Hissit

 • Miten usein hissiä on huollettava?

   

  Säädöksissä ei suoraan määrätä, kuinka monta kertaa mitäkin hissiä on huollettava. Sen sijaan vaaditaan, että hissille on laadittu huolto-ohjelma. Huoltotarve määritellään siten hissikohtaisesti, jolloin voidaan ottaa huomioon mm. hissin käyttömäärästä ja käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

   

  Hissin haltijan tehtävänä on huolehtia siitä, että hissille on laadittu huolto-ohjelma.  Huolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä hissin haltijan ja hissialan asiantuntijoiden kanssa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa lähtökohtana on hissin valmistajan ohjeet hissin huollossa tarvittavista toimista.

   

  Haltijan tehtäviin kuuluu myös huolehtia siitä, että hissiä huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti ja että havaitut puutteet ja viat korjataan riittävän nopeasti.  

   

   

 • Mitä pätevyyksiä edellytetään hissitöissä?

   

   

  Hissin huolto-, korjaus- ja muutostyöt edellyttävät hissiturvallisuuslain (1134/2016) mukaista hissipätevyyttä. Uuden hissin asentaminen sen sijaan ei edellytä hissipätevyyttä. Edellä mainitut asiat pätevät myös liukuportaisiin, liukukäytäviin ja kevythisseihin.

   

  Nosto-oven sähkölaitteiden korjaaminen ja huoltaminen edellyttää sähköturvallisuuslain mukaisesti sähköpätevyyttä 1, 2 tai 3. Uuden nosto-oven asentaminen ja kokoaminen toimivaksi kokonaisuudeksi ei edellytä erillisiä urakointipätevyyksiä, lukuun ottamatta kiinteään sähköverkkoon liittyviä sähkötöitä ja kytkentöjä (vähintään sähköpätevyys 3).

   

   

 • Mitä tarkastuksia hissille tehdään?

   

  Ennen uuden hissin käyttöönottoa on sen vaatimustenmukaisuus ja siten myös turvallisuus varmistettava hissidirektiivin  (2014/33/EU) mukaisin menettelyin. Hissin rakentajalla on valittavanaan useita vaihtoehtoja vaatimustenmukaisuuden varmentamisessa. Yleisimmin hisseille tehdään  hissidirektiivin mukainen lopputarkastus tai hissikohtainen tarkastus. Kun hissin vaatimustenmukaisuus on arvioitu, kiinnittää hissin toimittaja hissiin CE- merkinnän ja laatii hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Uusien hissien tarkastuksia voivat tehdä ilmoitetut laitokset.

   

  Käytössä oleville hissille tehdään määrävälein tarkastuksia, joiden tilaamisesta huolehtii hissin haltija.  Hissille tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Määräaikaistarkastuksen voi tehdä valtuutettu laitos. Tarkastusoikeuksien haltijoista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

   

   

 • Mitä tarkastuksia tehdään liukuportaille, liukukäytäville, kevythisseille ja nosto-oville?

   

  Liukuporras, liukukäytävä, kevythissi ja nosto-ovi kuuluvat konedirektiivin soveltamisalaan ja ne saatetaan markkinoille konedirektiivin mukaisin menettelyin. Laitteiden käytön aikaisista asioista, kuten huollosta ja tarkastamisesta, on annettu säännöksiä hissiturvallisuuslaissa.

   

  Liukuportaalle, liukukäytävälle ja kevythissille tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

   

  Sähkökäyttöiselle nosto-ovelle, jonka ovipinta ei kierry rullalle akselin ympäri ja joka ei ole yksityiskäytössä ja jonka nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä, tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

   

  Kaikille tässä kysymyksessä mainituille laitteille tehdään varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta, paitsi nosto-ovelle kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Varmennustarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttöpaikkaan.

   

  Määräaikaistarkastuksia ja varmennustarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Nosto-ovia voivat tarkastaa myös valtuutetut tarkastajat. Tarkastuksiin valtuutetut toimijat löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

   

   

 • Pitääkö hississä olla tarkastuskortti?

   

   

  Osoituksena suoritetusta tarkastuksesta kiinnittää tarkastuksen tekijä hissin koriin tarkastustarran, josta myös hissin käyttäjä voi todeta viimeksi tehdyn ja seuraavan tarkastuksen ajankohdan. Hissin haltijan on huolehdittava tarkastuksen suorittamisesta ajallaan. Haltijan on lisäksi huolehdittava tarkastuksessa havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamisesta riittävän nopeasti.

   

   

 • Mitä vaatimuksia on hissistä pelastamisessa?

   

  Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että matkustajien pelastaminen mahdollisen käyttöhäiriön takia kerrosten väliin jääneestä korista tapahtuu turvallisesti ja riittävän nopeasti.

   

  Hissistä pelastaminen vaatii perehtymistä, ammattitaitoa ja hissitekniikan riittävää tuntemusta. Väärin suoritettuna pelastettava ja pelastajakin ovat alttiina vakaville vaaroille. Turvallisinta ja varminta on sopia asian järjestämisestä hissin huoltoliikkeen kanssa. Kun on tarve nopeampaan pelastustoimeen kuin mihinhissihuoltoliike voi sitoutua, esimerkiksi kun kyseessä on sairaala tai hoitolaitos, voidaan perehdyttää myös muu henkilö hissistä pelastajaksi. Tukes-ohjeessa 18/2017 on annettu tähän asiaan liittyviä menettelyohjeita.

   

   

   

 • Olen hissejä sisältävän kiinteistön talonmies. Erään hissin korin valaisin on pimeänä. Voinko vaihtaa itse lampun?

    

  Voit, jos osaat sen turvallisesti tehdä ja jos lampun vaihto onnistuu korin sisäpuolelta käsin. Samoin voit myös huolehtia korin sisäpuolisesta puhdistuksesta.

   

   

Päivitetty 24.2.2017