Ajankohtaiskirje rakennusvalvontaan

Tukesin ajankohtaiskirje kuntien rakennusvalvontaviranomaisille  16.11.2010


Metallisten kevythormien CE-merkintä ja määräystenmukaisuus

 

Esivalmistetuissa savupiipuissa on Suomessa oltava CE-merkintä. Metalliset kevythormit voidaan CE-merkitä rakennustuotedirektiivin perusteella, jos ne kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että tuotteen CE-merkintä ei ole osoitus sen määräysten-mukaisuudesta. Kevythormi voi olla asiallisesti CE-merkitty, vaikka se ei täytäkään RakMK E3 (2007) vaatimuksia. Tuotteen CE-merkintä ei myöskään automaattisesti takaa rakennustuotteiden yhteensopivuutta eikä käyttökelpoisuutta. Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen täytyykin aina erikseen varmistaa. Ajankohtaiskirjeen loppuun on koottu ohjeita CE-merkinnän huomioimisesta metallisten kevythormien valvonnassa.


Esivalmistettujen savupiippujen tulee Suomessa olla CE-merkittyjä. Ympäristöministeriön asetuksen RakMK E3 (2007) mukaan esivalmistettujen savupiippujen ja savuhormituotteiden kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen osoitetaan CE-merkinnällä ottaen huomioon asetuksen määräykset ja ohjeet. Asetus tuli voimaan 1.12.2007 ja sen siirtymäaika päättyi 1.9.2009. Ennen asetuksen siirtymäajan loppumista vireille tulleeseen rakennushankkeeseen voidaan soveltaa aikaisempaa asetusta RakMK E3 (1988).


Metalliset kevythormit voidaan CE-merkitä rakennustuotedirektiivin perusteella, jos ne kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin EN 1856-1 soveltamisalaan. Standardin EN 1856-1 mukainen CE-merkintä on ns. kaksiosainen merkintä, jolloin tuotteeseen/tuotepakkaukseen kiinnitetään suppea CE-merkintä ja tuotteen mukana seuraaviin kaupallisiin asiakirjoihin laajempi CE-merkintä. Tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä on usein piippukilven yhteydessä. Kaupallinen asiakirja on esimerkiksi asennus-, käyttö- tai huolto-ohje, lähetyslista tai joku muu tuotteen mukana toimitettava dokumentti. Standardin mukaisten CE-merkintöjen lisäksi tuotteen valmistajan/maahantuojan on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EC declaration of confirmity) sekä ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus tehtaan laadunvalvonnasta (factory product control certificate).    


Harmonisoitu tuotestandardi EN 1856-1 on parhaillaan päivittymässä, jolloin standardiversio EN 1856-1:2003 korvautuu versiolla EN 1856-1:2009. Uuden standardiversion siirtymäaika alkoi 1.3.2010 ja se päättyy 1.3.2011. Siirtymäajan aikana voidaan molempia standardiversioita käyttää rinnakkain kevythormien CE-merkintään. Siirtymäajan päättymisen jälkeen valmistettujen metallisten kevythormien CE-merkintä on mahdollista ainoastaan standardin EN 1856-1:2009 mukaan. Uuden standardiversion myötä metallisten kevythormien CE-merkintöihin tulee pieniä täsmennyksiä. Seuraavassa on listattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisissa CE-merkinnöissä vaaditut tiedot.


Tuotteen/tuotepakkauksen
suppeassa CE-merkinnässä tulee olla

 • määrämuotoinen CE-symboli yhdessä ilmoitetun laitoksen numeron kanssa,
 • valmistajan nimi tai symboli/logo,
 • CE-merkinnän kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa,
 • tehtaan laadunvalvontatodistuksen numero,
 • harmonisoidun tuotestandardin numero versiotietoineen (EN 1856-1:2009) sekä
 • standardin kappaleen 9 mukainen tuotteen tyyppimerkintä (esim. T400-N1-D-V2-L40070-G100).    


Tuotteen mukana toimitettavien kaupallisten asiakirjojen laajassa CE-merkinnässä tulee puolestaan olla

 • määrämuotoinen CE-symboli yhdessä ilmoitetun laitoksen numeron kanssa, 
 •  valmistajan nimi tai symboli/logo,
 • CE-merkinnän kiinnitysvuoden kaksi viimeistä numeroa,
 • tehtaan laadunvalvontatodistuksen numero,
 • harmonisoidun tuotestandardin numero versiotietoineen (EN 1856-1:2009),
 • tuotteen kuvaus yhdessä tuotteen tyyppinimen/tunnuksen kanssa,
 • standardin kappaleen 9 mukainen tuotteen tyyppimerkintä (esim. T400-N1-D-V2-L40070-G100) sekä
 • muiden kuin tyyppimerkinnässä mainittujen olennaisten vaatimusten (standardin taulukko ZA.1) suorituskykyarvot/raja-arvot.


Standardia EN 1856-1 täydentämään on lisäksi laadittu kansallinen sovellusstandardi SFS 7010. Tässä sovellusstandardissa esitetään kansallinen suositus ominaisuuksista, jotka tulee ilmoittaa standardin EN 1856-1 mukaan CE-merkityille kevythormeille eri käyttökohteissa sekä niille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai -luokat. Standardi SFS 7010 on parhaillaan päivitettävänä Rakennusteollisuus RT ry:n toimesta.


