Painelaitteen suunnittelu ja valmistus


Kuva laitteistosta

Keskeisimmät painelaitteiden suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset on Euroopan unionin tasolla yhdenmukaistettu ja määritelty painelaitedirektiivissä (PED). Direktiivin vaatimukset on viety suomalaiseen lainsäädäntöön painelaitelailla (1144/2016) ja ns. painelaiteasetuksella (1548/2016). Säädöksiin voit tutustua tarkemmin sivun oikeasta laidasta.

 

Painelaitteiden suunnittelun ja valmistuksen perustana ovat säädöksissä määritetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt eli moduulit. Tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa, joiden viitetiedot on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

 

Säädöksissä määritellään, tarvitaanko painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin kolmatta osapuolta eli ns. ilmoitettua laitosta. Ilmoitettu laitos on jäsenvaltion Euroopan komissiolle ilmoittama taho, jolla on lupa suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä ja ne on luetteloitu NANDO-tietokantaan.

 

Olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi ja vakuudeksi valmistajan on CE-merkittävä tietyt painelaitteet ja laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (ks. esimerkki PED liite IV). CE-merkintävaatimus ei koske ns. hyvän konepajakäytännön painelaitteita, joille on määritetty omat vaatimuksensa. Painelaitteen mukana toimitetaan käyttöohjeet sekä muut tilauksessa sovitut asiakirjat.

 

Painelaitteen valmistaja on yksilö tai organisaatio, joka vastaa painelaitteen tai laitekokonaisuuden suunnittelusta, valmistuksesta, testauksesta ja tarkastuksesta. Valmistaja voi ostaa alihankintana yhden tai useamman edellä mainituista tehtävistä, mutta vastuu alihankintatyöstä jää valmistajalle.

 

Tästä löydät lisätietoa eri tahojen vastuista ja velvollisuuksista.

 

 

Päivitetty 20.11.2017