VAK - Vaarallisten aineiden kuljetus

Kuva kuljetuksesta

Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisiin kuljetuksiin kuuluvat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin.

 

Monien tavallisten kulutustuotteiden ohella vaarallisia aineita kuljetetaan myös esimerkiksi maa- ja metsätalouden tarpeisiin sekä työmaille. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita. Räjähteiden osuus kuljetuksista on noin pari prosenttia.

 

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.


Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden ja -pakkauksien on täytettävä kemikaalikohtaiset tekniset vaatimukset, jotta niiden sisältö ei onnettomuustilanteessakaan aiheuttaisi vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Tukes valvoo kuljetettavien pakkausten ja säiliöiden vaatimustenmukaisuutta.

 

Säiliöitä ja pakkauksia koskevat säädökset ja määräykset

  • Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1095/2014)
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002, viimeisin muutos 774/2015
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002, viimeisin muutos 776/2015)
  • Neuvoston direktiivi 2010/35/EU kuljetettavista painelaitteista
  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 778/2015)

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määräysten liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, ajoluvasta, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä:

 

Muita vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia säädöksiä löytyy Trafin verkkosivuilta.


Vaarallisten aineiden luokittelu kuljetuksessa

Luokka 1

Räjähteet (louhintaräjähteet, ilotulitteet)

Luokka 2

Kaasut (hiilidioksidi, asetyleeni, nestekaasu)

Luokka 3

Palavat nesteet (bensiini, diesel, alkoholit)

Luokka 4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet
ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet  (naftaleeni, rikki)

Luokka 4.2

Helposti itsestään syttyvät aineet (fosfori, kalsiumsulfidi)

Luokka 4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan
kehittävät palavia kaasuja (kalsiumhydridi, alumiinijauhe,litium)

Luokka 5.1

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet
(natriumkloriitti, natriumperoksidi, vetyperoksidi)

Luokka 5.2

Orgaaniset peroksidit  (peroksietikkahappo)

Luokka 6.1

Myrkylliset aineet (arseeniyhdisteet, lyijyasetaatti, torjunta-aineet)

Luokka 6.2

Tartuntavaaralliset aineet

Luokka 7

Radioaktiiviset aineet

Luokka 8

Syövyttävät aineet  (muurahaishappo, rikkihappo, lipeä)

Luokka 9

Muut vaaralliset aineet ja esineet
(litium-metalliakut, ympäristölle vaaralliset aineet)

 

Kysyttävää-banneri

 

 

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 28.8.2017