Käyttö, kunnossapito ja muutokset

Sähkölaitteisto – samoin kuin muut rakennuksen osat – ei pysy kunnossa ja turvallisena itsestään. Laitteiston kuntoa on siis tarkkailtava ja siinä esiintyvät puutteet poistettava. Muille kuin asuinrakennuksille on teetettävä määräaikaistarkastuksia. Sähköturvallisuussäädösten laitteistoluokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille (suuret laitteistot + eräät erikoistilat) on laadittava ennakolta kunnossapito-ohjelma.

 

Laitteistoluokka

Laitteisto

Luokka 3

  • verkkoyhtiöiden sähköverkot

Luokka 2

  • yli 1000 V:n osia sisältävät sähkölaitteistot rakennuksissa tai rakennusten ulkopuolella (suurjänniteliittyjät) ja teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjät

Luokka 1

  • asuinrakennukset, joissa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa
  • muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jossa pääsulakkeet tms. ovat yli 35 A (mm. julkiset rakennukset, liike-, teollisuus- ja maatalousrakennukset, ulkoalueet)

Sähkölaitteistoluokituksesta on säädetty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 44 §:ssä.

 

Sähkölaitteistojen muutos- ja laajennustöissä noudatetaan pääperiaatteiltaan uudisrakentamiseen liittyviä menettelytapoja.

 

Sähkölaitteiston haltija (omistaja, vuokralainen tms.) huolehtii ja vastaa sähkölaitteiston kunnossapidosta ja siitä, että sitä on turvallista käyttää. Esim. asunto-osakeyhtiöissä omistajan edustajana toimii hallitus ja sen puheenjohtaja.

Rakennusten asukkaat, siellä töissä olevat ja vierailijat ovat sähkölaitteiston käyttäjiä.

 

Suurempien rakennusten ylläpidon käytännön tehtäviä hoitaa nimetty isännöitsijä, joka voi olla esim. isännöintiyritys tai yksittäinen henkilö.

 

Suurille sähkölaitteistoille on nimettävä vastuuhenkilöksi riittävän pätevyyden omaava käytön johtaja. Nimeämisestä on tehtävä ilmoitus (lomake SL 2A) Tukesille. Käytön johtajaa edellytetään suurjänniteliittyjiltä, liittymisteholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjiltä sekä jakeluverkkoyhtiöiltä.

 

Käytön johtajan vaihtuessa uusi käytön johtaja on nimettävä 3 kk kuluessa, ja nimeämisestä on tehtävä ilmoitus Tukesille. Laitteiston haltijan muutokset on myös ilmoitettava.

 

Käytön johtajan johdolla voidaan tehdä laitteistojen käyttötyöt, kuten käyttötoimenpiteet ja niihin verrattavat työt.  Varsinaiset korjaus- ja huoltotyöt teetetään usein ulkopuolisella kunnossapitoyrityksellä. Sähkölaitteistojen korjaus- ja huoltotyöt ovat sähkötöitä, joita voivat tehdä ainoastaan rekisteröityneet sähköurakoitsijat.

 

Käytön johtajan ja laitteiston haltijan tehtävistä löytyy tarkempaa tietoa täältä

 

Käytön johtajan vaihtuessa uusi käytön johtaja on nimettävä 3 kk kuluessa, ja nimeämisestä on tehtävä ilmoitus Tukesille. Laitteiston haltijan muutokset on myös ilmoitettava. Laitteiston haltijan nimen ja yhteystietojen muutoksen voi tehdä tällä lomakkeella.

Muualla verkossa

Päivitetty 18.1.2017