Sähkölaitteiston käytön johtaja


Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan tehtävät  

Käyttötyöt ja sähkötyöt


Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytön johtaja kun

 • sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (£ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa on itsessään on suurjännite  

  tai kun

 • sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

 

Käytön johtaja on nimettävä koko sähkölaitteistolle, myös sen pienjännitteiselle (£1000 V) osuudelle. Saman yhtenäisen sähkölaitteiston käytön johtajuus voidaan jakaa osiin useammalle riittävän sähköpätevyyden omaavalle henkilölle. Perustelluista syistä esim. suurjännitteisillä ja pienjännitteisillä laitteisto-osilla voi olla eri käytön johtajat, jolloin pienjännitteisen osuuden käytön johtajan pätevyydeksi riittää S2 (vast.).

 

Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys (pätevyystodistus). Sähkölaitteiston ns. sivutoimisena käytön johtajana ei voi toimia yritys vaan käytön johtajaksi on aina nimettävä luonnollinen henkilö.

 

Jos käytön johtaja ei ole sähkölaitteiston haltijan palveluksessa

 • voi laitteistoon kuulua enintään kolme nimellisjännitteeltään enintään 20 kV muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1000 V nimellisjännitteistä kytkinlaitosta

  tai

 • käytön johtajan työnantajan on tehtävä sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa koskeva kunnossapitosopimus, joka on voimassa käytön johtajuuden ajan.

  Tämä edellyttää käytön johtajan työnantajalta sähköurakointioikeuksia ja riittävää henkilöstöä tavanomaisen ylläpitohuollon ja viankorjauksen suorittamiseksi. Erityistyöt voidaan luonnollisesti tilata muualtakin.

 

Käytön johtaja on nimettävä kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta tai siitä, kun käytön johtaja vaihtuu tai on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon (esim. kesäloma) vuoksi.

 

Sähkölaitteiston haltijan on tehtävä ilmoitus nimetystä käytön johtajasta Tukesille kolmen kuukauden kuluessa sähkölaitteiston käyttöönotosta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi sähkölaitteistoa ja käytön johtajaa koskevat tiedot ja käytön johtajan suostumus tehtävään. Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan muutoksista on ilmoitettava Tukesille kuukauden kuluessa muutoksesta. Ilmoitukset voidaan tehdä lomakkeella SL 2 A, joka on tulostettavissa Tukesin www-sivuilta. Tukesille tehtävän ilmoituksen lisäksi paikalliselle verkkoyhtiölle voi olla hyödyllistä ilmoittaa käytön johtajan yhteystiedot.

 

Myös olemassa olevat käytön johtajaa edellyttävät sähkölaitteistot on ilmoitettava Tukesin rekisteriin, elleivät ne vielä ole sinne merkittyinä.

 

Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan tehtävät


Sähkölaitteiston haltijan on:

 • annettava käytön johtajalle riittävät mahdollisuudet johtaa ja valvoa sähkölaitteiston käyttö-, huolto- ja kunnossapitotöitä.
 • huolehdittava siitä, että sähkölaitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti
 • huolehdittava, että sähkölaitteistolle laaditaan ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma
 • huolehdittava säädettyjen tarkastusten, ilmoitusten yms. suorittamisesta.
 • annettava käytön johtajalle tarvittavat tiedot sähkölaitteiston rakennus-, muutos- ja korjaustöistä sekä niihin liittyvistä tarkastuksista.

 

Käytön johtajan on huolehdittava siitä, että:

 • sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä     sekä
 • käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.

 

Tukes voi tarvittaessa vaatia selvitystä käytön johtajan edellytyksistä hoitaa tehtäviään sekä muista edellä mainituista asioista.

 

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja haltijan puolesta mm. seuraavaa:

 • Sähkölaitteiston kuntoa valvotaan riittävästi esim. säännöllisillä huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvilla katselmuksilla. Sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.
 • Sähkölaitteiston käyttötöitä ja niihin rinnastettavia töitä itsenäisesti tekevillä ja valvovilla henkilöillä on riittävä kelpoisuus tai muuten riittävä ammattitaito ja että henkilöt ovat opastetut tehtäviinsä.
 • Sähkölaitteistolle on olemassa sähköturvallisuuden ylläpitävä kalenteriaikaan sidottu kunnossapito-ohjelma.
 • Sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. Ohjelman mukaisten töiden suorituksesta pidetään kirjaa.
 • Sähkölaitteistolle suoritetaan säädösten edellyttämät määräaikaistarkastukset (valtuutettu tarkastaja tai laitos). Pöytäkirjoissa mahdollisesti todetut puutteet korjataan.
 • Säädösten edellyttämät käyttöönotto- ja varmennustarkastukset lisäys-, muutos- sekä laajennustöille on tehty. Haltijalle on luovutettu tarkastuspöytäkirjat ja havaitut puutteet on korjattu.
 • Haltijan velvoitteisiin kuuluvat ilmoitukset tehdään.
 • Sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja ajan tasalla. Käytössä on töiden tekemisen kannalta tarpeelliset tilat.

 

Sähkölaitteiston haltijan ja käytön johtajan on tarkoituksenmukaista sopia käytön johtajan tehtävien hoidosta kirjallisesti. Sopimuksesta tulisi selvästi käydä ilmi, miten tehtävät hoidetaan ja kumpi sopijaosapuolista huolehtii käytännön suorituksesta. Käytön johtaja on joka tapauksessa velvollinen valvomaan, että toiminta on säädösten ja määräysten mukaista.

 

Käyttötyöt ja sähkötyöt 

Mikäli yrityksessä tehdään käyttötöiden lisäksi varsinaisia sähkötöitä, on niiden vastuuhenkilöksi nimettävä riittävän pätevyyden omaava sähkötöiden johtaja ja toiminnasta on tehtävä ilmoitus Tukesin sähköurakoitsijarekisteriin. Käytön johtajana ja sähkötöiden johtajana voi toimia yrityksessä sama henkilö, mikäli hän pystyy huolehtimaan kummankin vastuutoimen tehtävistä. Lisäksi henkilöllä voi olla muitakin tehtäviä. (Sähkömarkkinalaki asettaa verkkoyhtiöille kuitenkin eräitä lisävaatimuksia.)

 

Säädökset ja ohjeet:

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (VNa 1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (VNa 1434/2016)

Tukes-ohje 16/2017 Sähkölaitteistot ja tarkastukset


Muualla verkossa

Päivitetty 22.2.2017