Kattilalaitoksen käytön valvojan pätevyyskirjat


Jos kattilalaitoksen rekisteröitävien höyry- tai kuumavesikattiloiden yhteenlaskettu teho on yli 1 MW tai suurin sallittu käyttöpaine on yli 10 bar, käytön valvojalla on oltava asiantuntemuksen lisäksi kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista annetun asetuksen (891/1999) mukainen pätevyys.


Pätevyyskirjalla saa toimia kattilalaitoksen käytön valvojana painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 24 §:n mukaisesti.

 

Pätevyyskirjoja antavat hyväksytyt laitokset:

 • Dekra Industrial Oy, puh. 09 878 020 (www.dekra.com)
 • Inspecta Sertifiointi Oy, puh. 010 521 600 (www.inspecta.com)
 • lisäksi Inspecta Oy, puh. 010 521 600 (www.inspecta.fi) voi antaa pätevyyskirjaan B-koneenhoitajan koulutuksen puuttuessa vaadittavia kuulustelutodistuksia.
 • Insteam Oy, puh. 020 734 1810, (www.insteam.fi)

 

B-koneenhoitajan, A-koneenhoitajan ja alikonemestarin koulutus sisältyy voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkintoon. Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinnon koulutusta järjestävät:

 

 • AEL, Helsinki, puh. (09) 530 71 (www.ael.fi)
 • Amiedu, Helsinki, puh. 020 7461 200 (www.amiedu.fi)
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Kotka, puh. 044 702 8888 (www.kyamk.fi) ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kotka, puh. (05) 234 5557 (www.ekami.fi)
 • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ,PL 17 (Professoritie 5) 28101 Pori (www.winnova.fi)
 • POHTO, Oulu / Centria Ammattikorkeakoulu, puh.  010 843 4500,  (www.centria.fi)

 

Ylikonemestarin koulutusta ei ole määritelty eikä koulutusta järjestetä tällä hetkellä.


Huom!
Pätevyyskirjaa ei tarvitse diplomi-insinööri tai insinööri, jolla on painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (953/1999) 25 §:n mukainen koulutus ja työkokemus.

Pätevyyskirjan hakeminen:

 • Kirjaa haetaan kirjallisesti hyväksytyltä laitokselta (ks. yllä)
 • Hakemukseen littetään selvitys hakijan opinnoista ja työkokemuksesta (ks. vaatimukset alla)
 • Hakemukseen liitetään jäljennös mahdollisesti aiemmin myönnetystä pätevyyskirjasta


  VAATIMUKSET ERI PÄTEVYYSKIRJOJA VARTEN

  B-koneenhoitajankirja
  1. vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ainakin B-koneenhoitajankirja
  2. vähintään kolme kuukautta työkokemusta paineltaitteiden, voimalaitoskoneiden tai vastaavien valmistus- ja asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävistä
  3. B-koneenhoitajan koulutus tai todistus (jonka hyväksytty laitos antaa kuulustelun perusteella) siitä, että hakijalla on riittävät tiedot höyry- tai kuumavesikattilan rakenteesta, varusteista ja käytöstä sekä painelaitteita koskevista tärkeimmistä säännöksistä.
 • Hyväksytty laitos voi harkintansa mukaan hyväksyä valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotyökokemuksen korvattavaksi soveltuvalla koulutuksella.

  A-koneenhoitajankirja
  1. vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ainakin A-koneenhoitajankirja
  2. vähintään 12 kuukautta työkokemusta painelaitteiden, voimalaitoskoneiden tai vastaavien valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävistä, josta vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattioihin liittyvissä tehtävissä
  3. A-koneenhoitajan koulutus.

   

  Hyväksytty laitos voi harkintansa mukaan hyväksyä kuusi kuukautta työkokemuksesta korvattavaksi soveltuvalla koulutuksella. Korvata ei voida kuitenkaan höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotyökokemusta.

