Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineilla tarkoitetaan valmisteita, joita käytetään:

  • suojelemaan kasveja tai kasvituotteita kasvintuhoojalta (tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta-aineet)
  • tuhoamaan haitallisia kasveja tai kasvin osia tai estämään kasvien haitallista kasvua (rikkakasvien torjunta-aineet)
  • vaikuttamaan kasvien elintoimintoihin muulla tavoin kuin ravinteina (kasvunsääteet)
  • vaikuttamaan kasvituotteiden säilyvyyteen, jollei näihin aineisiin ja valmisteisiin sovelleta elintarvikelisäaineita koskevia erityissäännöksiä

 

Tukes päättää kasvinsuojeluaineeksi tarkoitettujen valmisteiden hyväksymisestä ja käytön ehdoista Suomessa ja pitää yllä rekisteriä hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista. Ainoastaan kasvinsuojeluainerekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita saa myydä ja käyttää.

Kasvinsuojeluaineiden tehoaineet arvioidaan yhteisesti EU:ssa. Tehoaineen hyväksymisestä annetaan komission täytäntöönpanoasetus. Tehoaineita koskevat päätökset löytyvät komission ylläpitämästä tehoainetietokannasta.


Kasvinsuojeluaineiden hyväksymisestä säädetään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetussa asetuksessa (1107/2009/EY). Asetusta alettiin soveltaa 14.6.2011 alkaen. Uudella asetuksella korvataan kasvinsuojeluainedirektiivi (91/414/ETY), jota kuitenkin sovelletaan edelleen ennen 14.6.2011 haettujen valmisteiden osalta.


Vuoden 2012 alussa tuli voimaan uusi laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011). Lain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö. Laissa otetaan huomioon yllä mainittu EU:n kasvinsuojeluaineasetus. Lisäksi lailla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2009/128/EY) yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi.

Päivitetty 15.9.2017