Paloilmoitinlaitteistojen vaatimustenmukaisuus

 • Olen aikeissa tuoda maahan ja asentaa EU-maassa valmistetun ja myynnissä olevan paloilmoittimen keskuslaitteiston, jossa käytetään osin EUn ulkopuolella valmistettuja, mutta kyseistä ilmaisintyyppiä koskevat EN standardit täyttäviä ilmaisintyyppejä. Miten

  Tuotteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakennustuoteasetuksen mukaisella suoritustasoilmoituksella (Declaration of Performance) sekä tuotteeseen kiinnitettävällä CE- merkinnällä. Tuotteen valmistajan, maahantuojan tai jakelijan on viranomaisen pyynnöstä esitettävä tuotetta koskevat dokumentit. Tarvittavat toimenpiteet selviävät kustakin standardista niin sanotusta ZA-liitteestä.

   

  Ellei CE-merkintä ole mahdollinen (tuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestandardia), tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan pelastustoimen laitteista säädetyn lain (10/2007) mukaisesti. Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa Tukesin kotisivuilta.

   

 • Paloilmoittimia koskevassa määräyksessä todetaan, että vastuuhenkilön on varmistuttava, että laitteisto on vaatimusten mukainen. Kenen tehtävänä on huolehtia, että laitteistossa käytetyt laitteet ja laitekomponentit ovat yhteensopivia?

  Asennusliikkeen vastuuhenkilön on varmistettava laitteistojen yhteensopivuus laitteiden valmistajalta tai maahantuojalta saamansa selvityksen perusteella. Asennuskohteen osalta vastuuhenkilö vastaa laitteistossa käytettävien tuotteiden yhteensopivuudesta. Apuna yhteensovittamisen varmistusmenetelmissä on SFS-EN 54-13 standardi, joka tulisi löytyä kaikilta alan toimijoilta.

   

 • Voiko Tukesilta saada asiantuntija-apua kiinteistön suojausta koskevan ongelman ratkaisussa?

  Tukesin kannanotto kiinteistön suojauksessa voi tapahtua korkeintaan yleisellä tasolla. Yksittäisen kohteen paloilmoittimen valvontaan liittyviin asioihin voi ottaa kantaa ja niistä päättävät kunnalliset rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset. Kumoutuneen määräyksen A:60 mukaisesti pelastusviranomainen voi päättää myös palo-osaston sisältä jonkun tietyn tarkoin määritellyn osan suojaamisesta. Pelastusviranomainen voi toteutuspöytäkirjamenettelyn yhteydessä asettaa laitteistoille myös lisävaatimuksia ja hyväksyä erikoisilmaisimien (standardisoimattomien) käytön kiinteistössä. Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön on säädösten mukaisesti varmistettava toteutettavan laitteiston kelpoisuus ja soveltuvuus kohteeseen. Valitun ratkaisun järkevyyden ja toimivuuden varmistaa tarkastuslaitos käyttöönottotarkastuksessaan (aikaisemmin varmennustarkastuksessaan), mutta asennusliikkeen vastuuhenkilö vastaa aina myös tarkastuksen jälkeen valitun ratkaisun kelpoisuudesta.

   

 • Millainen kunnossapito-ohjelman pitää olla, jotta se täyttää säädöksissä esitetyt vaatimukset?

  Säädöksissä ei kunnossapito-ohjelmalle ole asetettu mitään minimivaatimuksia. Pelastuslaki 379/2011 12§ edellyttää, että pelastustoimen laitteet kuten paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Tätä varten kaikkiin kiinteistöihin, myös olemassa olevaan rakennuskantaan on tehtävä laitteistolle kunnossapito-ohjelma. Paloilmoitinalalla toimivat eräät aktiiviset liikkeet ovat tehneet joitakin malleja kunnossapito-ohjelmista, ja niitä voidaan soveltaa ja hyödyntää. Tukesin käsityksen mukaisesti kunnossapito-ohjelma on silloin hyvä, kun se palvelee kiinteistön edustajia paloilmoittimen käytössä ja valvonnassa normaaliaikana sekä ongelmatapauksissa päivin ja öin ja erityisesti silloin, kun paloilmoittimen normaalit käyttöhenkilöt (nimetyt koulutetut hoitajat) eivät ole tavoitettavissa. Hyvä kunnossapito-ohjelma on apuväline paloilmoittimen ylläpidossa ja pitää sisällään ainakin tiedot:

