Hissitöiden tekeminen

Hissitöiden tekeminen edellyttää ammattitaitoa ja asianmukaista pätevyyttä. Hissin haltija voi itse vastata korin sisäpuolisesta puhdistuksesta ja lampun tai peilin vaihdosta, jos työ voidaan tehdä korin sisällä. Muut hissityöt edellyttävät hissipätevyyttä.

Edellytykset toiminnan harjoittamiselle ja hissipätevyys

Hissin huolto-, korjaus- tai muutostöitä tekevän toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus hissitöistä Tukesille. Toiminnanharjoittajalla on oltava palveluksessaan hissitöiden johtaja, jolla on hissipätevyys. Hissitöiden johtaja vastaa yrityksessä mm. siitä, että työn tekeminen on turvallista, työn lopputulos on turvallinen ja että työntekijät ovat ammattitaitoisia ja opastettuja tehtäviinsä.

 

Hissipätevyyden vaatimuksista säädetään hissiturvallisuuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa hissien turvallisuudesta. Pätevyyden saamiseksi edellytetään soveltuvaa koulutusta, riittävää työkokemusta hissialalta sekä hyväksytysti suoritettua hissiturvallisuustutkintoa. Hissiturvallisuustutkintoja järjestää Tukes. Hissipätevyyden edellytysten täyttymisen arvioi ja hissipätevyyden myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

 

Mitä hissitöiden tekeminen edellyttää?

 

 

 

 

Hissitöihin kelpoiset toiminnanharjoittajat on tarkistettavissa Tukesin toiminnanharjoittajarekisteristä.

 

Itsenäisesti hissitöitä tekevällä työntekijällä on oltava riittävä ammattitaito. Hissiturvallisuuslain 45 §:ssä on säädetty minimivaatimukset itsenäiselle työskentelylle. Hissitöiden johtajan tehtävänä on arvioida henkilön soveltuvuus kulloisiinkin työtehtäviinsä ja itsenäisen työskentelyn edellytysten täyttyminen. Jos itsenäisen työskentelyn edellytykset eivät täyty, tulee henkilön työskennellä työryhmässä valvottuna ja opastettuna.

 

Uuden hissin rakentamisesta säädetään EU:n laajuisesti hissidirektiivissä eikä uuden hissin rakentamiseen sovelleta kansallisia ilmoitus-, rekisteröinti- eikä hissipätevyysvaatimuksia. Uuden hissin rakentaminen ei ole hissiturvallisuuslain tarkoittamaa hissityötä.

Vaatimukset kaikelle hissille tehtävälle työlle

Perusvaatimuksena kaikille hissityötä ja uuden hissin asentamistyötä tekeville on, että työntekijän on oltava opastettu kyseiseen tehtävään sekä perehtynyt hissiturvallisuutta, sähköturvallisuutta ja työturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin.

 

Hissityössä ja uuden hissin asentamisessa on otettava huomioon, mitä työturvallisuudesta säädetään työturvallisuuslaissa. Työturvallisuuslaki ja sen nojalla annetut säädökset käsittelevät esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia ja fysikaalisia vaaroja ja niissä säädetään muun muassa henkilösuojainten ja työvälineiden käytöstä. Lisäksi hissityöhön ja uuden hissin asentamiseen sovelletaan, mitä sähköturvallisuuslaissa säädetään sähkötyöturvallisuudesta.

Turvallisuuden varmistaminen hissitöissä

Hissitöitä tehtäessä on noudatettava varovaisuutta ja huolehdittava siitä, ettei kenellekään aiheudu vaaraa työn tekemisen aikana.

 

Hissin turvallisuus ei saa miltään osin heikentyä hissitöiden seurauksena. Erityisen tärkeää asia on huomioida muutostöissä, jolloin käytössä olevaan hissiin yhdistetään uusien vaatimusten mukaisia laitekokonaisuuksia.

Hissin huoltajan tehtävät

Hissin huoltajan tulee:

  • tehdä hissille huolto-ohjelman mukaiset toimenpiteet huolto-ohjelmassa mainituin määrävälein
  • huolehtia siitä, että hissin huoltaminen ja korjaaminen suoritetaan turvallisesti sekä työntekijöiden että sivullisten kannalta
  • huolehtia siitä, että hissi on hissiin tehdyn työn osalta säädösten edellyttämässä kunnossa huoltojen ja korjausten jälkeen
  • ilmoittaa haltijalle hississä havaituista vioista ja puutteista
  • merkitä konehuoneessa säilytettävään huoltopäiväkirjaan huoltokäynnit huoltotoimenpiteineen sekä hississä esiintyneet viat ja niiden korjaaminen sekä päivämäärä ja työntekijän nimi.