Paloilmoittimien pätevyydet ja vastuukysymykset

 • Miten pitää toimia jos paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilön työsuhde päättyy ja kuinka kauan liike voi toimia ilman vastuuhenkilöä?

  Liikettä ja vastuuhenkilöä, sekä edellisten yhteystietoja koskevista muutoksista on viipymättä ilmoitettava Tukesille, kuten asennusliikettä koskevassa päätöksessä edellytetään. Pelastustoimen laitteita koskevassa laissa ei asennusliikkeille ole määritelty mitään siirtymäaikaa tilanteissa, joissa vastuuhenkilö eroaa tai pätevyystodistus vanhenee, säädöksissä todetaan vain, että liikkeellä on oltava vastuuhenkilö kun paloilmoittimen asennus- ja huoltotöitä suoritetaan. Tukesin linjauksena on, että uusi vastuuhenkilö on nimettävä viipymättä ja ilmoitettava Tukesille 1 kk kuluttua siitä kun edellinen vastuuhenkilön työsuhde on päättynyt.

   

   

 • Pätevyystodistuksessa on merkittynä voimassaoloaika 3 vuotta. Mitä toimenpiteitä pätevyystodistuksen haltijan on tehtävä sen uudistamiseksi?

  Pätevyystodistuksen haltijan on hyvissä ajoin ennen pätevyystodistuksessa mainittua viimeistä voimassaolopäivämäärää tehtävä hakemus, josta ilmenee, että hakija hakee jatkoaikaa pätevyystodistukselleen. Valmiin lomakkeen voi myös hakea Tukesin www-sivuilta Lomakkeet/pelastustoimi . Hakemuksen liitteenä tulee olla osoitus uudesta tutkintosuorituksesta tai muusta pätevyyden säilymistä osoittavasta selvityksestä. Riittävänä selvityksenä on pidetty sitä, että hakija on toiminut pätevyystodistuksen mukaisissa tehtävissä sen voimassaoloaikana vähintään viidessä kohteessa tai kohteissa, joiden yhteenlaskettu paloilmoittimella valvottu pinta-ala on vähintään 15000 neliömetriä, kuten sittemmin jo kumoutuneen paloilmoittimia koskevan määräyksen A60 kohdassa 4.3 on edellytetty. Liitteenä voi olla esimerkiksi kopio tarkastustodistuksesta tai asennustodistuksesta.

   

  Hakijan todetessa itse, että hänellä ei ole edellä esitetyn kaltaista, riittäväksi katsomaansa osoitusta suoritetusta asennustyöstä (pelkkä laitteistojen huoltotyö ei ole riittäväksi katsottava osoitus) voi hän uudistaa pätevyystodistuksensa suorittamalla uudestaan paloilmoitintutkinnon. Tutkintoja järjestää Inspecta Oy. Hakijan kannattaa huomioida, että tutkintoja järjestetään vain kaksi- kolme kertaa vuodessa, joten pätevyystodistuksen uusintaprosessi kannattaa aloittaa riittävän ajoissa, jotta liikkeen toiminta paloilmoittimien asennusliikkeenä voisi jatkua häiriöittä. Tutkintopäivämäärät ilmoittautumislomakkeineen ja muine ohjeineen ovat nähtävissä Inspecta Oy:n kotisivuilta. Tutkinto-ohjeet ovat löydettävissä myös Tukesin kotisivuilta.

   

  Vastuuhenkilön pätevyystodistusta ja sen jatkoaikaa koskeva käsittely on Tukesissa maksullista toimintaa (Hinnasto), ja hakemukset tuleekin varustaa tiedoin, joista ilmenee postitus- ja laskutusosoite. Hakemus varustetaan päiväyksellä sekä hakijan allekirjoituksella, jolla hakija vahvistaa, että hakemuksessa annetut tiedot pitävät paikkansa.

   

 • Onko asennusliikkeellä syytä olla useampia vastuuhenkilöitä?

