Hissin haltija

Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia käytössä olevan hissin turvallisuudesta. Hissin haltijaksi katsotaan rakennuksen omistaja ja rakennuksen haltija. Hissin haltijaa edustavat taloyhtiössä tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä.

Haltijan velvollisuudet

Hissin haltijan on huolehdittava, että:

 • hissille on laadittu huolto-ohjelma
 • hissiä huolletaan huolto-ohjelman mukaisesti
 • hississä havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti
 • hissille tehdään asianmukaiset tarkastukset
 • hissiä koskevat asiakirjat ovat huoltajien ja tarkastajien käytettävissä
 • hissistä pelastaminen tapahtuu turvallisesti.

Hissin huoltaminen

Hissin haltijan tulee huolehtia siitä, että hissille laaditaan huolto-ohjelma ja että hissiä huolletaan ohjelman mukaisesti. Huolto-ohjelmassa määritellään huoltokäynneillä tehtävät toimenpiteet ja määrävälit säännönmukaisille käynneille. Varsinaiset huoltotyöt hissin haltija antaa käytännössä hissihuoltoliikkeen tehtäväksi.

 

Huolto-ohjelma laaditaan yhteistyössä hissin haltijan ja hissialan asiantuntijoiden kanssa. Huolto-ohjelmaa laadittaessa ja riittävän huollon määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon hissin käyttömäärä, käyttöympäristö ja hissin tyyppi. Huolto-ohjelmaa laadittaessa lähtökohtana on hissin valmistajan ohjeet hissin huollossa tarvittavista toimista.

Huollon asianmukaisuuden varmistaminen

Hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta olennaista on asianmukainen huolto. Hissin huoltosopimukseen sekä huoltoliikkeen valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Jos huolto on puutteellista, alkaa hissiin ilmaantua vikoja ja toimintahäiriöitä, jolloin on tehtävä erillisiä korjauksia ja myös turvallisuus voi vaarantua. Huoltoliikkeellä pitää olla aikaa ja resursseja tehdä jokaisella huoltokäynnillä huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet.

 

Hissin haltija voi hankkia tietoa hissin huollosta mm. seuraavia asioita selvittämällä:

 • Hissin yleinen kunto ja hissitilojen siisteys
 • Toimiiko hissi moitteettomasti?
 • Onko pieniä vikoja tai puutteita?
 • Onko erillistä korjausta vaativia isompia vikoja tai käyttökatkoksia?
 • Hissin huoltopäiväkirjan tarkistaminen. Onko huollot tehty huolto-ohjelman mukaisesti?
 • Määräaikaistarkastuksen pöytäkirjojen tarkastaminen. Onko tarkastuksissa on havaittu paljon vikoja?

Vikojen ja puutteiden korjaaminen

Hissin haltijan on huolehdittava siitä, että hississä havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti. Saatuaan tietoon hississä olevan vian esimerkiksi hissin matkustajalta, huoltajalta tai tarkastajalta, hissin haltijan tulee riittävän nopeasti käynnistää vian tai puutteen korjaaminen. Käytännössä korjaustehtävä annetaan hissihuoltoliikkeelle.

 

Hissin määräaikaistarkastuksessa havaitut viat ja puutteet kirjataan tarkastuspöytäkirjaan. Pöytäkirja on kohdennettu hissin haltijalle ja haltijan tulee huolehtia siitä, että pöytäkirjassa mainitut viat ja puutteet tulevat korjatuiksi. Hissin haltija ei voi oman harkintansa mukaan jättää korjauttamatta tarkastuksessa havaittuja vikoja ja puutteita, vaan muutosta tarkastuspöytäkirjaan tulee hakea pöytäkirjan mukana toimitettavan muutoksenhakuohjeen mukaisesti.

Hissin tarkastaminen

Säännöllisillä tarkastuksilla varmistetaan hissin turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito. Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että hissille tehdään määräaikaistarkastukset. Henkilöhissille tehdään määräaikaistarkastus joka toinen vuosi.

 

Hissin tarkastaminen on hissin haltijan ja tarkastuslaitoksen välinen toimeksianto, eli siitä tehdään tarkastussopimus haltijan ja tarkastuslaitoksen välillä. Tarkastuskäynneistä sopimisen haltija voi antaa huoltoliikkeen tehtäväksi. Useimmiten tarkastuskäyntiin osallistuu huoltoliikkeen edustaja.

 

Hissejä tarkastavat Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Hissejä tarkastavat laitokset on listattu Tukesin verkkosivuilla.

 

Lisää tietoa tarkastamisesta on sivulla Hissin tarkastaminen.

Asiakirjat

Kaikki hissiä koskevat asiakirjat on tarpeen säilyttää huolellisesti. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa rakenteelliset asiakirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet, huolto-ohjelma, huoltopäiväkirja sekä tarkastuspöytäkirjat.

 

Hissin huoltajia ja tarkastajia varten asiakirjoista on säilytettävä hissin luona ainakin huolto-ohjelma, huoltopäiväkirja, huolto-ohjeet ja ohjeet hissistä pelastamista varten. Asiakirjat voivat sijaita hissin konehuoneessa tai konehuoneettoman hissin ollessa kyseessä hissin ohjauskaapissa.

Hissistä pelastaminen

Hissi voi huollosta ja tarkastuksesta huolimatta pysähtyä vikatapauksessa siten, että siitä ei pääse ulos. Tällöin tarvitaan perehtynyttä, ammattitaitoista ja hissitekniikan tuntevaa pelastajaa. Väärin suoritettuna pelastustyöt altistavat sekä pelastettavan että pelastajan vakaville vaaroille. Normaalisti hissin haltija sopii pelastamisen järjestämisestä hissin huoltoliikkeen kanssa.

 

Hissistä pelastamisen ei ole tarkoitus olla ensisijaisesti pelastuslaitoksen tehtävä, vaan pelastuslaitoksen hälyttäminen tulee rajoittua tilanteisiin, joissa hissin jäänyt on loukkaantunut tai välittömässä vaarassa tai joissa pelastuslaitosta tarvitaan jostain muusta erityisestä syystä avustamaan pelastustoimenpiteissä.

Päivitetty 20.1.2017