Valmistus

 • Mitkä ovat vaatimukset pysyviä liitoksia tekeville henkilöille ja menetelmille painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n asennus-, korjaus- ja muutostöissä ?

  Vaatimukset ovat samat kuin uusien painelaitteiden valmistuksessa. Pysyviä liitoksia tekevillä henkilöillä on oltava asianmukainen pätevyys ja liitokset on tehtävä pätevöityjen menetelmien mukaisesti. Ilmoitettu laitos tai pätevöintilaitos hyväksyy pysyviä liitoksia tekevät henkilöt ja pysyvien liitosten menetelmät, jos asennus-, korjaus- tai muutostyön kohteena oleva painelaite luokitellaan painelaitepäätöksessä (938/1999) luokkiin II, III tai IV..

  Huom 1:
  Tarkastuslaitos (hyväksytty laitos tai omatarkastuslaitos) voi hyväksyä, että asennus-, korjaus tai muutostyön pysyvä liitos tehdään painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksytyn suunnitelman ja ohjeen mukaisesti. Yksittäistapauksessa tarkastuslaitos voi hyväksyä ohjeen myös muun riittäväksi katsomansa menettelyn mukaisesti. Ks. myös kysymys 9-4.

  Huom 2:
  Painelaitepäätöksessä (938/1999) ja painelaiteturvallisuuspäätöksessä (953/1999) ei ole valmistajan toimintaedellytysten arvioinnin eikä hyväksytyn valmistuksen valvojan vaatimusta.

  Huom 3:
  Pysyvillä liitoksilla tarkoitetaan liitoksia, jotka voidaan irrottaa vain rikkovilla menetelmillä. Pysyviä liitoksia ovat mm. hitsaus-, juotos-, mankelointi-, ja liimaliitokset.

 • Jos painelaite valmistetaan hitsaamalla, mitkä ovat vaatimukset hitsaustöiden valvonnan koordinaattorille?

  KTM:n painelaitepäätöksessä 938/1999 ei ole vaatimuksia hitsaustöiden valvonnan koordinaattorille.
  KTM:n painelaitepäätöksen liitteen III vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä on laatujärjestelmän hyväksymiseen ja valvontaan perustuvia vaihtoehtoja (D/D1, E/E1 tai H/H1-moduulit). Hyvin todennäköisesti laatujärjestelmän hyväksymisen edellytyksenä on, että hitsauksen osalta toimitaan standardien SFS-EN 729-2 ja -3 mukaisesti, jolloin valmistajalla pitää olla käytettävissään standardin SFS-EN 719 mukainen hitsauksen koordinointihenkilöstö.

 • Uuden teollisuuslaitoksen painelaitteiden yhdistäminen tapahtuu käyttäjän vastuulla. Miten painelaitesäädöksiä sovelletaan tällaiseen menettelyyn ?

  Jos painelaitteet yhdistetään käyttöpaikalla käyttäjän vastuulla, ei yhdistämisessä tehdä painelaitepäätöksen (938/1999) mukaista laitekokonaisuuden arviointia.

  Jokaiseen käyttäjän vastuulla yhdistettävään painelaitteeseen on täytynyt soveltaa painelaitepäätöksen (938/1999) mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia. Tämä vaatimus koskee myös niitä painelaitteita, jotka on valmistettu käyttöpaikalla käyttäjän vastuulla, esim. putkiston valmistus käyttöpaikalla.

  Käyttäjän vastuulla tehtyjen painelaitteita yhdistävien pysyvien liitosten valmistuksen vaatimukset ovat samat kuin painelaitteiden valmistuksessa.

  Jos käyttäjän vastuulla yhdistettävissä painelaitteissa on rekisteröitäviä painelaitteita, tarkastuslaitos (hyväksytty laitos tai omatarkastuslaitos) tekee niille ensimmäisen määräaikaistarkastuksen käyttöönoton yhteydessä. Ensimmäisessä määräaikaistarkastuksessa tarkastuslaitoksen on mm. tarkastettava, että rekisteröitävä painelaite voi toimia turvallisesti siinä järjestelmässä, johon se on liitetty. Tämä sisältää myös käyttäjän vastuulla tehdyn painelaitteiden yhdistämisen arviointia siinä laajuudessa, kuin sillä on vaikutusta rekisteröitävän painelaitteen käytön turvallisuuteen.