Myös CE-merkityille kevythormeille käytettävä testistandardi EN 1859 on päivittymässä. Vanha standardiversio EN 1859:2000 korvautui uudella versiolla EN 1859:2009 marraskuussa 2009. Olennaisin muutos metallisten kevythormien testauksessa uuden standardiversion myötä on hormin sivusiirtymän mahdollistavien kulmakappaleiden sisällyttäminen lämpörasitus- ja kaasutiiveystesteissä käytettävän testipiipun rakenteeseen, jos ne kuuluvat valmistajan tuotevalikoimaan. Vanhan standardiversion mukainen tulkinta asiasta on ollut pelkän suoran piipun testaaminen lämpörasituksen ja kaasutiiveyden osalta. Sivusiirtymän mahdollistaville kulmakappaleille on tällöin tehty ainoastaan mekaanisen lujuuden (=taipuman) testaus). Harmonisoitu tuotestandardi EN 1856-1:2009 viittaa uuteen testistandardiversioon. Tuotestandardin EN 1856-1:2003 mukaan CE-merkityt kevythormit testataan vanhan testistandardin EN 1859:2000 mukaan. 


Tuotteen CE-merkintä ei ole osoitus sen määräystenmukaisuudesta. Kevythormi voi olla asiallisesti CE-merkitty, vaikka se ei täytä RakMK E3 (2007) vaatimuksia. Tuotteen CE-merkintä ei myöskään automaattisesti takaa rakennustuotteiden yhteensopivuutta ja käyttökelpoisuutta. Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen täytyykin aina erikseen varmistaa, koska CE-merkinnässä ei ole huomioitu eri maiden kansallisella tasolla rakennuksille ja rakennusosille asettamia vaatimuksia.

 
Suomalaisten käyttöolosuhteiden mukainen eristetty läpivienti estää kevythormin ulkopinnan tuulettumisen ja voi hormin rakenteesta riippuen aiheuttaa merkittävän pintalämpötilan nousun sekä hormissa että ympäröivissä väli-/yläpohjarakenteissa.
CE-merkinnässä ilmoitettu, tuulettuvana rakenteena määritetty suojaetäisyys ei tällöin välttämättä riitä varmistamaan kevythormin paloturvallisuutta eristetyn läpiviennin kohdalla. Tämän asian selvittämisestä joko laskennallisesti tai kokeellisesti on maininta RakMK E3 (2007):n sovellusohjeeksi laaditussa Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisussa RIL 245-2008 / Pienet savupiiput. Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohjeen kappaleessa 4.3.3.
 

Hyvänä esimerkkinä tuotteen käyttökelpoisuuden varmistamisesta toimii metallisten kevythormien suomalaisten käyttöolosuhteiden mukainen väli-/yläpohjan hormiläpiviennin asennustapa. Suomalaisissa käyttöolosuhteissa väli-/yläpohjan paksuus on usein 400 mm tai enemmän ja hormin CE-merkinnässä ilmoitettu suojaetäisyys läpiviennissä on aina eristetty. Kuitenkin CE-merkintää varten metalliset kevythormit testataan standardin EN 1859 mukaisesti testirakenteessa, jossa väli-/yläpohjan paksuus on ainoastaan 200 mm ja hormin suojaetäisyyden mukaista läpivientiä ei ole eristetty. Eli CE-merkinnän mukaisessa testitilanteessa kevythormin ulkopinta pääsee tuulettumaan.


Seuraavassa ohjeita CE-merkinnän huomioimisesta metallisten kevythormien valvonnassa:

1)     pyydä nähtäväksi sekä tuotteessa/tuotepakkauksessa oleva CE-merkintä että ns. kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä; kaupallisten asiakirjojen CE-merkintä on usein asennus- ja käyttöohjeiden mukana

2)     pyydä valmistajalta / maahantuojalta nähtäväksi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sekä ilmoitetun laitoksen myöntämä todistus tehtaan laadunvalvonnasta

3)     pyydä hormin valmistajalta selvitys hormin asennusohjeessa olevan väli-/yläpohjan läpivientirakenteen toimivuudesta suomalaisissa käyttöolosuhteissa. Jos mitään selvitystä asiasta ei löydy, on syytä epäillä läpivientirakenteen toimivuutta ja suojaetäisyyksien riittävyyttä suomalaisissa käyttöolosuhteissa

4)     jos metallisessa kevythormissa on käytetty sivusiirtymän mahdollistavia kulmakappaleita: pyydä valmistajalta selvitys tuotteen lämpörasitus- ja kaasutiiveystesteissä käytetyn testihormin rakenteesta


Jos epäilet, ettei tuotteen CE-merkintä ole kunnossa, ota yhteyttä CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaiseen, jona Suomessa toimii Turvatekniikan keskus (rakennustuote@tukes.fi)


Kevythormien CE-merkintää ja testausta koskeva laajempi esitys on ladattavissa pdf-muodossa täältä:

 
Lisätietoja Kari Siponen, turvallisuusinsinööri, puh. 010 6052 675

 

Päivitetty 10.2.2011