Mittauslaitteiden varmentamisen menettelyt

Mittauslaitteet, joiden avulla saatavaa mittaustulosta käytetään elinkeinotoiminnassa tuotteen tai palvelun hinnan tai muun taloudellisen edun määrittämiseen, tai joita käytetään viranomaistoiminnassa päätösten teon perusteena, on varmennettava säädösten edellyttämällä tavalla. Kaupankäynnin mittauslaitteiden varmentamismenettelyt on toistaiseksi säännelty tarkimmin. Ennen näitä varmentamismenettelyjä kutsuttiin termillä vakaus.

 

Kun tuotteen hinta määräytyy mittausten perusteella, niin mittauslaitteelta edellytetään ennen käyttöönottoa yleensä:

 

  • voimassa olevaa vaatimustenmukaisuusvakuutusta mittauslaitedirektiivin (MID) tai ei-automaatisia vaakoja koskevan vaakadirektiivin (NAWI) mukaisesti. Vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa on käytettävä ilmoitettua tarkastuslaitosta,

 

 tai

 

  • hyväksytyn tarkastuslaitoksen myöntämää voimassaolevaa tyyppihyväksyntää ja varmennusta (entiseltä nimeltään vakausta).

 

Käytön aikana mittauslaitteet kuluvat, ne saattavat likaantua tai vikaantua. Niinpä niiden luotettavuus on tarkistettava säännöllisesti. Käytön aikana mittauslaitteiden toiminta pitää yleensä varmentaa määräajoin. Tämän varmennuksen tekee tarkastuslaitos. Mittauslaitteen varmentaminen on lisäksi tehtävä aina, kun mittauslaitteen luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät ovat vahingoittuneet.

 

Kulutusmittauslaitteiden osalta tarkastuslaitos voi tulevaisuudessa hyväksyä mittausten luotettavuuden seuraamisessa käytettävät menettelyt. Näissä menettelyissä jokaista mittaria ei tarvitse välttämättä varmentaa määräajoin, vaan menettelyssä voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksi mm. otantaa ja erilaisia laadunvarmistusjärjestelmiä. Tarkastuslaitoksella tulee kuitenkin olemaan tietty rooli myös kulutusmittareiden käytönaikaisessa varmentamisessa.

 

MIDin siirtymäkauden aikana mittauslaitteita voi saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön joko vanhojen kansallisten menettelyjen (tyyppihyväksyntä + varmennus) tai MIDin perustuvien menettelyjen (vaatimustenmukaisuuden osoittaminen) mukaisesti. Siirtymäkausi päättyy 30.10.2016.

 

MIDin voimaantulon 30.10.2006 jälkeen ei direktiivissä mukana oleville mittauslaitteille ole voitu myöntää uusia kansallisia tyyppihyväksyntöjä tai EY -tyyppihyväksyntöjä. Näiden menettelyjen mukaan hyväksyttyjä laitteita saa kuitenkin ottaa käyttöön, jos myönnetty kansallinen tai EY -tyyppihyväksyntä on voimassa, kuitenkin korkeintaan siirtymäkauden loppuun saakka 30.10.2016.

Muualla verkossa

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

     (Vaakadirektiivin standardit)

 

Päivitetty 16.1.2017