  Vastuuhenkilöitä voi yrityksellä olla useitakin, ja he ovat tasavertaisessa asemassa. Kahden tai useamman vastuuhenkilön tai varahenkilöiden olemassaolo on perusteltua liikkeen toiminnan jatkuvuuden kannalta. Järkevää olisi, että liikkeessä olisi vastuuhenkilön lisäksi yksi tai vaikka useampia varahenkilöitä, jotka ovat kouluttautuneet paloilmoitintöihin ennakolta. Tämän kaltaiset varahenkilöt voisivat hakea pätevyystodistusta vasta tarpeen vaatiessa. Vastuuhenkilöiden määrä kannattaa kuitenkin sovittaa ja mitoittaa liikkeen paloilmoitintöiden kokonaismäärään, sillä tällä on vaikutusta ainakin pätevyystodistuksia uusittaessa. Liikkeen vastuuhenkilöiden on syytä muistaa, että jokainen toteutettava kohde voidaan nimetä vain yhden vastuuhenkilön nimiin (allekirjoitus käyttöönottopöytäkirjassa).

   

 • Sisäasiainministeriön kotisivuilta on luettavissa, että Paloilmoittimien hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta annettu määräys julkaisu A:60:n voimassaolo on päättynyt. Miten asennusliikkeen tulee jatkossa toimia?

  Määräys on ehdottomana säädöksenä kumoutunut, mutta se on edelleenkin sovellettavissa kaikessa paloilmoittimeen liittyvässä toiminnassa lukuun ottamatta paloilmoittimen käyttöönottomenettelyjen nimikkeissä tapahtuneita muutoksia. Määräys ei kumoutunut sen vuoksi, että säädös olisi joltain osin erityisen huono, vaan se on kumoutunut säädökseen merkityn viimeisen voimassaoloa koskevan takarajan vuoksi.  Määräyksen kumouduttua sen voimassaoloa jatkettiin erillisillä asetuksilla vuoden 2006 loppuun.  Vuonna 2007 voimaan tullut laki pelastustoimen laitteista (10/2007) korvasi kumoutuneen määräyksen monin osin, kun eräät tärkeimmät määräyksessä olleet velvoitteet kirjattiin suoraan lakiin. Lain voimaantulon myötä muuttui asennusliikkeen asentaman paloilmoittimen käyttöönottomenettely siten, että asennusliike laatii tekemästään asennustyöstä asennustodistuksen varmistettuaan ensin asennetun työn ja paloilmoittimen asianmukaisuuden. Tarkastuslaitos suorittaa käyttöönottotarkastuksen ja laatii siitä tarkastustodistuksen. Siten sähköalalla yleisesti käytetty termi varmennustarkastus on korvautunut käyttöönottotarkastuksella.

   

  Edelleenkin voidaan katsoa, että asennusliikkeen toimiessa töissään määräyksen A:60 edellyttämällä tavalla täyttyy edellä mainitun lain asennusliikkeen toiminnalle asettamat vaatimukset.

   

 • Onko Tukes asettanut paloilmoitintutkintoon osallistuville jotain omia pätevyys- tai lisävaatimuksia? Voiko tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut aloittaa paloilmoittimiin liittyvät asennus- ja huoltotyöt?

  Paloilmoitintutkintoja järjestää 1.1.2010 alkaen Inspecta Oy. Tutkintoa koskevat vaatimukset sekä muuta informaatiota tutkinnosta löytyvät Tukesin kotisivuilta:

  Tutkinnot

  Tutkintoon ilmoittautuminen tarvittavine lisätietoineen, mm. maksullisuudesta, löytyy tarvittaessa Inspecta Oy:n www-sivuilta. Tutkintoon voivat osallistua kaikki kokemuksesta ja opintotodistuksista riippumatta. Tutkintoon ilmoittautujalle ei siis ole asetettu mitään vaatimuksia. Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaneille Inspecta Oy lähettää tutkintotodistuksen.

