Pätevyyskokeen järjestäjäksi hakeminen

 

Tukes hyväksyy riittävän asiantuntevat tahot järjestämään pätevyyskokeita ajoneuvojen ilmastointilaitealalla, sammutuslaitteistoalalla ja suurjännitekytkinlaitealalla. Riittävän asiantuntevana tahona pidetään esim. oppilaitosta, henkilöiden sertifiointia hoitavaa yritystä tai laitteen taikka laitteiston maahantuojaa.


Pätevyyskokeen suorittamisen vaatimus koskee erityisesti asentajaa. Asentajalla tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa F-kaasuja sisältävien laitteiden tai laitteistojen asennusta, huoltoa ja kunnossapitoa tai vuototarkastuksia taikka F-kaasujen talteenottoa. Pätevyyskokeen sisältö on selostettu toimialoittain asetuksen (766/2016) liitteissä 4 - 6.


Pätevyyskokeen järjestäjän hyväksynnän hakemukseen tulee liittää seuraava aineisto:

1. Pätevyyskoulutuksen sisältö: esim. koulutusohjelma, ks. myös asetuksen (766/2016) liitteet 4 - 6 toimialoittain
2. Pätevyyskokeen sisältö: koetehtävät (teoriakoe ja käytännön koe) ja arvosteluperusteet sekä hyväksymisrajat
3. Mahdolliset suositukset työkokemuksesta tai pohjakoulutuksesta pätevyyskoulutukseen osallistumisen edellytyksenä
4. Selvitykset kouluttajan ammattitaidosta: koulutus ja työkokemus
5. Selvitykset käytännön kokeissa käytettävistä laitteista ja välineistä
6. Malli pätevyyskokeen suorittamisen todistuksesta
7. Malli hylätyn suorituksen tiedoksiannosta
8. Selvitys hylätyn suorituksen uusimisen mahdollisuudesta tai mahdollisen valituksen käsittelystä


Tukes antaa hakemuksen perusteella hyväksynnän pätevyyskokeen järjestäjälle. Luettelo hyväksytyistä pätevyyskokeen järjestäjistä löytyy tästä linkistä.

 

Päivitetty 15.12.2016