Hissit

 • Miten usein hissiä on huollettava?

  Säädöksissä ei suoraan määrätä, kuinka monta kertaa mitäkin hissiä (tai nosto- ja siirtolaitetta) on huollettava. Sen sijaan vaaditaan, että hissille on laadittu huolto-ohjelma. Huoltotarve määritellään siten hissikohtaisesti, jolloin voidaan ottaa huomioon mm. hissin käyttömäärästä ja käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

  Hissin haltijan tehtävänä on huolehtia siitä, että hissille on laadittu huolto-ohjelma. Laatiminen onnistuu asiantuntevassa hissin huoltoliikkeessä. Hissin haltijalle on hyödyllistä tutustua riittävästi aiheeseen ja varmistaa, että huoltoon liittyvät keskeiset asiat dokumentoidaan selkeästi laadittuun ohjelmaan.

  Haltijan tehtäviin kuuluu myös huolehtia siitä, että hissiä huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti ja että havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti. Periaatteet hissin huollon määrittelystä on annettu Tukes-ohjeessa S6-11 Hissien huolto, muutostyöt ja tarkastukset.

  Vakiintunutta huoltamiskäytäntöä ei yleensä ole tarpeen muuttaa, ellei ole erityistä syytä. Aiemmin laadittu huolto-ohjelmakin on usein täysin käyttökelpoinen.

   

 • Mitä pätevyyksiä edellytetään hissien ja nosto- ja siirtolaitteiden rakentamisessa ja huoltamisessa?

  Hissien rakentaminen, korjaaminen ja huoltaminen edellyttää hissitöihin liittyviä pätevyyksiä. Sama pätee liukuportaiden, liukukäytävien ja yli 2 metriä nostavien vammaishissien korjaamiseen ja huoltamiseen sekä käyttöpaikalla tehtävään laitteiston asentamiseen toimivaksi kokonaisuudeksi.
  Nosto- ja siirtolaitteiden, kuten hyllystöhissien, tavaralavahissien, pikkuhissien ja nosto-ovien sähkölaitteiden korjaaminen ja huoltaminen edellyttää sähköpätevyyttä 1, 2 tai 3. Näiden laitteiden asentaminen ja kokoaminen toimivaksi kokonaisuudeksi ei enää edellytä erillisiä urakointipätevyyksiä lukuunottamatta kiinteään sähköverkkoon liittyviä sähkötöitä ja kytkentöjä (vähintään sähköpätevyys 3).

 • Mitä tarkastuksia hissille tehdään?

  Ennen uuden hissin käyttöönottoa on sen vaatimustenmukaisuus ja siten myös turvallisuus varmistettava hissidirektiivin 95/16/EY mukaisin menettelyin. Hissin rakentajalla on valittavanaan useita vaihtoehtoja vaatimustenmukaisuuden varmentamisessa. Vaihtoehdot on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön hissien turvallisuudesta antamassa päätöksessä 564/1997, joka vastaa hissidirektiiviä. Yleisimmin hisseille tehdään päätöksen mukainen lopputarkastus tai hissikohtainen tarkastus. Kun hissin vaatimustenmukaisuus on arvioitu, kiinnittää rakentaja hissiin CE- merkinnän ja laatii hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Uusien hissien tarkastuksia voi tehdä ministeriön päätöksessä mainittu ilmoitettu laitos.

  Käytössä oleville hissille tehdään määrävälein tarkastuksia, joiden tilaamisesta huolehtii hissin haltija. Ensimmäinen tarkastus tehdään neljän vuoden kuluttua käyttöönotosta. Sen jälkeen henkilökuljetukseen tarkoitettu hissi on tarkastettava joka toinen vuosi ja muut hissit joka kolmas vuosi. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Tarkastusoikeuksien haltijoista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

 • Mitä tarkastuksia tehdään nosto- ja siirtolaitteille?

  Sähköturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä ei sovelleta sähköllä toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eikä käyttöön ottamiseen siltä osin kuin niistä määrätään koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1314/1994). Nosto- ja siirtolaitteet, kuten liukuportaat, vammaishissit, hyllystöhissit, tavaralavahissit, pikkuhissit ja nosto-ovet, saa ottaa käyttöön, jos valmistaja on antanut niistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja kiinnittänyt CE- merkin.

  Sähköturvallisuuslakia sovelletaan edellä mainittujen nosto- ja siirtolaitteiden kiinteään sähköverkkoon liittämiseen ja sähköurakoitsijan on siltä osin (nousujohto) tehtävä käyttöönottotarkastus. Näille laitteille on tehtävä käyttöönoton jälkeen määräaikaistarkastuksia eripituisin määrävälein. Tarkastusvälit on annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 663/1996. Näiden laitteiden määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutetun laitoksen lisäksi myös näihin tarkastuksiin oikeutettu valtuutettu tarkastaja.

 • Pitääkö hississä olla tarkastuskortti?

  Osoituksena suoritetusta tarkastuksesta on tarkastuksen tekijä antanut tarkastuskortin kiinnitettäväksi esim. hissin koriin, josta myös hissin käyttäjä voi todeta viimeksi tehdyn ja seuraavan tarkastuksen ajankohdan. Hissin ja nosto- ja siirtolaitteen haltijan on huolehdittava tarkastuksen suorittamisesta ajallaan. Haltijan on lisäksi huolehdittava tarkastuksessa havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamisesta riittävän nopeasti.

 • Mitä vaatimuksia on hissistä pelastamisessa?

  Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista tapahtuu turvallisesti ja riittävän nopeasti.

  Hissistä pelastaminen vaatii perehtymistä, ammattitaitoa ja hissitekniikan riittävää tuntemusta. Väärin suoritettuna pelastettava ja pelastajakin ovat alttiina vakaville vaaroille. Turvallisinta ja varminta on sopia asian järjestämisestä hissin huoltoliikkeen kanssa. Kun on tarve nopeampaan pelastustoimeen kuin mihin hisseihin erikoistunut liike tai henkilö voi sitoutua, voidaan perehdyttää myös muu henkilö hissistä pelastajaksi. Tukes-ohjeessa S6-11 on annettu tähän asiaan liittyviä menettelyohjeita.

 • Vaaditaanko vanhojen hissien ovettomaan kulkuaukkoon lisättäväksi ovi?

  Oven lisäämistä koriin ei vaadita, mutta sen lisääminen on erittäin suositeltavaa. Ovi lisää tehokkaasti hissin käyttäjän turvallisuutta, kun liikkuva kuilun seinä ei ole näkyvissä ja siten vaaraa esim. ihmisen kehon osan tai kuljetettavan tavaran jäämisestä korin ja kuilunseinän väliin ei enää ole. Uusien hissien, jotka valmistuvat 30.6.1999 jälkeen, on oltava uuden hissidirektiivin mukaisesti varustettu korin ovella.

 • Olen hissejä sisältävän kiinteistön talonmies. Erään hissin korin valaisin on pimeänä. Voinko vaihtaa itse lampun?

  Voit, jos osaat sen turvallisesti tehdä ja jos lampun vaihto onnistuu korin sisäpuolelta käsin. Samoin voit myös huolehtia korin sisäpuolisesta puhdistuksesta.

 • Minulla ei ole sähköalan pätevyyksiä, mutta voinko itse korjata nosto-oven kannatusköydet, lamellit ja vaihtaa rikkoutuneen käyntioven katkaisijan?

  Kannatusköydet ja lamellin voit vaihtaa, kunhan asian yleensä osaat, noudatat varovaisuutta ja huolehdit siitä, ettei ovesta aiheudu vaaraa työn aikana itsellesi eikä sivullisille. Sen sijaan käyntioven katkaisijaa et voi vaihtaa. Kyseessä on nosto-oveen liittyvän sähkölaitteen korjaus eikä sinulla ole korjaustyön edellyttämää sähköpätevyyttä (vähintään sähköpätevyys 3).

Päivitetty 21.8.2007