  Alikonemestarinkirja

  1. vähintään 12 kuukautta työkokemusta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä tai koneiden hoitajana kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ainakin alikonemestarinkirja. Työkokemuksesta tulee olla vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjän tehtävistä
  2. vähintään 24 kuukautta työkokemusta painelaitteita, voimalaitoskoneita tai vastaavia valmistavassa tai korjaavassa konepajassa, josta vähintään 18 kuukautta painelaitteita tai voimalaitoskoneita valmistavassa tai korjaavassa konepajassa ja siitä vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävissä
  3. alikonemestarin koulutus

   

  Työkokemuksen korvaamisessa ammattiopinnoilla noudatetaan A-koneenhoitajakirjan kanssa samoja säännöksiä siten, että yksi lukuvuosi vastaa kuuden kuukauden työkokemusta. Työkokemuksesta voidaan korvata ammattiopinnoilla kuitenkin enintään 12 kuukautta.  Konemestarinkirja

  1. alikonemestarinkirja
  2. vähintään 12 kuukautta työkokemusta painelaitteita tai voimalaitoskoneita valmistavassa tai korjaavassa konepajassa, josta vähintään kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävissä
  3. alikonemestarinkirjan saamisen jälkeen vähintään 12 kuukautta työkokemusta hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapito- tai muissa tehtävissä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla tarvitaan ainakin konemestarinkirja
  4. ylikonemestarin koulutus

   

  Alikonemestarinkirjan korvaa aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1256/1997) tarkoitettu höyryvahtikonemestarinkirja jos hakijalla on:

  • vähintään 24 kuukautta työkokemusta painelaitteita, voimalaitoskoneita tai vastaavia valmistavassa tai korjaavassa konepajassa, josta vähintään 18 kuukautta painelaitteita tai voimalaitoskoneita valmistavassa tai korjaavassa konepajassa ja siitä vähintään kuusi kuukautta höyry- tai kuumavesikattilan valmistus-, asennus-, korjaus- tai kunnossapitotehtävissä
  • alikonemestarin koulutus

   

  Ylikonemestarinkirja

  1. konemestarinkirja
  2. konemestarinkirjan saamisen jälkeen vähintään 12 kuukautta työkokemusta hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä kattilalaitoksessa, jonka käytön valvojalta ministeriön päätöksen nojalla vaaditaan ylikonemestarinkirja.

  Konemestarinkirjan korvaa aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetussa asetuksessa (1256/1997) tarkoitettu höyryvahtikonemestarinkirja jos hakijalla on edellä mainittu, konemestarinkirjan saamiseksi vaadittu, koulutus ja työkokemus.


  Yleistä

  Aluksen kattilalaitoksessa höyry- tai kuumavesikattilan lämmittäjänä, koneiden hoitajana tai hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saatu työkokemus rinnastetaan työkokemukseen vastaavanlaisessa, maalla olevassa kattilalaitoksessa.


  Sähkökattilalaitoksessa sähkökattilan hoitajana tai hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saadulla työkokemuksella voidaan korvata enintään kuusi kuukautta kunkin pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta työkokemuksesta.


  Ydinvoimalaitoksessa hakijan koulutusta vastaavissa käyttö- ja kunnossapitotehtävissä saatu työkokemus rinnastetaan perustelluista syistä työkokemukseen kattilalaitoksissa.  Ulkomailla saatu pätevyyskirja

  Pätevyyskirja voidaan antaa hakijalle, joka esittää vastaavan, muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa annetun pätevyyskirjan sekä todistuksen suomen- tai ruotsinkielen taidostaan. Hyväksymishakemukseen on liitettävä opetushallituksen lausunto koulutusvaatimuksen vastaavuudesta sekä selvitys pätevyyskirjan saamisen edellytyksiä koskevista säännöksistä ja niiden suomen- tai ruotsinkielinen käännös.  Edellä esitetyt pätevyyskirjojen vaatimukset perustuvat asetukseen 1999/891 "Asetus kattilalaitosten käytön valvojien pätevyyskirjoista", joka on annettu 10.9.1999

   

  Päivitetty 23.4.2015