Lainsäädäntöä

Kansallinen lainsäädäntö

 

Lait


22.7.2011/920  Kuluttajaturvallisuuslaki

18.11.2011/1154 Laki lelujen turvallisuudesta

19.3.2010/187 Laki CE-merkintärikkomuksesta   

22.12.2009/1197 Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle

 

 

Asetukset

 

23.6.2015/779 Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n muuttamisesta

19.9.2013/683 Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä 

10.5.2012/233 Valtioneuvoston asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa 

15.12.2011/1352 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista  

8.12.2011/1218 Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta

3.11.2011/1110 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta 

17.12.2009/1101 Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista 

12.6.2008/400 Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta

14.9.2006/780 Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä

23.6.2004/613 Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista

5.7.2001/621 Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä

7.6.1996/402 Asetus suun kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista  

15.2.1991/359 Asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista 

17.1.1991/57  Asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista

24.8.1990/743 Asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista  Valtioneuvoston päätökset

22.12.1993/1406 Valtioneuvoston päätös henkilönsuojaimista

 

Ministeriön päätökset

12.10.1994/903 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös N-nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista


Ympäristöterveydenhuollon järjestämistä koskevat säädökset

12.6.2009/410  Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta

27.1.2011/78 Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista 

27.7.2006/665 Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

28.1.1972/66  Kansanterveyslaki

  

EU-lainsäädäntö

 
Direktiivit

Direktiivien käännökset ovat alkuperäisversioita, niissä ei siis ole huomioitu myöhemmin tulleita muutoksia. Ajantasaiset käännökset (ns. konsolidoidut versiot, jotka sisältävät kaikki muutokset) löytyvät otsikon ”Asiakirjojen väliset yhteydet” alta. 

“Henkilönsuojaindirektiivi”, Neuvoston direktiivi 89/686/ETY
Neuvoston direktiivi 89/686/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä

 

“Konedirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006 , koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä  kesäkuuta 2009 , lelujen turvallisuudesta 


“Melupäästödirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä


Neuvoston direktiivi 87/357/ETY
Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta
 
“Tuoteturvallisuusdirektiivi”, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta
 
“Tuttidirektiivi”, Komission direktiivi 93/11/ETY
Komission direktiivi 93/11/ETY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, N-nitrosamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeeristä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista


Asetukset
681/2013/EY Komission asetus  lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta

Muita EY-säädöksiä
  

 

Tuoteturvallisuusdirektiivin perusteella julkaistut standardiviitteet
Viitteet komission sivulla


Komission päätös 2006/502/EY
2006/502/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 2006 , jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta Asetus 765/2008/EY

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008 , tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta

 

 


Päivitetty 23.10.2015