Maankäytön suunnittelu

Kaavoitusviranomaisten on maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön perusteella selvitettävä kaavan laadinnan yhteydessä rakentamisen vaikutukset. Selvitettäviin asioihin kuuluvat lähellä olevissa kemikaali- ja räjähdekohteissa mahdollisten onnettomuuksien vaikutukset. Kun onnettomuusvaarallisten kohteiden ympäristöä kaavoitetaan, on Tukesilta ja pelastusviranomaiselta pyydettävä lausunto.


Prosessin sujuvuuden takaamiseksi on hyvä selvittää Tukesilta ja pelastusviranomaiselta jo varhaisessa vaiheessa (esim. osallistumis- ja arviointisuunnitelma) mahdollisia tarpeita myöhemmille lausunnoille, viranomaisneuvotteluihin osallistumiselle jne.


Kaikille Tukesin valvomille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyke. Näillä alueilla tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Luettelo laitoksista ja niiden konsultointivyöhykkeistä täällä.

 

Perusedellytyksenä uuden tuotantolaitoksen sijoitukselle on, että alueen kaavoitus mahdollistaa sen. Alueen tulee olla varattu teollisuus- ja varastotoimintaan, jolloin sen kaavamerkintä on esimerkiksi ”T”. Suuronnettomuusvaarallisille kohteille suositellaan kaavamerkintää T/Kem (teollisuus- tai varastorakennusten alue, jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen). Ilman erityistä perusteltua syytä tuotantolaitosta ei saa sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle.

Päivitetty 12.7.2017