  - tiedot paloilmoittimen hoitajiksi nimetyistä henkilöistä
  - tiedot henkilöistä, jotka voivat tehdä käyttötoimenpiteitä laitteistolle
  - kuvaus paloilmoittimen toiminnoista normaaleissa käyttötilanteissa sekä eri hälytystilanteissa
  - kuvaus paloilmoittimeen liitetyistä liitännäistä laitteista ja niiden toiminnasta
  - kuvaus hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestelyistä
  - ohjeet miten toimia vikailmoitustilanteessa
  - ohjeet miten toimia paloilmoitustilanteessa
  - ohjeet miten toimia jos tiedetään aiheutettu paloilmoitus erheelliseksi hälytykseksi
  - ohjeet siitä, kuka huolehtii päivittäisistä irtikytkennöistä, jotka tehdään erheellisten palohälytysten estämiseksi, ja mitkä ovat tarvittavat pelastusviranomaisen kanssa ennakolta sovitut korvaavat toimenpiteet
  - ohjeet mihin toimenpiteisiin tulee ja voi ryhtyä, jos laite ei toimi osittain tai kokonaan
  - varaosatilanne ja mistä on saatavissa huoltopalveluita
  - tieto siitä, kuka huolehtii tarvittavien huoltojen tilaamisesta ja kuinka usein
  - tieto siitä, miten ja kenen tehtävä on huolehtia laitteiston normaalista päivittäisestä valvonnasta ja kuka huolehtii muutosten huomioimisesta ja päivittämisestä
  - tieto siitä, miten ja kenen tehtävä on huolehtia tarvittavien määräaikaistarkastusten tilaamisesta, ja ketkä siihen osallistuvat
  - ohjeet siitä miten ja kuka huolehtii tarkastuksissa havaittujen puutteiden korjaamistoimenpiteistä
  - paloilmoitinkeskuskaapissa on tieto siitä, missä kunnossapito-ohjelmaa säilytetään.

   

 • Tarkastuslaitoksen suorittamassa käyttöönottotarkastuksessa on tullut esiin tilanne, jossa tarkastusta suorittava tarkastaja ei pidä tekemääni oman työn tarkastusta ja sen perusteella laadittua asennustodistusta riittävänä? Missä on sanottu millainen asen

  Laissa pelastustoimen laitteissa edellytetään vain, että asennusliike laatii tekemästään paloilmoittimen asennustyöstä asennustodistuksen. Laki ei sellaisenaan määrittele miltä asennustodistuksen pitäisi näyttää ja mitä sen vähimmäisvaatimuksena pitäisi pitää sisällään. Paloilmoittimet ja sammutuslaitteistot ovat monella tapaa rinnasteisia ja niiden säädösperusteet vastaavat toisiaan. Asennustodistuksen sisältö on määritelty tarkoin sammutuslaitteistoja koskevassa asetuksessa, julkaisussa A:65, jonka määrittelyä voidaan hyvin soveltaa myös paloilmoittimien asennustoimintaan.  Näin toimien asennusliike voi kohtuullisella varmuudella varmistua, että laadittu asennustodistus liitetietoineen on riittävä osoitus tehdyistä toimenpiteistä. Ohessa sammutuslaitteistoa koskevassa asetuksessa asetustodistuksen sisältöä koskevat vaatimukset, ohjeellisesti paloilmoittimiin sovellettuna:


  - tarkka kuvaus paloilmoittimella varustetuista alueista ko. kohteessa
  - tekninen erittely laitteiston laajuudesta (ryhmät, osoitteet jne.)
  - vastuuhenkilön näkemys toteutetun laitteiston toteutuspöytäkirjanmukaisuudesta
  - vastuuhenkilön näkemys hyvän teknisen käytännön mukaisuudesta
         suunnittelussa ja asennuksessa sovellettu ohje
         soveltuvuus kohteeseen
         hälytysten paikannettavuus
         toteutuksen suunnitelmanmukaisuus
  - kuvaus laitteiston toimintakunnon varmistamiseksi suoritetuista testausmenetelmistä
  - tarvittaessa liitteet testaus- ja mittauspöytäkirjoista
  - asennustyön suorittanut paloilmoitinliike
  - paloilmoitintöiden vastuuhenkilön allekirjoitus


