Mittauslaitteiden merkinnät

Vaakadirektiivin ja mittauslaitedirektiivin mukaisen mittauslaitteen merkinnät

Vaakojen vaatimustenmukaisuusmerkintä 1990 – 20.4.2016

Suomalainen varmennusmerkki ja sinetti

Seuraavan varmennusajankohdan merkitseminen

Suomen kansallinen tyyppihyväksyntätunnus

Vanhojen direktiivien mukaiset EY-merkinnät

Alkoholimitan merkinnät

Vaa'an käyttöpaikan merkitseminen

Varmennuksessa hylätyn mittauslaitteen merkitseminen


 

Vaakadirektiivin ja mittauslaitedirektiivin mukaisen mittauslaitteen merkinnät

 

Mittauslaitedirektiivin (MID) ja 20.4.2016 jälkeen markkinoille tulleen vaakadirektiivin (NAWID) mukaisesti hyväksytyissä mittauslaitteissa on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka koostuu CE –merkinnästä, täydentävästä metrologisesta merkinnästä (M), kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta (esimerkissä 17) ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta (esim. 0000) (kuva 1). Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen numero puuttuu) on vaatimusten vastainen eikä sellaisella merkinnällä mittauslaitetta tai vaakaa voi ottaa mittauslaitelain tarkoittamaan käyttöön.

 

MID vaatimuksenmukaisuus v. 2016 alkaen

Kuva 1.  MID:n mukaisten mittauslaitteiden ja uusien 20.4.2016 jälkeen valmistettujen vaakojen vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkki.

 

Mittauslaitetyypistä riippuen laitteessa voi lisäksi olla tyyppikilpi, jossa kerrotaan tarkemmin mittauslaitteen käyttötarkoituksesta ja käyttöympäristöä koskevista vaatimuksista.

 

Vaakojen vaatimustenmukaisuusmerkintä 1990 – 20.4.2016


Vaakadirektiivin vaatimukset täyttävässä vaa'assa, joka on otettu käyttöön ennen 20.4.2016, on kuvan 2 mukainen merkintä.
Vaakojen vaatimuksenmukaisuuden osoittavat merkinnät sisältävät CE -merkinnän, jossa on valmistusvuoden viimeiset kaksi numeroa (14) ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (kuvan esimerkissä 0000) sekä vihreäpohjainen musta M-kirjain. Jos jokin näistä puuttuu, ei vaaka silloin täytä vaakadirektiivin vaatimuksia.

 

 Vaa'an vaatimuksenmukaisuusmerkintä

Kuva 2. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä
Tässä esimerkissä vaa'an määräaikaisvarmennus on tehtävä viimeistään vuoden 2017 lopussa 

 

Laitteessa on myös tyyppikilpi, jossa on tietoa vaa'an käyttötarkoituksesta ja ympäristövaatimuksista, kuten mittaustarkkuusluokasta ja käyttölämpötilasta.

 

Suomalainen varmennusmerkki ja sinetti


Mittauslaitteessa, joka on varmennettu käytön aikana, on kuvan 3 mukainen suomalainen varmennusmerkki, josta ilmenee vuosiluku ja kuukausi, jolloin mittauslaite on viimeksi varmennettu. Merkintä esiintyy kaikissa mittauslaitteissa käytönaikaisen varmennuksen jälkeen.

      Varmennusmerkki 2017

 

      suomalainen sinetöintimerkki

Kuva 3. Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki 
Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Kuva 4. Suomalainen sinetöintimerkki

   

Tämä varmennusmerkki löytyy myös ennen käyttöönottoa sellaisista mittauslaitteista, joiden vaatimukset eivät tule mittauslaitedirektiivistä tai vaakadirektiivistä, vaan kansallisesta lainsäädännöstä. Jos mittauslaitteen varmennusmerkki lyödään lyijykkeeseen, syövytetään lasiin tai poltetaan puuhun, kuukausimerkintä puuttuu.

 

Varmentamisen yhteydessä voidaan sinetillä (kuva 4) sulkea mittauslaitteen ne kohdat, joita ei varmennuksen jälkeen saa muuttaa. Esimerkiksi kohdat, joista voidaan virittää näyttämää ja siten vaikuttaa mittaustulokseen, sinetöidään. Jos sinetti on rikki, varmennus ei enää ole voimassa.

 

Seuraavan varmennusajankohdan merkitseminen


Varmennusmerkin lisäksi mittauslaitteeseen voidaan kiinnittää informatiivinen, epävirallinen seuraavan varmennusajankohdan ilmaiseva tarra (kuva 5). Infotarra ei korvaa varmennusmerkkiä tai muita vaatimustenmukaisuuden osoittavia merkintöjä.

 

 Varmennettava 2017

Kuva 5.  Esimerkki seuraavan varmennusajankohdan ilmaisevasta infotarrasta. Yleensä jokaisella tarkastuslaitoksella on oma infotarransa. Tässä esimerkissä seuraava varmennus on tehtävä viimeistään huhtikuussa 2017.

 


Suomen kansallinen tyyppihyväksyntätunnus


Mittauslaitteilla, jotka on otettu käyttöön ennen vaakadirektiivin (1990) tai MIDin (30.10.2006) soveltamisen alkua, tai jotka eivät kuulu lainkaan kummankaan direktiivin soveltamisalaan, voi olla Suomen kansallinen tyyppihyväksyntä ja siitä kertovat merkinnät. Tyyppihyväksynnät ovat voimassa yleensä 10 vuotta tyyppihyväksynnän myöntämisestä. Mittauslaitedirektiivissä mukana olevien mittauslaitteiden osalta vanhan tyyppihyväksynnän mukaisia mittauslaitteita sai ottaa käyttöön 30.10.2016 saakka.

