Hissin tarkastaminen

Hissille tehdään sen elinkaaren aikana erilaisia tarkastuksia. Uusi hissi tarkastetaan markkinoille saattamisen yhteydessä, käytössä olevalle hissille tehdään määräaikaistarkastuksia ja myös hissille tehdyt muutostyöt tarkastetaan.

 

Hissiturvallislaissa säädetään myös eräiden konedirektiivin soveltamisalueeseen kuuluvien laitteiden tarkastamisesta. Sellaisia laitteita ovat liukuporras, liukukäytävä, kevythissi, henkilöpaternosterhissi ja sähkökäyttöinen nosto-ovi.

 

Tarkemmin tarkastuksista on Tukes-ohjeessa Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset.

Määräaikaistarkastus

Henkilöhissille tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran kahden vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

 

Liukuportaalle, liukukäytävälle, kevythissille ja henkilöpaternosterhissille tehdään määräaikaistarkastus kuten henkilöhissille. Sähkökäyttöiselle nosto-ovelle, jonka ovipinta ei kierry rullalle akselin ympäri ja joka ei ole yksityiskäytössä ja jonka nostokorkeus on suurempi kuin 2,9 metriä, tehdään määräaikaistarkastus ensimmäisen kerran neljän vuoden aikana käyttöönotosta ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

 

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan laitteen käytön turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito. Tarkastuksessa käydään läpi laitteen teknisiä osia ja toimintaa. Tarkastuksessa myös tarkistetaan, että laitteen huolto-ohjelma on laitteelle soveltuva ja että huolto-ohjelmaa on noudatettu.

 

Hissin haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että hissille tehdään määräaikaistarkastukset.

 

Määräaikaistarkastuksia tekevät Tukesin hyväksymät valtuutetut laitokset. Nosto-ovia voivat tarkastaa myös valtuutetut tarkastajat. Tarkastuksiin valtuutetut toimijat löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

Uusintatarkastus

Jos määräaikaistarkastuksessa havaitaan vakavia puutteita, hissi määrätään tarkastettavaksi uudelleen. Uusintatarkastus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa. Hissin käyttöä ei ole välttämätöntä keskeyttää, mutta puutteet on korjattava kiireellisesti.

Uuden hissin tarkastus

Ennen kuin uusi hissi otetaan käyttöön, on sen vaatimustenmukaisuus ja siten myös turvallisuus varmistettava hissidirektiivin 2014/33/EU mukaisin menettelyin. Hissidirektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä hissiturvallisuuslailla. Suomessa yleisimmin käytetty menettely on tehdä tyyppitarkastetulle hissille lopputarkastus (hissidirektiivin liitteet IV ja V) tai sitten tyyppitarkastamattomalle hissille yksikkökohtainen tarkastus (hissidirektiivin liite VIII).

 

Uuden hissin vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kuuluu hissin toimittajan velvollisuuksiin. Kun hissin vaatimustenmukaisuus on varmistettu, kiinnittää hissin toimittaja hissiin CE- merkinnän ja antaa hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

 

Uusien hissien tarkastuksia voivat tehdä ilmoitetut laitokset. Suomen osalta työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa laitoksen Euroopan komissiolle, jonka jälkeen ilmoitettu laitos on oikeutettu tekemään hisseille hissidirektiivin mukaisia tarkastuksia EU:n alueella.

Varmennustarkastus

Liukuportaan, liukukäytävän ja kevythissin turvallisuuden varmistamiseksi niille tehdään varmennustarkastus kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvalle nosto-ovelle tehdään varmennustarkastus kuuden kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Varmennustarkastus on uusittava, jos laite siirretään uuteen käyttöpaikkaan.

 

Laitteen haltijan on huolehdittava siitä, että laitteelle tehdään varmennustarkastus. Varmennustarkastuksia suorittavat samat tahot kuin määräaikaistarkastuksia.

Muutostöiden tarkastus

Hissin muutostyöllä tarkoitetaan, että hissin osa tai isompi laitekokonaisuus korvataan alkuperäisestä poikkeavalla osalla tai rakenteella. Muutostyöt voidaan jakaa merkittäviin ja vähäisiin. Merkittävänä muutostyönä pidetään muutosta, jonka kohteena on hissin nimellisnopeus, nimelliskuorma, korin paino tai nostokorkeus tai jos tiettyjä turvallisuuteen liittyviä hissin osia lisätään, muutetaan tai korvataan toisen tyyppisellä. Laajoista merkittävistä muutostöistä käytetään myös nimityksiä peruskorjaus tai modernisointi. Vähäisiä muutostöitä ovat muut kuin edellä tarkoitetut muutostyöt.

 

Kun hissiin on tehty merkittäviä muutostöitä, muutetut osat tai rakenteet on tarkastutettava valtuutetulla laitoksella ennen hissin käyttöönottoa. Tarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin hissin yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuvaa menetelmää (hissidirektiivin liite VIII).

 

Hissin vähäisten muutostöiden vaatimustenmukaisuudesta vastaa työn tehnyt toiminnanharjoittaja. Ennen hissin käyttöönottoa toiminnanharjoittaja tekee työlle ns. oman työn tarkastuksen. Muutostyöt kirjataan huoltokirjaan ja päivitetään hissin teknisiin dokumentteihin. Valtuutettu laitos tarkastaa muutokset seuraavan määräaikaistarkastuksen yhteydessä.