Malminetsintä

Kaivoslaissa (621/2011) säädetään malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja velvollisuuksista toiminnan aloitusvaiheessa ja sen jatkuessa, sekä toiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteistä.


Uusi kaivoslaki on nykyaikainen ja vastaa paremmin kestävän käytön ja kehityksen periaatteita. Kaivoslaki ottaa huomioon niin malminetsinnän ja kaivostoiminnan edellytysten varmistamisen kuin ympäristönäkökohdat, kansalaisten perusoikeudet, maanomistajien oikeudet ja kuntien vaikuttamismahdollisuudet. Lain mukaan malminetsintää on mahdollista tehdä etsintätyönä, joka muistuttaa osittain jokamiehenoikeuksia. Malminetsintälupa tarvitaan kuitenkin, jos malminetsintää ei voida toteuttaa etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen suostumustaan.


Jos toiminnasta voi aiheutua haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle tai muulle elinkeinotoiminnalle taikka maisemallisten tai luonnonsuojeluarvojen heikentymistä, on malminetsintälupa myös oltava.


Uraanin ja toriumin etsintään vaaditaan aina malminetsintälupa.

 

Päivitetty 21.8.2012