RAPEX-ilmoitusjärjestelmä

 

RAPEX on Euroopan yhteisön nopea tietojenvaihtojärjestelmä, joka perustuu tuoteturvallisuusdirektiiviin (2001/95/EY). Sen avulla komissio, jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja vaarallisiin tuotteisiin liittyvistä toimenpiteistä. Komissio julkaisee sivuillaan viikottain yhteenvedon ilmoituksista. Komission viikkoyhteenvedot vaarallisista tuotteista (englanniksi).

 

RAPEX-järjestelmä koskee kuluttajakäyttöön tarkoitettuja kulutustavaroita esimerkiksi lelut, sähkölaitteet, moottoriajoneuvot ja kosmetiikka.  Järjestelmä koskee myös ammattikäyttöön tarkoitettuja sekä ympäristöriskin aiheuttavia tuotteita.  Järjestelmä ulkopuolelle jäävät lääkkeet, lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet sekä elintarvikkeet; niille on omat ilmoitusjärjestelmänsä.

 

Jäsenmaiden valvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa markkinoilta löytämänsä vaaralliset tuotteet RAPEX-järjestelmään. Lisäksi on kerrot­tava, mihin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi on ryhdytty. Suomessa ilmoitusvelvollisuus on toimeenpantu ns. RAPEX-lailla (1197/2009).

 

Kussakin jäsenvaltiossa tulee olla kansallinen RAPEX-yhteyspiste, Suomessa yhteyspisteenä toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Yhteyspiste välittää Suomen viranomaisten ilmoitukset järjestelmään sekä muiden maiden tekemät ilmoitukset toimivaltaisille viranomaiselle Suomessa. Jos ilmoitettuja, vaarallisiksi todettuja tuotteita löytyy Suomen markkinoilta, ryhdytään niiden osalta tarvittaviin toimenpiteisiin.

 

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla

  

Euroopan komissio julkaisee verkkosivuillaan viikottaisen yhteenvedon vaaraa aiheuttavista tuotteista.  Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 5 §:n huolellisuusvelvollisuuden perusteella yritysten on suositeltavaa seurata, onko heidän valikoimissaan tuotteita, jotka on jossain EU:n jäsenmaassa todettu vaarallisiksi. RAPEX-ilmoitusten seuraaminen on myös toiminnanharjoittajien edun ja toiminnan luotettavuuden kannalta tärkeää. Näin yritykset voivat myös ennakolta välttää ostamasta vaarallisia tuotteita, joiden poistaminen markkinoilta saattaa aiheuttaa suuriakin kustannuksia.

 

Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla; valmistajalla, maahantuojalla ja vähittäismyyjällä. Vastuuseen liittyy erityinen huolellisuusvelvollisuus ja velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle omissa tuotteissa havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä.

 

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) 8 §:ssä velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ilmoittamaan valvontaviranomaiselle, jos hänen tiedossaan on, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta aiheutuu vaaraa, sekä tekemään yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi. Jos toiminnanharjoittaja on tuonut esim. RAPEX- ilmoituksessa mainit­tuja tai muita vastaavan vaaran sisältäviä tuotteita Suomen markkinoille tai myynyt tai muutoin jakanut niitä esim. liikelahjoina, ilmaisina näytteinä tai palkintoina, hänen tulee ryhtyä oma-aloitteisesti toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi ja ilmoittaa tilanteesta valvontaviranomaiselle.

 

Viranomaiset selvittelevät myös omilla, riskinarviointiin perustuvilla toimenpiteillään löytyykö ilmoitettuja tuotteita markkinoilta.

 

 

Päivitetty 20.10.2017