, mutta ei KTMp:tä painelaiteturvallisuudesta (953/1999, 1 § 1 mom 1b kohta).

 • Mitä asiakirjoja on esitettävä siirtoputkistoon liitetyistä standardipainelaitteista, jos kyseessä on maakaasuasetuksessa tarkoitettu maakaasuputkisto?

  Painelaitteiden asiakirjoista on käytävä selville valmistajan vahvistamat olosuhteet, joissa painelaitteen käyttö on turvallista. Standardipainelaitteiden asiakirjoista pitää olla todettavissa, että laitteet soveltuvat myös maakaasuputkistossa käytettäväksi. Paineenalaisista lisälaitteista kuten venttiileistä on esitettävä selvitykset, että ne ovat toimintakyvyltään ym. toiminnallisilta ominaisuuksiltaan riittäviä myös maakaasuputkistoon (vrt. esim. standardi SFS 3174).
  TUKES suosittelee CE-merkityistä standardipainelaitteista esitettäväksi soveltuvin osin samoja asiakirjoja kuin mitä edellytetään rekisteröitäviltä painelaitteilta (ks. TUKESin painelaite-esite, kohta 3.5). Hyvän konepajakäytännön painelaitteissa on oltava mukana riittävät käyttöohjeet.

 • Miten menetellään maakaasuputkistoon liitettyjen "ei-standardipaine- laitteiden" rakennevaatimuksien ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisen suhteen?

  "Ei-standardipainelaitteissa" menetellään seuraavasti:

  a) KTM:n painelaitepäätöksen (938/1999) tarkoittama siirtoputkisto
  Siirtoputkistoon liitettyjen "ei-standardipainelaitteiden" on täytettävä maakaasusäädökset. Niihin ei sovelleta KTM:n painelaitepäätöstä.
  b) KTM:n painelaitepäätöksen tarkoittaman siirtoputkiston jatke laitoksen sisäpuolella (viimeisestä sulkuventtiilistä laitoksen suuntaan)
  Laitoksen sisäpuolella olevan siirtoputkiston jatkeen rakennevaatimuksissa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa toimitaan KTM:n painelaitepäätöksen mukaisesti (938/1999, 2 § 1 kohta). Tämä koskee myös laitoksen sisäpuolella siirtoputkiston jatkeeseen liitettyjä "ei-standardipainelaitteita".

 • Mitä säädöksiä sovelletaan laitoksessa kuten teollisuus- tai voimalaitoksessa olevaan maakaasuputkistoon?

  Maakaasuputkistoon sovelletaan normaalisti maakaasusäädöksiä. Kun maakaasua käytetään laitoksessa kuten teollisuus- tai voimalaitoksessa, on maakaasusäädösten soveltamisessa otettava huomioon painelaitepäätöksen (938/1999) soveltamisala ja sen vaikutus putkiston rakentamiseen laitoksen alueella.

  Painelaitepäätöstä (938/1999) sovelletaan päätöksen 2 §:n 1 kohdan perusteella laitoksen alueella olevaan maakaasuputkistoon ensimmäisen laitoksen alueella sijaitsevan sulkuventtiilin jälkeen. Jos maakaasuputkiston paineenvähennysasema sijaitsee laitoksen sisäpuolella, katsotaan painelaitepäätöksen soveltamisen alkavan vasta paineenvähennysaseman jälkeisen sulkuventtiilin jälkeen. Lisäksi on otettava huomioon, että painelaitepäätöstä sovelletaan vasta silloin, kun painelaitteen suurin sallittu käyttöpaine on yli 0,5 bar.

  Painelaitepäätöksen soveltamisalan rajausta on selvitetty myös painelaitedirektiivin soveltamisohjeessa 1/29, josta oheinen kuva:

   

  Maakaasu- ja painelaitesäädösten soveltamisesta laitoksen alueella voidaan täten yhteenvetona todeta:

  • maakaasuputkistoon sovelletaan ensimmäiseen laitoksen alueella sijaitsevaan sulkuventtiilin saakka (tai paineenvähennysaseman jälkeiseen sulkuventtiiliin saakka) pelkästään maakaasusäädöksiä
  • sulkuventtiilin jälkeisen maakaasuputkiston rakennevaatimuksissa ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa sovelletaan painelaitepäätöstä; ks. maakaasuasetus (1058/1993), 2 §.
   Huom! Jos putkiston suurin sallittu käyttöpaine on enintään 0,5 bar, sovelletaan maakaasusäädöksiä.
  • sulkuventtiilin jälkeisen maakaasuputkiston sijoituksessa, käytön valvonnassa ja käyttöön liittyvissä tarkastuksissa on noudatettava maakaasusäädöksiä eli:
   *    Sulkuventtiilin jälkeiselle maakaasuputkistolle on haettava TUKESilta maakaasusäädösten edellyttämä rakentamislupa; ks. asetus 1058/1993, 6 §
   *    Omistajan tai haltijan on nimettävä sulkuventtiilin jälkeiselle maakaasuputkistolle maakaasun käytön valvoja ja ilmoitettava tämä vastuuhenkilö TUKESille; ks. asetus 1058/1993, 29 §
   *    Sulkuventtiilin jälkeiselle maakaasuputkistolle on tehtävä maakaasusäädösten edellyttämä tarkastus ennen käyttöönottoa; ks. asetus 1058/1993, 18 §. Huom! Putkiston painekoe sisältyy painelaitepäätöksen edellyttämään loppuarviointiin.
   *    Sulkuventtiilin jälkeiselle maakaasuputkistolle on tehtävä maakaasusäädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset; ks. asetus 1058/1993, 22 §.

  Huom 1:
  Maakaasutarkastukset pyydetään maakaasusäädösten perusteella hyväksytyltä tarkastuslaitokselta; ks. asetus 1058/1993, 16 §.

  Huom 2:
  Maakaasun käyttölaitteiden asennuksia saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike; ks. asetus 1058/1993, 10 §.

  Huom 3:
  Jos laitoksen alueella maakaasuputkistossa on useita paineenvähennysasemia (tai muita vastaavia lisälaitteita) monivaiheisesti tai peräkkäin, painelaitepäätöksen soveltaminen alkaa vasta laitosta lähimpänä sijaitsevan paineenvähennysaseman jälkeisen sulkuventtiilin jälkeen. Tähän sulkuventtiiliin saakka sovelletaan pelkästään maakaasusäädöksiä.

 • Mitä säädöksiä sovelletaan laitoksen alueella sulkuventtiilin jälkeiseen maakaasuputkistoon liitettyyn maakaasua sisältävään painelaitteeseen?

  Rakennevaatimuksiin ja vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen sovelletaan painelaitepäätöstä. Sijoitukseen, käytön valvontaan ja käyttöön liittyviin tarkastuksiin on sovellettava maakaasusäädöksiä, ks. maakaasuasetus 1058/1993, 6, 18, 22 ja 29 §.

 • Rekisteröidäänkö laitoksen alueella sulkuventtiilin jälkeiseen maakaasuputkistoon liitetyt maakaasua sisältävät painelaitteet ja tehdäänkö niille määräaikaistarkastuksia KTM:n painelaiteturvallisuuspäätöksen 953/1999 mukaisesti?

  Ei. Näille painelaitteille tehdään maakaasuasetuksen mukaiset määräaikaistarkastukset, ks. maakaasuasetus 1058/1993, 22 §.

Päivitetty 21.8.2007