Hissin vaatimustenmukaisuus

Uusi hissi

Uuden hissin vaatimustenmukaisuudesta säädetään hissidirektiivissä 2014/33/EU. Uuden hissin on täytettävä hissidirektiivissä säädetyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Hissidirektiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä hissiturvallisuuslailla (1134/2016) ja olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa hissien turvallisuudesta.

 

Hissin katsotaan täyttävän olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, kun se rakennetaan yhdenmukaistettujen Eurooppalaisten hissialan standardien mukaisesti. Kyseisiä yhdenmukaistettuja standardeja on tällä hetkellä 16, perusstandardi on SFS-EN 81-20.

 

Hissin voi rakentaa myös standardeista poikkeavalla tavalla, mutta silloin on osoitettava, mm. riskinarvioinnin keinoin, että standardista poikkeavalla ratkaisulla saavutetaan standardin osoittama turvallisuustaso.

 

Hissin toimittajan on suoritettava markkinoille saatettavalle hissille vaatimustenmukaisuuden arviointi käyttämällä hissidirektiivissä säädettyjä arviointimenettelyjä. Suomessa yleisimmin käytetty menettely on tehdä tyyppitarkastetulle hissille lopputarkastus (hissidirektiivin liitteet IV ja V) tai sitten tyyppitarkastamattomalle hissille yksikkökohtainen tarkastus (hissidirektiivin liite VIII). Tarkastuksia tekevät ilmoitetut laitokset.

 

Kun hissin vaatimustenmukaisuus ja siten myös turvallisuus on varmistettu, kiinnittää hissin toimittaja hissiin CE- merkinnän ja antaa hissistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Vanha hissi

Hissin turvallisuusvaatimuksiin sovelletaan hissin rakentamisaikana voimassa olleita säädöksiä. Hissidirektiivi tuli voimaan 1999 ja sitä ennen käyttöönotettuihin hisseihin sovelletaan vanhempia kansallisia säädöksiä. Esimerkiksi vuonna 1995 käyttöönotettuun hissiin sovelletaan Sähkötarkastuskeskuksen hissimääräyksiä A8-1994. Vanhat kansalliset säädökset ja määräykset löytyvät Tukesin verkkosivuilta.

 

Hissin muutostöissä uusittavien laitekokonaisuuksien on oltava nykyisin voimassa olevien teknisten vaatimusten mukaisia.

Päivitetty 20.1.2017