Ajoneuvojen ilmastointilaitteet


Pätevyystodistusten ja toiminta-ilmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

  

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Tukesille kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus ennen toiminnan aloittamista sekä varmistuttava siitä, että yrityksellä on asetuksen (766/2016) pätevyysvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö sekä asentaja/t.

 

Huom! Kylmälaiteliikkeen todistusta ei voida myöntää, ellei toiminnanharjoittajalla ole asetuksen (766/2016) pätevyysvaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä ja asentajaa. Jos vastuuhenkilö tekee asentajan töitä, on hänen täytettävä myös asentajan pätevyysvaatimukset.

 

Henkilöpätevyydet
(Jokaisesta hakijasta täytetään oma, erillinen pätevyystodistushakemus)

 

1. Henkilöpätevyyksien hakeminen

 

Vastuuhenkilö liittää hakemukseen
• todistuksen autoalan koulutuksesta
  (oppilaitoksen tai tutkintotoimikunnan myöntämä todistus)
Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

 

Asentaja liittää hakemukseen
• todistuksen Tukesin hyväksymän tahon järjestämän asentajan
  pätevyyskokeen suorittamisesta. 
Asentajan pätevyysvaatimukset

 

2. Henkilöpätevyyden myöntäminen

Henkilölle lähetetään todistus ja hänet merkitään pätevyysrekisteriin.

 
Kylmälaiteliikkeen toimintailmoitus
(voi lähettää samanaikaisesti pätevyystodistushakemusten kanssa)

 

1. Toimintailmoituksen lähettäminen. Toiminnanharjoittaja lähettää toimintailmoituksen, jossa on

• tiedot vastuuhenkilöstä sekä
• tiedot asennus-, huolto- ja kunnossapitohenkilöstöstä (tarvittaessa erillisellä liitteellä).
Liitteinä
• kaupparekisteri- tai muu vastaava rekisteriote sekä
• työvälineluettelo (linkki lomakkeeseen).
 
2. Kylmälaiteliikkeen hyväksyminen
Tukes vahvistaa ilmoituksen lähettämällä todistuksen ja liittää kylmälaiteliiketiedot toiminnanharjoittajarekisteriin.
  

Muutokset ja lopetus
Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus Tukesille viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muuten muuttunut olennaisesti. Myös toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Tukesille.