Tuotteiden jäljitettävyys

EU:n tuoteturvallisuusdirektiivi (2001/95/EY) edellyttää, että tuotetta tai tarvittaessa kyseistä tuotantoerää koskevat tiedot on ilmoitettava tuotteessa tai sen pakkauksessa. Myös valtioneuvoston asetuksessa kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) säädetään, että kulutustavarassa on tarvittaessa oltava valmistuserätunnus tai muu kulutustavaran yksilöimiseksi tai tarvittaessa jäljittämiseksi tarvittava tieto. Tiettyjä tuoteryhmiä, kuten leluja ja kosmeettisia valmisteita, koskien on jäljitettävyydestä säädetty erikseen näitä tuoteryhmiä koskevassa erityislainsäädännössä.

 

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että toiminnanharjoittaja vastaa valmistamiensa, maahantuomiensa ja myymiensä tuotteiden turvallisuudesta. Toiminnanharjoittajan on tiedettävä, mistä käytetyt raaka-aineet on hankittu, ja mihin tuotteet on toimitettu eteenpäin jakeluketjussa.

 

Jos tuotteen havaitaan aiheuttavan vaaraa, toiminnan harjoittaja on velvollinen poistamaan sen markkinoilta ja kuluttajilta sekä tiedottamaan vaarasta kuluttajille. Jos tuotteissa ei ole valmistuserä- tai muuta vastaavaa merkintää, tietyn tuotantoerän takaisinveto on vaikeaa ja saattaa tulla elinkeinonharjoittajalle erittäin kalliiksi. Valmistuserän tai -ajankohdan merkitsemisellä ongelmat saadaan helpommin rajattua, jolloin takaisinveto voidaan toteuttaa helposti ja taloudelliset menetykset minimoiden. Jäljitettävyys tukee myös muita liiketoiminnan tarpeita, kuten materiaalivaraston ja toimitusten hallintaa sekä hävikin seurantaa.

 

Tuotteiden jäljitettävyyttä varten on olemassa melko helppoja ja halpoja teknisiä ratkaisuja, jotka ulottuvat raaka-aineiden hallinnasta tuotantoprosessin kautta vähittäiskauppaan saakka. Teknisiä jäljitysmenetelmiä on hyödynnetty etenkin elintarviketeollisuudessa ja -kaupassa.


Kulutustavaroiden jäljitettävyyden etuja:

  • voidaan tehdä kriisitilanteissa kohdennettuja takaisinvetoja
  • voidaan jakaa kuluttajille ja valvontaviranomaisille täsmällistä informaatiota
  • parannetaan kuluttajien turvaa: terveydelle vaaralliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti markkinoilta
  • parannetaan yritysten turvaa: virhe voidaan löytää ja korjata nopeasti
  • varmistetaan valvontaviranomaisten tiedonsaanti
  • ehkäistään tarpeettoman suuria markkinahäiriöitä

 

Päivitetty 29.4.2016