Siirtymäkausi

 • Voidaanko laitekokonaisuuteen, jonka vaatimustenmukaisuus arvioidaan KTM:n painelaitepäätöksen 938/1999 mukaisesti...

  Voidaanko laitekokonaisuuteen, jonka vaatimustenmukaisuus arvioidaan KTM:n painelaitepäätöksen 938/1999 mukaisesti, sisällyttää CE-merkittyjen painelaitteiden ja hyvän konepajakäytännön painelaitteiden ohella myös vanhojen paineastiasäädösten mukaisia painelaitteita siirtymäkauden ajan 29.5.2002 saakka?

  Vastaus:
  Kyllä. Vanhojen säädösten mukaisista paineastioista on laitekokonaisuutta koottaessa arvioitava, että ne ovat myös KTM:n painelaitepäätöksen mukaisia.
  Laitekokonaisuus, joka CE-merkitään:
  Laitekokonaisuuden, johon kuuluu painelaite (säiliö, höyryn tai ylikuumennetun veden tuotannon painelaite, putkisto), jonka on täytettävä päätöksen liitteen I olennaiset turvallisuusvaatimukset, on myös laitekokonaisuutena täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset. Laitekokonaisuuden arviointiin sisältyy mm. niiden painelaitteiden arviointi (kyseisten laitteiden luokkien mukaisesti), joihin ei ole aiemmin sovellettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja kiinnitetty CE-merkintää.
  Laitekokonaisuuden valmistaja tai valmistajan edustaja kiinnittää laitekokonaisuutta tarkoittavan CE-merkinnän ja laatii laitekokonaisuudesta EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen (938/1999, 3 § 6 kohta, 5 § 1 mom, 12 §, 16 § ja liite IV).
  Hyvän konepajakäytännön laitekokonaisuus:
  Jos laitekokonaisuuteen ei kuulu painelaitteita, joiden on täytettävä olennaiset turvallisuusvaatimukset, kyse on päätöksen 6 §:n mukaisesta hyvän konepajakäytännön laitekokonaisuudesta. Laitekokonaisuus ja sen painelaitteet on suunniteltava ja valmistettava Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti, jotta turvallinen käyttö voidaan taata. Hyvän konepajakäytännön laitekokonaisuudessa on oltava mukana riittävät käyttöohjeet ja merkinnät, joista valmistaja tai valmistajan edustaja voidaan tunnistaa.

  Jos laitekokonaisuuteen kuuluu rekisteröitäviä painelaitteita, nämä painelaitteet rekisteröidään ja niille tehdään ensimmäinen määräaikaistarkastus käyttöönoton yhteydessä (KTMp 953/1999, 3 §, 4 §, 9 § ja 11 §) - ks. myös kysymys 3-3.

 • Edellytetäänkö palavien nesteiden putkistojen valmistuksessa (KTMp 313/1985, 7 luku) valmistajan toimintaedellytysten arviointia tai hyväksyttyä valmistuksen valvojaa?

  Ei. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista nesteistä (313/1985, 60 §) on todettu, että "jos putkisto liittyy laajamittaiseen tai keskisuureen laitok-seen tai varastoon, putkiston rakenteen, varustelun ja sijoituksen osalta on tässä päätöksessä annettujen määräysten lisäksi noudatettava standardissa SFS 3356 määriteltyä tasoa." Standardissa SFS 3356 todetaan että palavan nesteen putkiston valmistuksessa sovelletaan paineastiasäädösten valmistuslupaa ja valmistuksen valvojaa koskevia säädöksiä.

  Uudet painelaitesäädökset ovat tulleet voimaan 29.11.1999. Painelaitteet valmistetaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen painelaitteista (938/1999) mukaisesti. Painelaitepäätöksen siirtymäkausi päättyy 29.5.2002. Painelaitepäätöksessä ei ole vaatimusta valmistajan toimintaedellytysten arvioinnista eikä hyväksytystä valmistuksen valvojasta, joten standardissa SFS 3356 edellytettyä hallinnollista valmistusluvan tai valmistuksen valvojan vaatimusta ei voida enää pitää pakollisena.

Päivitetty 21.8.2007