   

  Tutkintotodistus on osoitus siitä, että henkilö tuntee alaa koskevat säädökset ja ohjeistukset ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Tutkintotodistus ei kuitenkaan vielä oikeuta ketään tekemään paloilmoittimiin liittyvää asennus- ja huoltotyötä. Tutkintotodistuksen saatuaan henkilö voi halutessaan hakea Tukesilta pätevyystodistusta, jonka perusteella henkilö voidaan nimetä paloilmoitintöiden vastuuhenkilöksi asennusliikkeeseen.  Tarvittavat lomakkeet lisäohjeineen löytyvät www-sivuiltamme: Lomakkeet/pelastustoimi

   

 • Tutkintotodistukseen ei ole merkitty mitään määräaikaa. Kuinka kauan se on voimassa?

  Tutkintotodistukselle ei ole määritelty voimassaoloaikaa, koska todistus on osoitus tutkintohetkellä voimassa olevien säädösten ja alaa koskevien ohjeistusten hallinnasta. Esimerkkinä vuonna 2006 suoritettu tutkinto ei ole enää riittävä osoitus alaa koskevien säädösten ja ohjeistusten tuntemuksesta, kun säädökset muuttuivat (laki pelastustoimen laitteista sekä E1 sekä alan suunnittelua ja asennusta ohjaavat julkaisut ST-ohjeisto (2010) sekä SFS:n julkaisu CEN/TR 54-14:fi.

   

 • Voiko kiinteistön paloilmoittimen hoitajana toimia jokin huoltoliike, jolta voi saada myös päivystyspalvelun?

  Kiinteistön käyttö- ja kunnossapitotoimista on säädetty pelastuslaissa.  Lain valvontaviranomaisena toimii kunnallinen pelastusviranomainen. Kiinteistön kunnossapitotoimien riittävyyden arvioi pelastusviranomainen omissa valvontamenettelyissään.

   

   Paloilmoittimia koskevissa säädöksissä paloilmoittimen hoitajalle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Sen valossa riittää, kun henkilö on nimetty paloilmoittimen hoitajaksi ja hän on saanut tehtävän hoitamisen kannalta riittävän perehdytyksen ja on hätäkeskuksen kanssa solmitun sopimuksen mukaisena yhteyshenkilönä tavoitettavissa mahdollisimman usein. Mitään esteitä hoitajan ulkoistamiselle ei ole, vaikkei se tehtävän asiallisen hoidon kannalta katsoen ole aina hyväksi. Hoitajaksi voidaan siis nimetä myös kiinteistön ulkopuoleinen esimerkiksi huoltoliike tai sen nimeämä henkilö. Toimien riittävyyden arvioi kuitenkin pelastusviranomainen.

   

  Hoitajaa nimetessään kiinteistön haltijan on hyvä tiedostaa laitteiston hoitajan osaamisen merkitys laitteiston luotettavan toiminnan varmistamisessa. Asianmukaisella hoitajalla tulee olla kyky, mahdollisuus ja tarvittavat toimintavaltuudet huolehtia paloilmoittimen päivittäisestä ylläpidosta, sisältäen tarvittavien irtikytkentöjen suorittamisen kiinteistön muutostilanteissa sekä huolehtia myös muista kunnossapito-ohjelmaan merkityistä tehtävistä.  Tukes pitääkin hyvänä, että paloilmoittimen hoitajaksi nimetään aina kiinteistön turvallisuusorganisaatioon ja samalla pelastussuunnitelmaan nimetty henkilö, jolla on riittävät toimintavalmiudet tehtävän hoitamiseksi.

   

 • Voiko paloilmoittimen huoltoa suorittaa paloilmoitinliikkeessä aikaisemmin kyseisiä huoltotöitä pitkään tehnyt henkilö, jolla on riittävät välineet työn suorittamiseen? Voiko siihen hakea pätevyyttä ja mistä?

  Huoltotyö on säädösten mukaisesti työtä, jota voi tehdä vain Tukesin rekisterissä mainittu paloilmoittimien asennusliike (asennus- ja huoltoliike), jonka palveluksessa on paloilmoitintöihin pätevyystodistuksen omaava henkilö. Pätevyyden arvioi ja myöntää Tukes.