Laitteiden vaatimustenmukaisuus

Pelastustoimen laitelaki (10/2007) säätää (6 §) vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta seuraavaa:


Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on varmistettava ja voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset.


Pelastustoimen laitteen katsotaan olevan sitä koskevien vaatimusten mukainen, jos valmistaja on antanut vaatimustenmukaisuudesta asianmukaisen vakuutuksen ja tehnyt laitteeseen sitä koskevan merkinnän tai jos laitteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä.


Jos pelastustoimen laite kuuluu CE-merkinnän kiinnittämistä edellyttävien säädösten soveltamisalaan, CE-merkinnällä siihen liittyvine valmistajalle säädettyine velvollisuuksineen osoitetaan, että laite on näiden säädösten mukainen.

 

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen direktiivin perusteella

Käytännössä pelastustoimen laitteiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan eri tavoin riippuen sovellettavasta direktiivistä. Missä on lueteltu useampia direktiivejä, voi kyseeseen tulla kaikki tai osa riippuen esim. tuotteen toimintatavasta, energialähteestä tai sijoituspaikasta.

 

EU:n rakennustuoteasetus, joka on kumonnut rakennustuotedirektiivin, astui osittain voimaan 20.4.2011. Sen mukaan 1.7.2013 lähtien kaikille niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat yhdenmukaistetun standardin piiriin, pitää laatia (vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sijaan) suoritustasoilmoitus, (tarvittaessa/vaadittaessa) hankkia ilmoitetun tuotesertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä, ja CE-merkitä tuote.


Ennen 1.7.2013 rakennustuotedirektiivin mukaan CE-merkittyjen rakennustuotteiden katsotaan olevan rakennustuoteasetuksen mukaisia, mutta rakennustuotedirektiivissä vaadittu vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee korvata suoritustasoilmoituksella.


Tarkempia tietoja rakennustuotteen CE-merkinnästä löytyy täältä.

 

Pelastustoimen laitelain (10/2007) soveltamisalueeseen liittyvät, voimassaolevat yhdenmukaistetut (harmonisoidut) standardit löytyvät hEN Helpdeskin sivuilta tai SFS:n sivuilta.  

 

Tuote/laitteisto Direktiivi Kansalliset
vaatimukset
Huom!
Käsisammuttimet  Painelaitedirektiivi (97/23/EY) Sisäasiainministeriön asetus (790/2001)  
Liikuteltavat sammuttimet Painelaitedirektiivi (97/23/EY)    
Aerosolisammuttimet Aerosolidirektiivi (75/324/ETY)
Pakollinen merkintä käännetty epsilon
Pikapalopostit

20.4.2011 jälkeen Rakennustuote- asetus 305/2011

 

1.7.2013 lähtien CE-merkintä pakollinen, kun tuote kuuluu harmonisoidun EN-standardin piiriin

Palovaroittimet

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

R&TTE-direktiivi

Rakennustuoteasetus 305/2011

Elektroniikkalaite-romudirektiivi

Valtioneuvoston asetus (291/2009)


Sisäasiainministeriön asetus (239/2009)

 

Häkävaroittimet

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

RoHS-direktiivi

  SFS- EN 50291-1
Paloilmoittimet

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

ATEX-direktiivi

Rakennustuote-
asetus 305/2011

Elekroniikkalaite-romudirektiivi
RoHS-direktiivi

 

1.7.2013 lähtien CE-merkintä pakollinen, kun tuote kuuluu harmonisoidun EN-standardin piiriin

Sammutuslaitteistot

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

ATEX-direktiivi

Rakennustuote- asetus 305/2011

Painelaitedirektiivi (97/23/EY)

RoHS-direktiivi

 

1.7.2013 lähtien CE-merkintä pakollinen, kun tuote kuuluu harmonisoidun EN-standardin piiriin

Poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät 

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

RoHS-direktiivi

Sisäasiainministeriön asetus (805/2005)
 
Väestönsuojan laitteet ja varusteet
 

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

RoHS-direktiivi

Valtioneuvoston asetus (409/2011)

Tulisijat

Rakennustuote-asetus 305/2011

 

Tehdasvalmisteisia hormiin kiinteästi liitettäviä, kuten takat, kamiinat ja kiukaat, joissa käytetään
kiinteää polttoainetta

1.7.2013 lähtien CE-merkintä pakollinen, kun tuote kuuluu harmonisoidun EN-standardin piiriin

Savunpoistotuotteet

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

RoHS-direktiivi

Rakennustuote- asetus 305/2011

 

1.7.2013 lähtien CE-merkintä pakollinen, kun tuote kuuluu harmonisoidun EN-standardin piiriin

Hälyttämiseen ja varoittamiseen käytettävät laitteet 

EMC-direktiivi

LVD-direktiivi

RoHS-direktiivi

Rakennustuote-
asetus 305/2011

  Rakennustuoteasetus, jos osana paloilmoitinlaitteistoa.
Muulloin EN 60849.


Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen niiden tuotteiden osalta, joita eivät koske direktiivit eivätkä harmonisoidut tuotestandardit, tai laitteistoille joiden vaatimustenmukaisuudelle ja sen osoittamiselle ei ole asetettu yksityiskohtaisia säädösperusteisia vaatimuksia.

 

On joukko pelastustoimen laitteita, joihin ei voida soveltaa rakennustuoteasetusta tai direktiivejä. Osalle tuotteista ei ole voimassa standardejakaan. Näidenkin tuotteiden osalta on kirjallinen vaatimustenmukaisuuden osoitus tehtävä ja annettava Tukesille pyydettäessä.


Vaatimustenmukaisuudesta annetaan vakuutus, jossa mainitaan vähintään seuraavaa:

 • kuvaus tuotteesta
 • merkintä tuotteen yksilöimiseksi
 • valmistajan ja/tai maahantuojan ja/tai markkinoille asettajan nimi ja osoite
 • tuotteen ominaisuuksien testaus ja niiden tulokset
 • viittaus sovellettuihin standardeihin
 • käytetyt tekniset eritelmät
 • kuinka toimintavarmuus on todettu
 • tuotteen yhteensopivuudesta varmistuminen liitännäisten laitteiden kanssa
 • tuotteen käytölle asetetut rajoitteet
 • asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet on laadittu
 • vastuuhenkilön allekirjoitus ja nimen selvennys
 • allekirjoittajan asema yrityksessä
 • yrityksen yhteystiedot.
Päivitetty 7.11.2016