Tietojen antaminen kuluttajille


Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) edellyttää, että toiminnanharjoittaja antaa kuluttajille tavaraan tai palveluun liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttö- tai toimintaohjeet ja varoitukset. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.


Niin sanotulla tietojenantoasetuksella (613/2004) säädetään tarkemmin siitä, mitkä ovat tarpeellisia tietoja. Tukes on vuonna 2015 antanut yleisohjeen tietojenantoasetuksen soveltamisesta. Ohje auttaa toiminnanharjoittajia täyttämään velvollisuutensa antaa kuluttajille tarpeellisia tietoja kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista. 

 

Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät 

Kulutustavarasta on aina käytävä ilmi sen kauppatavan mukainen nimi sekä valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan nimi.  Jos se on tarpeen terveydelle tai omaisuudelle aiheutuvan vaaran torjumiseksi, on tuotteesta annettava mm. ohjeet kokoamisesta, asentamisesta, käytöstä, huollosta ja hävittämisestä. Lisäksi tuotteessa on oltava turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät.


Käyttöohjeet ja varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi. Tietoja voidaan myös antaa yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. Ohjeissa esitetyt asiat tulee kertoa johdonmukaisesti ja siinä järjestyksessä, jossa kuluttajan on tarkoitettu toimivan tai voidaan olettaa toimivan. Tiedot tulee merkitä joko tuotteeseen tai tuotteen myyntipäällykseen, jolleivät ne käy selvästi ilmi myyntipäällystä avaamatta. Tiedot voidaan myös tarvittaessa merkitä erilliselle selosteelle, jos ne eivät esimerkiksi mahdu myyntipäällykseen. Lisätietoa oppaasta Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät (pdf).

 

SFS:n standardissa SFS-EN 82079-1 on esitetty yleiset periaatteet sekä yksityiskohtaisia vaatimuksia tuotteiden käyttöohjeiden suunnittelulle ja laatimiselle.


Tuoteryhmäkohtaista lisätietoa tietojen antamisesta löytyy niiden omilta sivuilta.

 

Palveluun osallistuville annettavat ennakkotiedot


Palvelun tarjoajan on annettava kuluttajalle ennakolta sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen vaaran torjumiseksi. Ennakkotiedot voivat koskea esimerkiksi palvelun vaativuustasoa  tai kuluttajalta edellytettävää ennakko-osaamista, terveyden tilaa tai viranomaisen myöntämää lupaa osallistuakseen palveluun. Palveluun saattaa myös liittyä muita seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan päätökseen osallistua palveluun. Tällaisia voivat olla palvelun mahdollisesti aiheuttamat pysyvät vaikutukset, palvelun reitti ja sääolosuhteet.


Ennakkotiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Usein kyse on kirjallisesta aineistosta ja suullisesta opastamisesta, mutta joissain tilanteissa voidaan tarvita yksityiskohtaisempaa opetusta tai etukäteisharjoittelua. Kuluttajia on ohjeistettava riittävästi miten toimitaan itse suorituksen aikana, hätätilanteessa tai jos asiakas haluaa keskeyttää palvelun.


Palvelun tarjoajan on kaikessa tiedonannossaan otettava huomioon sekä kuluttajien perehtyneisyys tarjottavasta palvelusta että heidän kykynsä omaksua ohjeita. Tarvittaessa tulee ottaa huomioon erityisten osallistujaryhmien (kuten esim. lasten, vanhusten tai liikuntarajoitteisten) tarpeet.


Tukes on laatinut tiettyjen palvelutyyppien turvallisuutta koskevia valvontaohjeita. Ohjeissa käsitellään mm. mitä tietoja asiakkaille tulisi antaa juuri nimenomaisessa palvelussa.


Palveluiden turvallisuusvaatimuksia

 

 

 

 

Päivitetty 29.4.2016