 

Tyyppihyväksytyissä mittauslaitteissa on tyyppikilpi, josta ilmenee mm. tyyppihyväksyntätunnus. Suomalainen tyyppihyväksyntätunnus on muotoa VJ.Z.XX.YY, missä Z on laitelajitunnus  (taulukko), XX on vuosittain juokseva numero ja YY hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. VJ.E.1.94 tarkoittaa suomalaista kylmävesimittarin hyväksyntää). Lyhenne VJ tulee sanoista Vakaus/Justering.

 

Taulukko: Suomalaisia mittauslaitelajitunnuksia

LAITELAJI 

Z

Vaa'at 

ilman kirjainta

Nestemittarit, muut kuin vesimittarit 

A

Pituusmittarit

B

Viljankoettimet

C

Nestemittauslaitteistot, muut kuin vesi

D

Kylmävesimittarit

E

Lämpöenergiamittareiden virtausanturit

F

Lämpöenergiamittareiden lämpötila –anturiparit

G

Lämpöenergiamittareiden laskijalaitteet

H

 

 

 Vanhojen direktiivien mukaiset EY-merkinnät


 MIDiä edeltävät direktiivit on pitkälti kumottu, mutta siirtymäkauden aikana ennen 30.10.2016 niitä on voinut edelleen ottaa käyttöön, jos nämä vanhat tyyppihyväksynnät ovat voimassa käyttöönoton hetkellä. EY – direktiivin mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ja varmennettujen mittauslaitteiden käyttöä saa jatkaa, jos hyväksyntä on voimassa mittauslaitteen käyttöönottohetkellä ja käytönaikaiset varmennukset on hoidettu asianmukaisesti.

 

EY-tyyppihyväksymismerkintä

EY-tyyppihyväksymismerkki (esimerkissä D 89 tarkoittaa Saksa 1989) sekä hyväksyntätunnus (esimerkissä 6.131.39). Tällaisia merkintöjä voi olla esim. vesimittareissa.

EY-ensivakausmerkki

EY- ensivarmennusmerkki. Pienessä e-kirjaimessa on yläpuolella maan ja alueen tunnus, alaosassa varmennuksen tekijän tunnus. Kuusikulmion sisällä olevasta merkinnästä ilmenee varmennuksen suoritusvuosi.

pituusmittoja koskeva EY-ensivakausmerkki

Pituusmittoja koskeva vaihtoehtoinen EY- ensivarmennusmerkki.

 Kuva 6. Vanhojen direktiivien mukaisia EY-merkintöjä.

 

 

Alkoholimitan merkinnät


Uudet alkoholimitat saatettava markkinoille mittauslaitedirektiivin mukaan, jolloin niissä on kuvan 1 mukainen merkintä. Käytössä olevissa alkoholimitassa on useinkin vielä kuvan 7 mukainen kansallinen ensivarmennusmerkki, joka koostuu kruunumerkinnästä, varmennuksen vuosiluvun kahdesta viimeisestä numerosta (esim. 06) ja vakaajan numerosta (xx).

 

alkoholimitan merkinnät
Kuva 7. Alkoholimitan merkinnät  

 

 

Vaa'an käyttöpaikan merkitseminen


Vaakaan voidaan kiinnittää käyttöpaikkaa koskeva merkintä, jossa kerrotaan vaa’an varmennuspaikka ja suurin sallittu siirtomatka pohjois-eteläsuunnassa. Syy vaa’an käyttöpaikan rajoittamiseen on maan vetovoiman eli g-arvon vaihtelu.

 

Maan vetovoima vaikuttaa useimpien vaakojen mittaustulokseen. Putoamiskiihtyvyyden arvo vaihtelee jonkin verran maan eri puolilla, joten suuri osa tarkoista sähköisistä vaaoista on varmennettava joko käyttöpaikalla tai käyttöpaikkaa varten. Varmennus voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, jolloin ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä annetaan todistus ja toisessa vaiheessa suoritetaan ne tarkastukset, joihin vaa'an asennuksella ja sijaintipaikalla on vaikutusta. Varmennus tulee voimaan vasta toisen tarkastusvaiheen jälkeen. Varmennettua vaakaa ei tämän jälkeen voida siirtää kovin pitkiä matkoja etenkään pohjoiseteläsuunnassa, ilman että mittausvirheet kasvavat liian suuriksi.

 

Varmennuksessa hylätyn mittauslaitteen merkitseminen


Jos mittauslaite on hylätty varmennuksessa, laitteeseen voidaan kiinnittää kuvan 8 mukainen punainen hylkäystarra ja samalla vakaajan tulee tuhota varmennusmerkki. Jos mittauslaite on rikkoutunut tai havaitaan, että sen näyttämä ylittää sallitut virherajat, laitetta ei saa käyttää, vaikka aikaa seuraavaan määräaikaisvarmennukseen olisikin vielä jäljellä. Laite on korjattava, viritettävä uudelleen ja varmennettava. Siinä tapauksessa, että korjauksen ja virityksen tekee hyväksytty korjaaja, joka sinetöi laitteen omalla merkillään, laitetta saa käyttää seuraavaan määräaikaisvarmennukseen saakka.

 

hylätyn mittalaitteen merkki

  Kuva 8. Hylätyn mittalaitteen merkitsemiseen käytetty hylkäystarra

 

 

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 17.1.2017