Sähköurakointi

 • Kuka saa tehdä sähkötöitä?

   

  Kiinteisiin sähköasennuksiin sekä sähkölaitteiden korjaukseen kohdistuvia sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain ne sähköalan ammattilaiset, joilla on oikeus tehdä näitä töitä. Keskeisin vaatimuksista on turvallisuudesta vastaava töiden johtaja, jolla on oltava toiminta-alueen kattava pätevyystodistus. Toiminnasta on myös tehtävä ilmoitus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin.

   
  Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan eräitä vähäisiä töitä, jos varmasti osaa tehdä ne oikein ja on riittävästi perehtynyt työhön liittyviin ohjeisiin ja sähköturvallisuuteen.

   
  Tällaisia töitä ovat esimerkiksi
  – asunnon sulakkeen vaihtaminen
  – valaisimen liittäminen katossa olevaan "sokeripalaan"
  – sähkölaitteen rikkoutuneen pistotulpan, johdon ja johdossa olevan välikytkimen vaihtaminen
  – yksivaiheisen jatkojohdon valmistaminen ja korjaaminen
  – pistorasian ja valaisinkytkimen kannen irrottaminen ja kiinnittäminen esim. tapetoinnin ajaksi
  – enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat työt, esim. aurinkokennoasennukset. Katso myös Kodin sähköturvallisuusopas.

   

   

 • Mistä voin tarkistaa, onko yrityksellä urakointioikeudet?

   

  Tukesin rekisteröimät toiminnanharjoittajat löytyvät osoitteesta
  http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/

 • Mitä maksaa sähköurakointi-ilmoituksen rekisteröinti?

   

  Tukesin voimassaoleva hinnasto löytyy täältä.

 • Olen aloittamassa sähköurakointitoimintaa, mitä työ- ja mittavälineitä minulla on oltava?

  Edellytyksenä on, että käytettävissä on toiminnan kannalta tarpeelliset työvälineet ja riittävästi mittalaitteita:
   
  - urakoitsijalla, joka tekee ilmoituksen sähkölaitteistojen tai sähkölaitteiden sähkötöistä:

  • yleismittari
  • eristysresistanssin mittauslaite
  • pihtiampeerimittari
  • vaihejärjestyksen ilmaisin
  • suojajohdinpiirien kunnon toteamiseen soveltuvat mittalaitteet
  • oikosulkuvirran määrittämiseen soveltuvat mittalaitteet (vain ryhmäjohtoalueen tai laajemmissa töissä) ja
  • jännitteenkoetin 
    

  - urakoitsijalla, joka tekee ilmoituksen hissien tai hisseihin verrattavien henkilöiden nosto- ja siirtolaitteiden rakentamisesta, korjaamisesta tai huollosta: edellisessä kohdassa mainittujen mittalaitteiden lisäksi

  • nopeusmittari
  • mittakello
  • rakotulkki
    

  Urakoitsijalla on lisäksi oltava käytettävissä toiminnan kannalta muut tarpeelliset mittalaitteet sekä turvallisuustutkinnossa vaadittavat toimintansa kannalta tarpeelliset julkaisut sekä muut tarpeelliset julkaisut.

 • Mistä pätevyystodistusta haetaan?

  Pätevyystodistusta haetaan pätevyydenarviointilaitos Seti Oy:ltä.

 • Mitä pätevyyksiä öljylämmitysalan asennus-, korjaus- ja huoltourakointi edellyttää?

  Öljylämmitysalan asennus-, korjaus- ja huoltourakoitsijan palveluksessa on oltava
  — sähkötöiden johtaja, jolla on vähintään sähköpätevyys 3 ja öljylämmitysalan pätevyystodistuksen omaava vastuuhenkilö (Vastuuhenkilönä voi luonnollisesti olla myös yksi henkilö, jolla on molemmat pätevyydet.) tai
  — vastuuhenkilö, jolla on ennen 1.9.1996 annettu LL-ryhmän öljylämmitysalan pätevyystodistus.  Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Ilmoituslomakkeen voi kopioida TUKESin sivuilta tai tilata puhelimitse numerosta 029 5052 000.

 • Minulla on voimassa oleva pätevyystodistus. Mitä minun pitää tehdä, että voin aloittaa sähköurakoinnin?

  Sähköurakointitoiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Ilmoituslomakkeen SL1 voi kopioida Tukesin sivuilta tai tilata puhelimitse numerosta 029 5052 000.

 • Olen sähköasentaja ja rakentamassa itselleni omakotitaloa. Saanko tehdä talooni itse sähkötyöt?

  Sähköasentaja saa tehdä omaan tai lähisukulaisensa hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähköasennustyöt, jos hänellä on ammattitaidostaan henkilöarviointilaitoksen antama kelpoisuustodistus. Lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia ja isovanhempia.

   

  Rakennetulle sähkölaitteistolle on tehtävä aina käyttöönottotarkastus, josta huolehtii asentaja itse. Sen lisäksi asentaja huolehtii siitä, että sähköturvallisuuslain (1135/2016) mukainen Tukesin hyväksymä valtuutettu tarkastaja tai valtuutettu tarkastuslaitos tekee sähkölaitteistolle varmennustarkastuksen.