  Huom 1:
  Tarkastuslaitoksen on tarkastettava käyttäjän vastuulla yhdistettävien painelaitteiden sijoitussuunnitelma ennen paikalleen asentamista, jos säädökset sitä edellyttävät (ks. KTMp 953/1999, 7 §).

  Huom 2:
  Käyttäjän vastuulla tehtävää painelaitteiden yhdistämistä on selvitetty painelaitedirektiivin soveltamisohjeissa 3/1, 3/2 ja 10/4.

  Huom 3:
  Painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n menettelyitä ei sovelleta käyttäjän vastuulla tehtävään painelaitteiden yhdistämiseen. Painelaiteturvallisuuspäätöksen 37 §:n menettelyt on tarkoitettu käytössä olevien painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien asennus-, korjaus- ja muutostöihin.

 • Voidaanko näin toimia ...

  Painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n asennus-, korjaus- ja muutostöissä voidaan käyttää painelaitteen valmistuksessa aikoinaan hyväksyttyä suunnitelmaa ja hitsausohjetta, jos tarkastuslaitos ja toiminnanharjoittaja pitävät niitä turvallisina ja ne kattavat työn. Yksittäistapauksissa tarkastuslaitos voi hyväksyä hitsausohjeen myös muun riittäväksi katsomansa menettelyn mukaisesti. Voidaanko näin toimia myös muissa pysyvien liitosten menetelmissä kuten juottamisessa tai mankeloinnissa?
   
  Vastaus: Kyllä.

  Huom.:
  Kysymyksessä mainittu tarkastuslaitos on hyväksytty laitos tai tarkastuslaitos.

 • Teollisuuslaitoksen tislausyksikköön lisätään uusi CE-merkitty painesäiliö. Onko tällöin tehtävä painelaitepäätöksen (938/1999) mukainen laitekokonaisuuden arviointi?

  Ei. Kyse on käytössä olevan laitekokonaisuuden (tislausyksikkö) muutoksesta, vrt. myös painelaitedirektiivin soveltamisohjeet 3/8, 3/10 ja 1/3. Muutokseen ei sovelleta painelaitepäätöksen (938/1999) laitekokonaisuuden arviointimenettelyä.

  Painesäiliön asennus tislausyksikköön tehdään painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n mukaisena asennustyönä.

  Jos painesäiliön asennus sisältää pelkästään painelaitteiden yhdistämisiä käyttäjän vastuulla, painelaiteturvallisuuspäätöksen 37 §:n menettelyitä ei sovelleta. Painesäiliön asennuksessa yhdistettäviin uusiin painelaitteisiin on täytynyt soveltaa painelaitepäätöksen (938/1999) mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia.

  Jos painesäiliö on rekisteröitävä, tarkastuslaitos (hyväksytty laitos tai omatarkastuslaitos) tekee sille ensimmäisen määräaikaistarkastuksen käyttöönoton yhteydessä. Tarkastuslaitoksen on tarkastettava painesäiliön sijoitussuunnitelma ennen paikalleen asentamista säädösten sitä edellyttäessä (ks. KTMp 953/1999, 7 §).

  Huom 1:
  Painelaiteturvallisuuspäätöstä ja sen 37 §:n menettelyitä ei sovelleta hyvän konepajakäytännön painelaitteisiin kattiloita lukuun ottamatta.

  Huom 2:
  Ks. myös kysymykset 3-12, 6-11 ja 9-3.

 • Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyössä sovelletaan moduulia G painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n mukaisesti. Onko hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöintien oltava tehty ennen asennus-, korjaus- ja muutostyön aloittamista?

