Tuote-VOC

Tuote-VOC-asetus koskee rakennus- ja korjausmaaleja ja -lakkoja sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteita

 

Eräiden rakennusmaalien ja -lakkojen sekä ajoneuvojen korjausmaalauksessa käytettävien tuotteiden liuotinpitoisuuksia rajoitetaan ns. tuote-VOC-asetuksella 837/2005.

 

Asetuksessa määritellään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC-yhdisteet) pitoisuuden enimmäismäärät ja niiden merkitseminen tuotteen päällysmerkintöihin. Lainsäädännön tavoitteena on vähentää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden päästöjä. Haihtuessaan ilmaan nämä orgaaniset yhdisteet vaikuttavat auringonvalon vaikutuksesta haitallisen alailmakehän otsonin muodostumiseen.

 

Poikkeustapauksissa erityistä historiallista ja kulttuurista arvoa omaavien rakennusten ja vanhojen ajoneuvojen entistämiseen tai ylläpitoon Tukes voi hakemuksesta myöntää yksittäisen luvan myydä tai ostaa tuotetta, jossa tuote-VOC-asetuksen asettamat raja-arvot ylittyvät. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain tiettyyn, rajattuun käyttökohteeseen.

 

Soveltamisala

Tuote-VOC-asetuksen soveltamisalaan kuuluvat eräät ajoneuvojen korjausmaalaustuotteet sekä rakennus- ja korjausmaalit ja -lakat, joita käytetään rakennuksiin, niiden koristeisiin ja kiinteisiin kalusteisiin sekä rakennuksiin liittyviin rakenteisiin. Asetuksen mukaisiin ajoneuvojen korjausmaalaustuotteisiin kuuluvat myös aerosolituotteet; sen sijaan rakennustuotteiden aerosolit eivät kuulu asetuksen soveltamisalan tuotteisiin.

 

Tuote-VOC-asetusta ei sovelleta tuotteisiin, joita käytetään ns. laitos-VOC-asetuksen (435/2001, muutoksineen) soveltamisalaan kuuluviin toimintoihin, laitoksiin tai toimintaan, joka on ympäristölupavelvollista tai ilmoitettu merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Näissä toiminnoissa VOC-päästöjä rajoitetaan muutoin.

 

Aikataulut ja siirtymäajat

Markkinoille on voitu luovuttaa vuoden 2007 alusta lähtien vain sellaisia asetuksen soveltamisalan maaleja ja lakkoja sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteita, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset ja joissa on merkintä käyttövalmiin tuotteen liuotinsisällöstä ja sallituista pitoisuusrajoista. Vuoden 2008 alusta lähtien pitoisuusrajan ylittäviä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteita ei enää ole saanut saattaa markkinoille. Rakennusmaaleilla ja -lakoilla liuotinpitoisuusrajat tiukkenivat uudelleen vuoden 2010 alussa, kun käyttöön otettiin vaihe II:n raja-arvot. Myös tällöin valmisteille annettiin vastaava vuoden siirtymäaika. Asetuksen alaisia, vaihe II:n pitoisuusrajan ylittäviä, rakennusmaaleja ja -lakkoja ei enää vuoden 2011 alusta lähtien saa saattaa markkinoille.

 

Velvoitteet valmisteiden koostumukselle

Asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille on annettu VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuusrajat, jotka eivät saa ylittyä käyttövalmiissa tuotteessa. VOC-yhdisteillä tarkoitetaan haihtuvaa orgaanista yhdistettä, jonka kiehumispiste normaali-ilmanpaineessa (101,3 kPa) mitattuna on enintään 250 ˚C. Asetuksen rajoittamiin VOC-yhdisteisiin eivät kuitenkaan kuulu tuotteen sisältämät sellaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet, jotka kuivattaessa reagoivat kemiallisesti muodostaakseen osan maalista tai pinnoitteesta. VOC-pitoisuus ilmaistaan grammoina litrassa. Alaluokittain määrätyt VOC-yhdisteiden enimmäismäärät löytyvät tuote-VOC-asetuksen liitteestä 2. Käyttötarkoituksen lisäksi raja-arvot on asetettu rakennus- ja korjausmaaleilla ja -lakoilla erikseen vesiohenteisille (VO) ja liuotinohenteisille (LO) tuotteille. 

 

Velvoitteet päällysmerkinnöille

Tuote-VOC-asetus velvoittaa toiminnanharjoittajan merkitsemään asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden päällykseen tietoja tuotteen VOC-pitoisuudesta. Tuotteen päällysmerkinnöissä pitää olla mainittu:

 

  • asetuksen liitteen 1 mukainen alaluokka (tuoteryhmä), johon tuote kuuluu
  • tuotteelle asetuksen liitteessä 2 määritelty raja-arvo (g/l)
  • käyttövalmiin tuotteen VOC-yhdisteiden enimmäispitoisuus (g/l)

 

Tarvitseeko minun noudattaa tuote-VOC-asetusta? (pdf)

 

Valvonta ja tietojen toimittaminen

Tuote-VOC-asetuksen määräysten toteutumista valvovat ympäristösuojelulain 22 §:n mukaiset valvontaviranomaiset, eli elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset. Tukes vastaa valvonnan järjestämisestä ja laatii valvontaohjelman, jolla seurataan asetuksen noudattamista. Tarvittaessa tehdään myös tarkastuskäyntejä.

 

Tuote-VOC-valvontaohjelma (pdf)

 

Tuote-VOC-määrätietolomake

Toiminnanharjoittajat toimittavat Tukesille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tuote-VOC-asetuksen alaisten valmisteiden valmistus-, maahantuonti-, vienti- ja myyntimäärätiedot. Määrätiedot toimitetaan täyttämällä Tuote-VOC-määrätietolomake ja lähettämällä se osoitteeseen Tuote.VOC@tukes.fi.

Muualla verkossa