Valvonta

Kemikaalivalvonnan tavoitteena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja. Valvonnalla varmistetaan, täyttävätkö Suomessa markkinoille saatetut kemikaalit kemikaalilainsäädännön, ja siten myös EU:n lainsäädännön velvoitteet ja määräykset mm. kemikaalien merkitsemisestä, pakkaamisesta ja käyttöä koskevista rajoituksista sekä lupamenettelyistä. Valvonnalla pyritään poistamaan markkinoilta säännösten vastaiset kemikaalit tai korjauttamaan havaitut puutteet siten, että kemikaalit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi valvotaan, että vähittäismyymälässä noudatetaan vaarallisten kemikaalien myyntiä koskevia määräyksiä.

 

Valvonta kohdistetaan joko vähittäismyynnissä oleviin kemikaaleihin tai niiden valmistajien, maahantuojien ja/tai jakelijoiden varastoissa oleviin kemikaaleihin. Suuntaamalla valvonta kemikaalien markkinoilla saattamisesta vastuussa olevien toiminnanharjoittajien kemikaaleihin voidaan ennakolta varmistaa, että vähittäismyynnissä olevat kemikaalit päällysmerkintöjen ja pakkausten oikeellisuuden suhteen ja muiden vaatimusten osalta ovat kemikaalilainsäädännön mukaisia ennen niiden luovuttamista myyntiin tai käyttöön.

 

Kasvinsuojeluainevalvonnan tavoitteena on estää Suomessa hyväksymättömien, kasvinsuojeluainerekisteristä poistettujen kasvinsuojeluaineiden markkinointi ja käyttö. Lisäksi valvotaan asianmukaista käyttöä, kauppaa, markkinointia, mainontaa sekä valmisteiden vaatimustenmukaisuutta.

 

Kemikaalivalvonnasta vastaa Tukes. Yhteistyökumppaneina voivat toimia sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto, Evira ja Tulli.

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat kemikaalilainsäädännön noudattamista ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä. Lisäksi ne valvovat tuote-VOC-asetuksen määräysten toteutumista. Tukes laatii valvontaohjelman, jolla seurataan asetuksen noudattamista.

Päivitetty 4.11.2013