Äänievakuointilaitteet


Pelastustoimen laitteilla tarkoitetaan mm. "muun onnettomuuden vaaran ilmaisulaitteita sekä hälyttämiseen ja varoittamiseen käytettäviä laitteita" (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Näistä esimerkkeinä ovat poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät. Yleisimmin em. laitteista käytetään nimitystä äänievakuointi tai äänihälytys.

 

Tukes valvoo ainoastaan niitä äänievakuointilaitteita, jotka asennetaan joko säädösten tai viranomaisen vaatimuksesta. Tukes ei valvo ns. omaehtoisesti asennettavia laitteita. Pelastustoimen laitteista annetun lain mukaiseksi äänihälytysjärjestelmäksi ei katsota esim. kouluissa olevia kuulutusjärjestelmiä. Myöskään televisiota, joka hätätilanteessa lähettää viestejä, ei katsota lain tarkoittamaksi äänievakuointilaitteeksi.

 

Äänievakuointilaitteet kuuluvat rakennustuoteasetuksen soveltamisalalle, ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla SFS-EN 54-16 Paloilmoittimet. Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet sekä SFS-EN 54-24 Paloilmoittimet. Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet. Em. standardien mukaiset laitteet on CE-merkittävä.

 

Äänievakuointijärjestelmiä käsittelee myös standardi SFS-EN 60849 Äänijärjestelmät hätätilannekäyttöön. EN 54 -sarjan standardien lähtökohtana on, että äänievakuointi on osana paloilmoitinjärjestelmää. EN 60849 ei tätä vaatimusta sisällä, vaikka mahdollistaakin äänievakuoinnin liittämisen muihin järjestelmiin.

 

Äänievakuointilaitteista on v. 2015 julkaistu ST-ohjeisto ”Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät”. Ohjeiston voi tilata Sähkötieto Oy:stä. Tukes osallistui ohjeistoa valmistelevaan työryhmään.

 

Lisää aiheesta Äänievakuointistandardien julkistamistilaisuuden materiaali.

Päivitetty 7.11.2016