  Kyllä.
  Päätöksen (953/1999) 37 §:ssä mainitusta moduulista G todetaan vaatimusten suhteen, että asennus-, korjaus- ja muutostyössä on soveltuvin osin noudatettava painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (938/1999) liitteen I mukaisia olennaisia turvallisuusvaatimuksia. Päätöksen (938/1999) liitteen I kohdassa 3.1.2 todetaan pysyvistä liitoksista, että
  "Painelaitteiden paineenkestoon vaikuttavien osien ja niihin välittömästi kiinnitettyjen osien pysyviä liitoksia tekevillä henkilöillä on oltava asianmukainen pätevyys, ja liitokset on toteutettava pätevöityjen menetelmien mukaisesti."
  Tämä tarkoittaa, että hitsaajien ja hitsausmenetelmien pätevöinnit on tehtävä ennen painelaitteen valmistuksen aloittamista tai päätöksen (953/1999) 37 §:n moduulia G sovellettaessa ennen asennus-, korjaus- ja muutostyön aloittamista.

  Päätöksen (953/1999) 37 §:n viimeisessä momentissa annetut poikkeamat hitsausmenetelmän hyväksymiselle eivät sisällä mahdollisuutta poiketa ajallisesti tästä periaatteesta. Asennus-, korjaus- ja muutostyön tekevän toiminnanharjoittajan ja tarkastuslaitoksen (hyväksytyn laitoksen) on todettava hitsausohjeen hyväksyttävyys, turvallisuus ja kattavuus ennen asennus-, korjaus- ja muutostyön aloittamista, kun sovelletaan päätöksen (953/1999) 37 §:n viimeistä momenttia.

 • Pitääkö painelaitteen korjaus- tai muutostyössä tehdä vaaroja koskeva selvitys, esim. sovellettaessa moduulia A1 tai G?

  Painelaitepäätöksen (938/1999) liitteen I johdantohuomautuksen 3 mukaan vaaroja koskeva selvitys tarkoittaa sitä, että valmistajan on eriteltävä painelaitteeseen liittyvät vaarat ja selvitettävä, mitkä vaaroista aiheutuvat paineesta. Tämän jälkeen valmistajan on suunniteltava ja valmistettava painelaite erittelyn huomioon ottaen. Vaaroja koskevan selvityksen laajuutta ja dokumentointia on selvitetty painelaitedirektiivin soveltamisohjeessa 8/4.

  Korjaustyö on tavallisesti painelaitteeseen tulleiden kulumien, syöpymien tai vaurioiden korjaamista. Korjaustyössä noudatetaan yleensä alkuperäistä suunnitelmaa, jos korjaustyön tekevä toiminnanharjoittaja ja tarkastuslaitos pitävät sitä turvallisena ja se kattaa korjaustyön.

  Muutostöissä on otettava huomioon niiden merkittävyys suhteessa painelaitteen alkuperäisiin ominaisuuksiin ja käyttötarkoitukseen, ks. myös painelaitedirektiivin soveltamisohje 1/3. Muutostyön merkittävyys saattaa edellyttää vaaroja koskevaa selvitystä.

  Huom!
  Painelaitteen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että korjaus- tai muutostyö toteutetaan siten, että painelaitetta voidaan käyttää turvallisesti korjaus- tai muutostyön jälkeen.

 • Putkistolle tehdään korjaus- ja muutostyö A1-moduulin mukaisesti noudattaen painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 37 §:n menettelyä. Onko putkistolle tehtävä ensimmäinen määräaikaistarkastus tai muutostarkastus korjaus- ja muutostyön jälkeen?

  Putkiston korjaus- ja muutostyön jälkeen ei tehdä ensimmäistä määräaikaistarkastusta. Muutostarkastus tulee tehdä painelaiteturvallisuuspäätöksen (953/1999) 16 §:n mukaisesti, jos korjaus- ja muutostyössä muutetaan
  - putkiston käyttöturvallisuuteen vaikuttavia laitteita tai laitejärjestelmiä merkittävästi
  - putkiston sallittuja käyttöarvoja tai käyttötarkoitusta.

  Huom.:
  Ks. myös TUKES-tiedote painelaitteen asennus-, korjaus ja muutostöistä (30.6.2004) ja TUKES-tiedote painelaitteiden varusteiden huollosta ja korjauksesta (29.11.2005)

Päivitetty 21.8.2007