Lainsäädäntöä

Kansallinen lainsäädäntö

 

Lait

Laki kuluttajaturvallisuuslain muuttamisesta (voimaan 1.5.2016) (1510/2015)

Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)

Laki lelujen turvallisuudesta (1154/2011)

Laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010)

Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle (1197/2009)

 

 

Asetukset

 

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta (779/2015)

Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä (683/2013)

Valtioneuvoston asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa (233/2012)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista  (1352/2011)

Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta (1218/2011)

Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011)

Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista (1101/2009)

Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004)

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä (621/2001)

Asetus suun kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista  (402/1996)

Asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista (1991/359)

Asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista (57/1991

Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista  (743/1990)Valtioneuvoston päätökset

Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista (1406/1993)


Ministeriön päätökset

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista (903/1994)


Ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevat säädökset

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009

Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista (78/2011)

Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006)

Kansanterveyslaki (66/1972

 

 

 

  

 

EU-lainsäädäntö

 

 
Direktiivit

 

Direktiivien käännökset ovat alkuperäisversioita, niissä ei siis ole huomioitu myöhemmin tulleita muutoksia. Ajantasaiset käännökset (ns. konsolidoidut versiot, jotka sisältävät kaikki muutokset) löytyvät otsikon ”Asiakirjojen väliset yhteydet” alta. 

“Henkilönsuojaindirektiivi”, Neuvoston direktiivi 89/686/ETY
Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

 

 

“Konedirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006 , koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä  kesäkuuta 2009 , lelujen turvallisuudesta 


“Melupäästödirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä


Neuvoston direktiivi 87/357/ETY
Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta
 
“Tuoteturvallisuusdirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta
 
“Tuttidirektiivi”, Komission direktiivi 93/11/ETY
Komission direktiivi 93/11/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista

 

 


Asetukset

 

681/2013/EY Komission asetus  lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425
annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta


Muita EY-säädöksiä
  

 

 

Tuoteturvallisuusdirektiivin perusteella julkaistut standardiviitteet
Viitteet komission sivulla

  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta Asetus 765/2008/EY

 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta

 

 

Päivitetty 14.9.2017