Torikaupan mittaukset

Marjoja torillaTorikaupassa tuotteiden määrää mitataan  hinnanmääritystä varten esimerkiksi vaaoilla,
kapoilla tai lieriömitoilla. Hinnan määritystä varten tehtyyn tuotteen määrän mittaukseen on käytettävä vain sellaisia mittauslaitteita, jotka täyttävät mittauslaitelain vaatimukset. Näin varmistetaan, että mittaukset tehdään luotettavasti ja rehdisti.

 

Torikaupassa käytettävät vaa'at on varmennettava (entinen termi 'vakaus') säännöllisesti kolmen vuoden välein.

 

Kiinteiden tuotteiden myynti tilavuuden mukaan

 

Tavanomaisesta kaupankäynnistä poiketen torikaupassa saa käyttää tilavuusmittoja kiinteiden tuotteiden määrän mittaamiseen, esimerkiksi perunoille kappaa tai marjoille lieriömittaa. Tilavuuden mukaan saa torikaupassa myydä kiinteitä, tuotantoketjun alkupäässä olevia tuotteita kuten juureksia ja marjoja. Poikkeus ei kuitenkaan koske teollisia tuotteita, esim. makeisia, joten teollisia tuotteita ei saa myydä torikaupassa tilavuuden mukaan. Torimyynnillä tilavuuden mukaan on pitkä perinne, vaikka tämä mittaustapa on paljon epätarkempi kuin tuotteen punnitseminen vaa'alla.

 

Marjojen myynnissä käytetyt rasiat eivät ole mittauslaitelain mukaisia mittoja, jos niistä puuttuvat vaatimustenmukaisuudesta kertovat merkinnät. Jos marjoja pakataan rasioihin ennen myyntiä, niiden määrä on pakattaessa mitattava laillisella mitalla, esimerkiksi lieriömitalla tai vaa'alla.

 

Kaupankäyntiin tarkoitetun mittauslaitteen tunnistaa siinä olevista merkinnöistä

 

Vaa'at

Kaupankäyntiin tarkoitetun vaa'an tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset ja sillä tulee olla tästä valmistajan antama vakuutus. Hyväksytyssä vaa'assa on oltava kuvan 1 mukainen merkintä.

 

Vaakojen vaatimuksenmukaisuuden osoittavat merkinnät sisältävät CE-merkinnän, jossa on valmistusvuoden viimeiset kaksi numeroa (kuvassa '07') ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (kuvassa '0000') sekä vihreäpohjainen musta M-kirjain. Jos jokin näistä puuttuu, vaaka ei täytä EU:n vaakadirektiivin vaatimuksia.

 

 

Vaa'an vaatimuksenmukaisuusmerkintä 

Kuva 1. Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä.

 

 

Vanhoilla VJ-hyväksynnöillä varustettuja vaakoja voi edelleen pitää käytössä, jos ne ovat kunnossa ja niiden varmennukset (vakaukset) on hoidettu asianmukaisesti käytön aikana. Kun vaakaan merkitystä valmistusvuodesta on kulunut 3 vuotta, vaaka on varmennettava. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos.

 

Varmennetussa vaa'assa on kuvan 2 mukainen varmennusmerkki, josta ilmenee vuosiluku ja kuukausi, jolloin mittauslaite on viimeksi varmennettu.

 

 

Varmennusmerkki 2017

 

 

 

Kuva 2. Tehdyn varmennuksen ilmaiseva merkki. Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Kuva 3. Suomalainen sinetöintimerkki.

 

Merkintä esiintyy kaikissa mittauslaitteissa käytönaikaisen varmentamisen jälkeen.

 

Varmentamisen yhteydessä voidaan sinetillä (kuva 3) sulkea mittauslaitteen ne kohdat, joita ei saa muuttaa varmennuksen jälkeen. Esimerkiksi kohdat, joista voidaan virittää näyttämää ja siten vaikuttaa mittaustulokseen, sinetöidään. Jos sinetti on rikki, varmennus ei ole enää voimassa.

 

Varmennusmerkin lisäksi mittauslaitteeseen voidaan kiinnittää informatiivinen, seuraavan varmennusajankohdan ilmaiseva tarra (kuva 4). 

 

Varmennettava 2017

 

Kuva 4. Seuraavan varmennusajankohdan ilmaiseva merkintä. Tässä esimerkissä seuraava varmennus on tehtävä viimeistään huhtikuussa 2012.

  

  

Lieriömitat

Hyväksytyssä lieriömitassa on tilavuusmerkinnän lisäksi joko kuvan 5 mukainen varmennusmerkintä tai kuvan 6 mukainen merkintä, joka kertoo mittauslaitteen täyttävän EU:n mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusmerkintä koostuu CE-merkinnästä, täydentävästä metrologisesta merkinnästä (M), merkinnän kiinnitysvuoden kahdesta viimeisestä numerosta (esim. 07) ja ilmoitetun laitoksen tunnusnumerosta (esim. 0000).

 

 

 

 

 

MID vaatimuksenmukaisuusmerkki v. 2016 alkaen

Kuva 5. Kiintomitan varmennusmerkki.

Kuva 6. MID:n vaatimuksenmukaisuutta osoittava merkki.

 

 

Lieriömittoja ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos mitta ja sen merkinnät pysyvät kunnossa.

 

KapatPerunakappa

Hyväksytyssä kapassa on tilavuusmerkinnän lisäksi kuvan 5 mukainen varmennusmerkintä. Kappoja ei tarvitse varmentaa käytön aikana, jos kappa ja sen merkinnät pysyvät kunnossa.

 

Muualla verkossa