Vaarallinen tuote tai palvelu

Toiminnanharjoittajan velvollisuudet jos tuote tai palvelu aiheuttaa vaaraa

Jos tuote tai palvelu aiheuttaa vaaraa, toiminnanharjoittaja on velvollinen:

  • Ilmoittamaan vaaraa aiheuttaneesta tuotteesta tai palvelusta ja sitä koskevista toimenpiteistään valvontaviranomaiselle
  • Poistamaan tuotteen tai palvelun markkinoilta
  • Tiedottamaan tuotteen tai palvelun aiheuttamasta vaarasta sekä palautusmenettelystä kuluttajille

Jos toiminnanharjoittaja (elinkeinonharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja, kuten kunta, asunto-osakeyhtiö seurakunta) saa tietoonsa, että hänen myymänsä tuote tai suorittamansa palvelu aiheuttaa vaaraa kuluttajan tai palvelun vaikutusalueella olevan henkilön terveydelle tai omaisuudelle, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi valvontaviranomaiselle (Tukesiin tai kunnan kuluttajaturvallisuusviranomaiselle). Toiminnanharjoittajan on samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin hän on ryhtynyt vaaran johdosta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä yhteistyötä viranomaisen kanssa vaaran torjumiseksi (920/2011, 8 §).


Tukesin valvontakäytännön mukaan toiminnanharjoittaja tai muu palvelun tarjoaja velvoitetaan tiedottamaan ilmitulleesta vaarasta kuluttajille.


Jos kuluttajapalvelusta suoritettaessa tapahtuu vakava onnettomuus, on toiminnanharjoittajan heti ryhdyttävä pelastustoimiin ja hälytettävä apua (puhelimella soitto 112: pelastuslaitos, poliisi).


Kun toiminnanharjoittaja tekee tuotteen riskinarviointia, hänen on asetettava kuluttajien turvallisuus korjaavista toimista aiheutuvien kustannusten edelle. Tuotteiden turvallisuutta valvovat viranomaiset toimivat saman periaatteen mukaisesti.


Se, että toiminnanharjoittaja heti vaaran havaitsemisen jälkeen tekee oma-aloitteisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa ja toimii tehokkaasti vaarallisten tuotteiden takaisinvedossa (englanniksi recall), antaa kuluttajille kuvan vastuunsa kantavasta toiminnanharjoittajasta. Tukes voi ottaa tämän huomioon omassa tiedotuksessaan.

 

Päivitetty 14.8.2014