  Linkit:

  Valtuutetut tarkastajat

  Valtuutetut tarkastuslaitokset

  Valtuutetut henkilöarviointilaitokset

   

 • Olen ammattikoulun jälkeen korjannut sähkö- ja elektroniikkalaitteita 5 vuotta. Nyt haluan perustaa oman TV-korjaamon. Miten minun tulee menetellä?

  Ensiksi sinun tulee suorittaa sähköturvallisuustutkinto 3. Sen jälkeen voit hakea pätevyystodistusta henkilöarviointilaitokselta. Ennen sähkötöiden aloittamista on toiminnasta tehtävä ilmoitus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle esim. lomakkeella SL1. Kopio pätevyystodistuksesta on liitettävä ilmoitukseen.  Tutkintovaatimukset ja tutkinnon järjestäjät löytyvät Tukesin Sähköturvallisuustutkinnot-verkkosivuilta. Ilmoituslomakkeen SL1 voi kopioida Tukesin sivuilta. Korjaamotilojen tekniset vaatimukset on annettu standardissa SFS 6000-8-803.

 • Kuinka monen yrityksen sähkötöiden johtajana ja laitteiston käytön johtajana voin toimia?

  Sähkötöiden johtajan tulee olla sähköurakoitsijan palveluksessa tai olla itse sähköurakoitsija. Palveluksessa ololla tarkoitetaan työ- tai virkasuhdetta. Myös johtajan tai vastuunalaisen yhtiömiehen asema voi tulla kyseeseen tietyin edellytyksin. Lain vaatimuksella on sen perustelujen mukaan haluttu varmistaa, että sähkötöiden johtajan asema organisaatiossa antaa tosiasialliset mahdollisuudet tehtävien hoitamiseen ja hänellä on riittävä kosketuspinta töiden suorittamiseen. Sama henkilö saa olla nimettynä enintään kolmen toiminnanharjoittajan sähkö- tai hissitöiden johtajaksi samanaikaisesti.

   

  Käytön johtajalta ei välttämättä edellytetä palvelussuhdetta laitteiston haltijaan, eikä lukumäärää ole suoraan arjoitettu. Tärkeää kuitenkin on, että pystyy huolehtimaan niistä tehtävistä, jotka käytön johtajalle on määrätty. Käytön johtajana voi toimia, jos

  • käytön johtaja on laitteiston haltija tai tämän palveluksessa tai
  • käytön johtaja on sellaisen yhteisön palveluksessa, jolla on kunnossapitosopimus laitteiston haltijan kanssa taikka
  • laitteistoon kuuluu enintään kolme muuntamoa.

  Sama henkilö voi tarvittaessa toimia laitteiston käytön johtajana ja sähkötöiden johtajana.

   

  Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava pätevyystodistus, joka kattaa toiminta-alueen.

   

 • Vaatiiko sähkölaitteiden valmistus urakointioikeuksia?

  Sähkölaitteiden valmistus ei vaadi minkäänlaista urakointioikeutta, mutta niiden takuu- tms. huolto- ja korjaustoiminta edellyttää. Valmistajan pitää erikseen varmistaa, että laitemalli täyttää sekä sähköturvallisuus- että sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset. Sarjatuotanto edellyttää sellaisen valmistuksen laadunvarmistuksen (kirjallinen ohje), että jokainen valmistettu laiteyksilö täyttää vaatimukset.  Laitteessa tulee olla CE-merkki osoituksena laitetta koskevien direktiivien vaatimuksenmukaisuudesta. Merkkiin liittyen valmistaja laatii kirjallisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa laite, sen valmistaja ja varmistuksessa käytetyt standardit tai muut asiakirjat on mainittu.


  Lähetämme pyynnöstä mallin vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta, puhelin 029 5052 000.

 • Milloin tietokoneiden huolto ja korjaus vaatii urakointioikeuksia?

  Yksittäisen piirikortin tms. vaihto mikrotietokoneeseen voidaan rinnastaa säädösten tarkoittamaksi sähköalan työksi, josta voi aiheuta vain vähäistä vaaraa, joten sitä ei pidetä varsinaisen sähköurakointitoiminnan piiriin kuuluvana toimintana. Samoin lisäykset ja erilliskoteloidun virtalähteen vaihto voidaan rinnastaa vastaavasti, jos laitteessa on niitä varten valmiit ja sopivat pistoliittimet ja jos käytetään vain valmistajan tai tavarantoimittajan ilmoittamia ja hyväksymiä vara- tai lisäosia. Lisäksi edellytetään, että valmistaja tai tavarantoimittaja on ilmoittanut millaisia lisäyksiä voidaan tehdä, jotta verkko-osan kuormitettavuus ei ylity ja EMC-ominaisuudet pysyvät hyväksyttävinä. Edellä mainittujen töiden tekijöiden tulee kuitenkin olla tehtäviin ja niiden sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtyneitä tai opastettuja. Mikäli työn tekijöillä ei ole täyttä varmuutta toimenpiteiden vaikutuksesta työnaikaiseen ja laitteiden lopulliseen sähköturvallisuuteen, on nämäkin työt annettava sähköalan ammattihenkilöiden tehtäväksi. Muunlaiset lisäykset ja komponenttitason korjaukset edellyttävät aina sähköalan ammattihenkilöä ja myös asianmukaista urakointioikeutta.

Päivitetty 7.10.2010