Käsisammuttimet

 • Mitä merkintöjä pitää olla uudessa kaupasta ostetussa käsisammuttimessa?

   

  Sisäasiainministeriön asetuksen (790/2001) mukaan käsisammuttimeen on kiinnitettävä eurooppalaisen EN 3 –standardisarjan mukaiset merkinnät suomen ja ruotsin kielellä. Käsisammuttimien merkintöjä koskevat vaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN 3-7 + A1 kohdassa 16. Standardeja myy Suomen Standardoimisliitto SFS ry.

   

 • Onko hiilidioksidisammuttimen kaulukselle värivaatimuksia?

  Hiilidioksidikäsisammuttimen kauluksen väri on harmaa. Tunnusvärin vaatimus perustuu painelaitelainsäädäntöön. Painelaiteturvallisuuspäätöksessä säädetään kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden kuten käsisammuttimien täytöstä, määräaikaistarkastuksista ja merkinnöistä. Merkinnöistä taas sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuja säännöksiä: "Tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevan kuljetettavan painelaitteen sisältö on ilmaistava standardin SFS-EN 10 89–3 mukaisella tunnusvärillä”. Näitä värimerkintöjä käytetään kaasupullojen sisältöön liittyvän vaaratekijän tunnistamiseen. Tunnusväri merkitään kaasupullon hartiaan. Standardissa on erikseen määritetty tunnusvärit tavanomaisille kaasusisällöille.

   

  Hiilidioksidikäsisammuttimien harmaan tunnusvärin vaatimus perustuu:

  1. painevaaraan, joka aiheutuu hiilidioksidisammuttimen suuresta paineesta
  2. tukehtumisvaaraan, joka aiheutuu hiilidioksidin ominaisuuksista
  3. paleltumavaaraan, joka aiheutuu hiilidioksidisammuttimen matalasta purkautumislämpötilasta.

   

 • Onko myytävien käsisammuttimien oltava Suomessa aina punaisia?

   

  Sisäasiainministeriön asetuksen (790/2001) mukaan käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella sammuttimeen tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen EN 3 -standardisarjan tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen erittelyn mukaisia. Standardin EN 3-7:2007 Käsisammuttimet. Osa 7: Tunnusmerkit, toimintavaatimukset ja testimenetelmät mukaan käsisammuttimen rungon värin tulee olla punainen. Käsisammuttimet, joiden rungon väri ei ole standardin mukainen, voivat poiketa edellä mainitusta standardista myös muilta osin.

Päivitetty 15.10.2015