  Mikäli suoritettu oman tehdyn työn tarkastus dokumentoidaan siten, että edellä mainitut asiat on laaditusta asennustodistuksesta todettavissa, täyttänee se Tukesin käsityksen mukaan myös tarkastuslaitoksen vaatimukset.  Yleisesti käytössä olevat pöytäkirjamallit ovat kyllä käyttökelpoisia, mutta monesti ne toimivat vain asiat kokoavina etusivuina, ja vaativat tuekseen täydentäviä liitteitä, kuten edellä on esitetty.  Vakuuttavuutta asennustodistukseen tulee, kun paloilmoittimien asennusliikkeellä on käytössä ja sillä on tarkastuksessa esittää erillinen, yksityiskohtainen oman tehdyn työn käyttöönottotarkastuslista, jonka perusteella on laadittu säädösten tarkoittama asennustodistus. Mikäli tarkastuslaitos ei tarkastuksellaan voi tehtyä testausta todentaa luovutetusta asennustodistuksesta, voi ja tuleekin tarkastuslaitoksen puuttua asiaan.

   

 • Rakenteilla oleva rakennus ja sen kaikki tilat aiotaan suojata sammutuslaitteistolla kuten lupaehdot edellyttävät. Lupa edellyttää myös paloilmoitinta. Kyseessä on hoitolaitostyyppinen rakennus. Voidaanko

  ... vanhuksille tarkoitetuista asuinhuoneista jättää erillinen WC-tila varustamatta lämpöilmaisimella, koska tilassa on jo sprinklerisuutin?

   

  Tukes ei ota kantaa eri kiinteistöjen suojaukseen. Siitä päättävät yksiselitteisesti paikalliset rakentamista ohjaavat ja valvovat viranomaiset, rakennusvalvonta ja pelastusviranomaiset. Yleisellä tasolla Tukes voi esittää mielipiteitä, mutta ne eivät millään tavalla sido edellä mainittuja viranomaisia, jotka tekevät ratkaisunsa kohdekohtaisesti omista lähtökohdistaan.

   

  Pitää muistaa myös, että kiinteistössä toimintaa harjoittava taho vastaa kiinteistönsä turvallisuudesta, joten viimekädessä myös rakennushankkeeseen ryhtynyt/rakennuksen haltija on lopullinen luvan antaja siinä tapauksessa että valvova viranomainen on suostuvainen heikennykseen.

   

  Yleisesti on perusteltua, että alalle laadittuja suunnittelu- ja asennusohjeita noudatetaan siten kun niihin on kirjattu. Tämä on tärkeää myös rakennushankkeeseen ryhtyneen tahon kannalta, jonka täytyy voida olettaa saavansa sitä mistä on maksamassa.

   

  Ohjeet ovat kuitenkin nimensä mukaisesti ohjeita, joista aina voidaan perustellusti poiketa kun jokin asia toteutuu vaihtoehtoisella, kyseiseen kohteeseen ehkäpä paremminkin soveltuvalla turvallisuutta lisäävällä menetelmällä. Poikkeamaa harkittaessa on huomioitava ko. kiinteistön turvallisuudelle asetetut odotusarvot. Laitteistoilla, siis sprinklerilaitteistoilla ja paloilmoittimilla on oletusarvoisesti määritelty niillä saavutettavissa oleva turvallisuustaso. Jos tätä ruvetaan jotenkin heikentämään, on mahdollinen heikennys kirjattava laitteistoja koskeviin dokumentteihin siten, että ne ovat myös myöhemmin helposti todettavissa. Paloilmoittimen osalta toteutuspöytäkirja + asennustodistus + tarkastuslaitoksen tarkastustodistus.

   

  WC- tilan suojaaminen sprinklerillä voisi ehkä olla riittävä suojaus ko. huonetilan suojauksen kannalta saavutettavaa turvallisuustasoa tarkastellen, mutta kun kyseessä on hoitolaitos, on asiaa tarkasteltava laajemmin. Erillinen ilmaisinsuojaus maksimaallisella lämpöanturilla ei ehkä anna enää lisäarvoa kiinteistön suojauksen kannalta, mutta hälytyskohteen paikantaminen ja siten nopean ja tehokkaan evakuoinnin järjestäminen nopeutuu huomattavasti. Tämä saattaa olla ratkaisevan tärkeä huoneistossa oleskelevan henkilön pelastettavuuden kannalta. Sprinklerin laukeaminen ei anna henkilökunnalle eikä pelastusviranomaisillekaan mitään mahdollisuutta paikantaa huonetilaa, josta hälytys tulee ja siten tilan varustaminen erillisellä ilmaisimella on perusteltu.

   

  Edellä esitetyn perusteella Tukes ei pidä ilmaisimen poisjättämistä hyvänä asiana kyseisen tyyppisen kohteen osalta.